آزمون تاثیر چرخه های سیاسی در شرایط حباب قیمتی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار سرمایه ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 استاد گروه حسابداری، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت مالی پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران.

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، آزمون تاثیر چرخه های سیاسی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب گروه صنعت شیمیایی و نفتی، کک و سوخت هسته ای (51 شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران) طی دوره زمانی 95-1388 در بازار بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی می باشد. لذا ابتدا ضمن بیان کلیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با تئوری محدودیت و مفهوم سفته بازی منطقی  نیز بررسی پیشینه تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) پرداختیم. در گام بعدی تصریح و برآورد مدل تحقیق بر اساس آزمونهای تشخیصی مربوطه به روش اثرات ثابت انجام گرفت که نتایج  آن بیانگر تایید رابطه مثبت و معنادار متغیرهای مستقل (چرخه های سیاسی یا ماهیت سیاسی احزاب اصولگرایی و اعتدال گرایی در ایران می باشند.)، و سه متغیر هزینه سرمایه، سود انباشته و وجه نقد عملیاتی که بر اساس تئوری محدودیت در مدل گنجانده شده اند) و نیز تمام متعیرهای کنترلی تحقیق (اهرم مالی و اندازه شرکت) بر متغیر وابسته (نرخ بازده کل سهام) شرکت های تحت بررسی بدست آمد. بطوریکه فرضیه اصلی تحقیق که بیان می دارد چرخه های سیاسی به عنوان عامل محدود کننده حباب قیمتی بر نرخ بازده واقعی شرکتهای گروه صنعت شیمیایی و نفتی، کک و سوخت هسته ای تاثیر معناداری دارد، مورد تایید قرار گرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


*      خان محمدی، حامد، (1390)، سنجش توان کارکرد حسابداری عملکرد سیستم مبتنی بر تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتهای تولیدی" رساله دکتری به راهنمایی رهنمای رودپشتی، فریدون، دانشکده مدیریت دانشگاه آزادواحد علوم تحقیقات .

*      علی پور، سیاوش، ( 1386 )، بررسی وجود حبابهای قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادرتهران، پایانامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه مازندران.

*      سلطانی، اصغر. ( 1386 )، بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1370-1384 ؛ پایان نامه دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

*       علی پور، سیاوش. ( 1386 )، بررسی وجود حبابهای قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران.

*        گداری، اکبر. ( 1385 )، بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالیان اخیر 1384-1383 )؛ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت مدرس.

*      معدلت، کوروش.( 1381 )، بررسی وجود حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران طی سالیان اخیر؛ مجموعه پژوهشهای اقتصادی، شماره 20 ، بهمن، ص 24-1

*      صمدی سعید، زهرا نصراللهی و امین زاهد مهر. آزمون کارایی و وجود حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فیلتر و الگویCAPM  ، فصلنامه بررسی های اقتصادی ،دوره4، ص 113-91

*      رهنمای رودپشتی، فریدون ( 1387 )" حسابداری مدیریت راهبردی" انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

*      اسدی، غلامحسین و عبده تبریزی، حسین، سلطانی، اصغر، ( 1386 )، پایانامه دکترا، آزمون حبابهای قیمتی سهام در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه بورس اوراق . بهادر، شماره 5.

*      صالح آبادی، علی و دلیریان، هادی، ( 1389 )، بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 9.

*      زندیه، مصطفی و قوچانی، روزبه (1392)، اثر حجم معاملات و نسبت بالای P/E در ایجاد حباب قیمتی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری-انجمن مهندسی مالی ایران، سال دوم، شماره هشتم.    

*        ایزدی نیا ناصر  و رحیمی دستجردی محسن (1388)، تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، دوره1، شماره3، صص 136 الی 161.

*        شیرین بخش ماسوله، شمس اله و صلوی تبار، ،شیرین (1395)، پژوهش های اقتصادسنجی با Eviews 8 & 9 ، انتشارات نور علم، چاپ اول، تهران.

