بررسی تاثیر پراکندگی مالکیت بر رابطه بین افشای اختیاری و هزینه ی سرمایه مالکانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مالی و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتر حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

تاثیر رویه­ها و سیاست­های افشای اطلاعات بر هزینه سرمایه مالکانه، یکی از مسایل مهمی است که همواره در کانون توجه نهاد­های نظارتی، شرکت­ها و محققان مالی و حسابداری بوده است. یکی از این سیاست­ها، افشای اختیاری اطلاعات است. ساختار مالکیت شرکت­ها، نظام قانون­گذاری و اقتصادی کشور و ...، ویژگی­های محیطی هستند که رابطه­ افشای اختیاری و هزینه­ سرمایه­ مالکانه را تحت تاثیر قرار می­دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پراکندگی مالکیت بر رابطه افشای اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه است. در راستای نیل به هدف، داده­های مورد نیاز 610 مشاهده سال ـ شرکت (5 سال و 122 شرکت) حاصل از فرایند غربال­گری شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، از منابعی نظیر کدال، بانک مرکزی، سازمان بورس، نرم­افزار تی­اس­ای کلاینت و مرکز آمار ایران گردآوری و با مدل­های رگرسیونی تجزیه­و­تحلیل شد. شواهد حاکی از آن است که افشای اختیاری، پراکندگی مالکیت و جمله تعامل آنها با هزینه سرمایه مالکانه رابطه معکوس و معنی­دار دارند. این یافته­ها بیانگر آن است که با افزایش سطح افشای اختیاری و پراکندگی مالکیت، هزینه سرمایه مالکانه کاهش می­یابد. همچنین، پراکندگی مالکیت موجب آن می­شود که تاثیر معکوس افشای اختیاری بر هزینه سرمایه مالکانه تشدید گردد.

کلیدواژه‌ها


*      ایزدی نیا، ناصر و رساییان، امیر (1389)، پراکتدگی سهام و نقدشوندگی سهام، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره ­17، شماره­ 60، صص 22-3.

*      باغومیان، رافیک و نقدی، سجاد (1393)، تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارشگری سالانه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، سال 5، شماره­ 16، صص 136-119.

*      بدری، احمد (1387)، مبانی و ضرورت حاکمیت شرکتی، مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، تهران.

*      پورحیدری، امید و حسین­پور، همزه (1391)، بررسی رابطه­ افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهام، چشم­انداز مدیریت مالی، شماره­ 5، صص 28-9.

*      پورحیدری، امید، یوسف­زاده، نسرین و اعظمی، زینب (1393)، بررسی تاثیر اندازه­ افشا بر هزینه­ سرمایه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، سال 5، شماره­ 18، صص 111-91.

*      خدامی­پور، احمد و محرومی، رامین (1391)، تاثیر افشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هر سهم، فصلنامه­ علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال 5، شماره­ 14، صص 12-1.

*      خواجوی­، شکرا... و علیزاده طلاتپه، وحید (1393)، بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره­ 42، صص 116-89.

*      دستگیر، محسن، آقاخانی، جواد و رساییان، امیر (1391)، تاثیر برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون اعلام سود فصلی با استفاده از روش خودبازگشت­برداری، پژوهش­های مالی و حسابداری، دوره­ 4، شماره­ 15.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون و امیرحسینی، زهرا (1389)، تبیین قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای: مقایسه تطبیقی مدل­ها، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 62، صص 68-49.

*      ستایش، محمدحسین، کاضم­نژاد، مصطفی و ذوالفقاری، مهدی (1390)، بررسی تاثیر کیفیت افشاء بر نقدشوندگی سهام و هزینه­ سرمایه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های حسابداری مالی، سال 3، شماره­ 3، صص74-55.

*      سوری، علی (1393) اقتصادسنجی (جلد 2)، تهران، نشر فرهنگ شناسی.

*      فخاری، حسین و فلاح­محمدی، نرگس (1388)، بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه­ پژوهشات حسابداری، دوره­ 1، شماره­ 4، صص 163-148.

