تاثیر مالکیت نهادی بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اجزای سود باقیمانده و بازار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اجزای سود باقیمانده و بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 145 شرکت طی سال‌های 1389 الی 1395 به روش نمونه‌گیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه‌ای و همبستگی می‌باشد. در این پژوهش، برای اندازه گیری عملکرد مبتنی بر اجزای سود باقیمانده از شاخص‌های سود قبل از بهره و مالیات و سود‌عملیاتی پس از مالیات و عملکرد مبتنی بازار از دو شاخص ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) با رویکرد داده­های تابلویی انجام شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین مالکیت نهادی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اجزای سود باقیمانده (سود قبل از بهره و مالیات و سود عملیاتی بعد از مالیات) و  شاخص‌های بازار (ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین)  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد که این نتایج با فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


*      حساس یگانه، یحیی، مرادی، محمد و اسکندر، هدی(1387). بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت، مجله حسابداری و حسابرسی،دوره 15 ، شماره 52.

*      خدادادی، ولی ، نیک کار، جواد  و  ویسی، سجاد (1395). تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی،  سال 13،  شماره 52،  صص74-53.

*      رحمان سرشت، حسین و مظلومی، نادر (1384). بررسی رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه‌گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات مدیریت، شماره 47، صص 110-86..

*      رحیمیان‌، نظام الدین‌، بابائی، فاطمه و جهانگیری، حسین(1395). بررسی رابطه بین معیارهای اریابی عملکرد و ارزش شرکت، پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی،  سال پنجم، شماره 1‌، شماره پیاپی 8، صص 72-51.

*      صالحی، اله کرم(1393). تصمیم گیری در مسائل مالی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

*      فخاری ، حسین و فقیه، محسن (1396). مطالعه اثر تعدیل‌کنندگی سازوکارهای راهبری شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش بینی کنندگی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ، پیشرفت‌های حسابداری، دوره 9، شماره 1 ، شماره پیاپی 73، بهار و تابستان 1396، صص169-125.

*      مجتهدزاده، ویدا و حسن زاده، شادی (1387). بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار با معیار‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل حسابداری و مدل اقتصادی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره2، صص 178-147.

*      موسوی، سیدعلی (1396). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی واحد مسجدسلیمان

*      Abed Al-Nasser, Abdallaha, Ahmad K.Ismail (2017). Corporate governance practices, ownership structure, and corporate performance in the GCC countries. Journal of International Financial Markets, Institutions and MoneyVolume 46, January 2017, Pages 98-115

*      Bartov, E. S. R., & Krinsky, I. (2000). Investor sophistication and patterns in stock returns. The Accounting  Review, 12, 43-63.

*      Brown, Lawrence D. And Caylor, Marcus L., (2006). Corporate Governance and Firm Performance . Available At Ssrn: Http://Ssrn.Com/Abstract=586423.

*      Cornett, M. M. Marcus, A. J. Saunders, A. and H. Tehranian (2007). “The Impact of Institutional Ownership on Corporate Operating Performance.” Journal of Banking & Finance. Vol. 31, Pp. 1771-1794.

*      Gonzalez, J. S., & Garcıa-Meca, E. (2014). Does corporate governance influence earnings management in Latin American markets? Journal of Business Ethics, 121, 419-440.

*      Gupta, P., Sharma, AM., 2014. A study of the impact of corporate governance practices on firm performance in Indian and South Korean companies. Procedia-Social and Behavioral Sciences 133, pp. 4-11.

*      Lin, F. L. (2011). Is earnings management opportunistic or beneficial in Taiwan? Application of panel smooth transition regression model, International Journal of Economics and Finance, 3(1), 133-141

*      Potter, G (1992). "Accounting Earnings Announcements, Institutional Investor Concentration, and Common Stook Returns," Journal Accounting Research, Spring: 146-155.

*      Pound, J. (1988), ‘‘Proxy contests and the efficiency of shareholder oversight’’, Journal of Financial Economics, Vol. 20, pp. 237-65.