*      saikat sovan deb and petko s. kalev.(2010). are price limits really bad for equity markets?, Journal of banking and finance 34, 2462-2471

*      Taylor, M. P., Peel. D. A. (1998). Periodically Collapsing Stock Prices Bubbles: A Robust Test; MiMEO, Department of Economics, Oxford University.

*      Smith, Vernon L. ; Suchanek, Gerry L. ; Williams, Arlington W. (1988). "Bubbles, Crashes, and Endogenous Expectations in Experimental Spot Asset Markets". Econometrica (The Econometric Society) 56 (5): 1119–1151. doi:10.2307/1911361. JSTOR 1911361

*      Sergey Perminov, Trendocracy and Stock Market Manipulations (2008, ISBN 978-1-4357-5244-3).

*      Topol, Richard (1991). "Bubbles and Volatility of Stock Prices: Effect of Mimetic Contagion". The Economic Journal (Blackwell Publishing) 101 (407): 786–800. doi:10.2307/2233855. JSTOR 2233855.

*      De Long, J. Bradford; Shleifer, Andrei; Summers, Lawrence H. ; Waldmann, Robert J. (1990). "Noise Trader Risk in Financial Markets". Journal of Political Economy 98 (4): 703–738. doi:10.1086/261703.

*      Wanga, Miao, Wong .M. C. Sunny. (2015). Rational speculative bubbles in the US stock market and political cycles, journal homepage: www.elsevier.com/locate/frl, pp. 3 -9.

*       Shiratsuka, S. (2003); Asset Price Bubble in Japan in the 1980s: Lessons for Financial and Macroeconomic Stability , IMES Discussion Paper Series, Institue for Monetary and Economic Studies Bank of Japan.

*      Copeland, T.E., Keenan, P. T. (1998), “How Much Is Flexibility Worth?”. The McKinsey Quarterly. n.2, p.38-49.

*      Engsted, T., Tanggard, C., , (2001), A New Test for Speculative Bubbles Based on Return Variance Decompositions; Department of Finance, the Arhus School of Business Denmark Publication.

*      Lamont, O., (1998), Earnings and Expected returns’ Journal of Finance 53.PP. 1563-1587.

*      Cheng, k. & Lu, c. (2009). "Identifying the Stock Bubble Period from Long Term S&P 500 Index". International Conference on Business Management and Information Technology Application.

*      Awad, Ibrahim, Daraghma, Zahran.(2009). "Testing the Weak Form Efficiency of Palestinian Securities Market", International Research Journal of finance and Economics.

*      Shih, Y., Li, H& ,.Qin, B. (2014).Housing price bubbles and inter-provincial spillover: Evidence from China . Habitat International, 43:142-151.

*      ie, Z. &Chen, S. (2015).Are there periodically collapsing bubbles in the REIT markets? New evidence from the US . Research in International Business and Financ, 33: 17-31.

*      Balcilar, M., R. Gupta, C. Jooste & M.E. Wohar. (2016). Periodically Collapsing Bubbles in the South African Stock Market. University of Pretoria, Working paper, No. 201624.

*      Figuerola-Ferretti, I. & J.R. McCrorie. (2016). The Shine of Precious Metals Around The Global Financial Crisis. Journal of Empirical Finance.

*      Gomez-Gonzalez, J.E., J.N. Ojeda-Joya, C. Rey-Guerra & N. Sicard. (2013). Testing for Bubbles in Housing Markets: New Results Using a New Method. Federal Reserve Bank of Dallas, Working Paper, No. 164.

*      Komaromi, G. (2004). Was There a Stock Market Bubble in Hungary? Competitio, 3(1): 169-178.

*      Ohlson, James A. & Stephen H. Penman ,(1992). “Disaggregated Accounting data as Explanators for variable returns “, Journal of Accounting , Auditing & Finance , PP . 533 – 573