*      مشایخی، بیتا و فرهادی، سوران (1392)، تاثیر اندازه­ شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه­ حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه­ علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال 6، شماره­ 19، صص 115-101.

*      Bolton, P. and E. Von Thadden, (1998). "Block, Liquidity, and Corporate Control". Journal of Finance, Vol. 53, pp. 1-25.

*      Botosan, C. A. (1997), “Disclosure Level and the Cost of Equity Capital”, The Accounting Review, Vol. 72, No.3, pp. 323–349.

*      Clarkson, P., J. Guedes, and R. Thompson, (1996), “On the Diversifiability, Observability, and Measurement of Estimation Risk”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 31, pp. 69–84.

*      Daske, H. (2006), “Economic Benefits of Adopting IFRS or US-GAAP- Have the Expected Cost of Equity Capital Really Decreased”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol.  33, No. (3 & 4), pp. 329-373.

*      Diamond, D. and R. Verrecchia, (1991), “Disclosure, Liquidity and the Cost of Equity Capital”, The Journal of Finance, (September), pp. 1325–60.

*      Easley, D. and M. O’Hara, (2001), “Information and the Cost of Capital”, Journal of Finance, Vol. LIX (4), pp. 1553–83.

*      Espinosa, M. and M. Trombetta, (2007), “Disclosure Interactions and the Cost of Equity Capital: Evidence from the Spanish Continuous Market”, Journal of Business Finance &Accounting, Vol. 34, No. (9-10), pp. 1371-1392.

*      Gao, P. (2010), “Disclosure Quality, Cost of Capital, and Investor Welfare”, The Accounting Review, Vol. 85, No. 1, pp. 1-29.

*      Gietzmann, M. and J. Ireland, (2005), “Cost of Capital, Strategic Disclosures and Accounting Choice”, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 32, No. (3 & 4), pp. 559-634.

*      Hail, L. (2002), “The Impact of Voluntary Corporate Disclosures on the Ex-ante Cost of Capital for Swiss Firms”, The European Accounting Review, Vol. 11, No. 4, pp. 741–773.

*      Hassan O.A.G., P. Romilly, G. Giorgioni and D. Power (2009), “The Value Relevance of Disclosure: Evidence from the Emerging Capital Market of Egypt”, The International Journal of Accounting, Vol. 44, No.1, pp. 79–102.

*      Heflin, F. and K Shaw, (2000). "Blockholder Ownership and Market Liquidity". Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 35, pp. 621-633.

*      Kini, O. and S. Mian, (1995). "Bid-Ask Spread and Ownership Structure". Journal of Financial Research, Vol. 18, pp. 401- 414.

*      Leuz, C. and R. E. Verrecchia (2000), “The Economic Consequences of Increased Disclosure” Journal of Accounting Research, Vol. 38, pp. 91-124.

*      Lopes, A. B. and R. C. Alencar, (2010), "Disclosure and Cost of Equity Capital in Emerging Markets: The Brazilian Case", The International Journal of Accounting, Vol. 45, pp. 443–464.

*      Orens, R., W. Aerts and D. Cormier, (2010), “Web-based Non-financial Disclosure and Cost of Finance”, Journal of Business Finance & Accounting, pp. 1-37.

*      Poshakwale, S. and K. J. Courtis, (2005), “Disclosure Level and Cost of Equity Capital: Evidence from the Banking Industry”, Managerial and Decision Economic, Vol. 26, No. 7, pp.  431-444.

*      Richardson, A.J. and M. Welker, (2001), “Social Disclosure, Financial Disclosure and the Cost of Equity Capital”, Accounting, Organisations and Society, Vol. 26, No. (7-8), pp. 597-616.

*      Samaha, K. (2015), “Disclosure, Ownership Structure, Earnings Announcement Lag and Cost of Equity Capital in Emerging Markets: the Case of the Egyptian Stock Exchange”, Journal of Applied Accounting Research, Vol. 16 Iss 1, pp. 28–57.

*      Zhang, L. and S. Ding, (2006), “The Effect of Increased Disclosure on Cost of Capital: Evidence from China”, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 27, No. 4, pp.  383-401