رابطه نقدشوندگی سهام با کوتاه‌نگری مدیران شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین. ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی انزلی.

چکیده

بسیاری از تصمیمات سرمایه‌گذاری نهادی بر مبنای سهولت در نقدشوندگی سهام و دارایی‌های واحد تجاری می‌باشد  سرمایه گذاران این واحدهای تجاری همواره بدنبال آن هستند تا با اعمال نفوذ  بر مدیران را به سمت تصمیمات سرمایه گذاری با بازده بالا در کوتاه مدت سوق دهند. در حالیکه سایر سرمایه‌گذاران  عادی که درصد کمتری از سهام شرکت را در اختیار دارند به دنبال افزایش ارزش واحد تجاری در بلندمدت می‌باشند این پژوهش با 82 شرکت در دوره زمانی 1387-1395 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری نقدشوندگی سهام از معیار آمیهود (2002) و جهت اندازه‌گیری کوتاه‌نگری مدیریتی از شاخص‌های انحراف از فعالیت‌های عملیاتی واقعی و مدیریت سود واقعی استفاده شد.. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که نقدشوندگی سهام بر انحراف از فعالیت‌های عملیاتی واقعی تاثیر منفی و معنی‌داری دارد. بدین معنی که با کاهش نقدشوندگی سهام احتمال انحراف از فعالیت‌های عملیاتی واقعی افزایش می‌یابد. همچنین شرکت‌هایی با نقدشوندگی کمتر، به میزان بیشتری به مدیریت واقعی‌ سود فزاینده روی آورده‌اند.

کلیدواژه‌ها


*   برادران حسن زاده، رسول؛ نقی زاده خانقاه، وحید؛ تاثیر عدم نقدشوندگی سهام بر نزدیک‌بینی مدیریتی مجله: بررسی‌های حسابداری. 3(6).63-69.

*      حسینی‌چگنی، الهام. حق‌گو، بهناز، رحمان‌نژاد، لیلا. 1393. بررسی تورشهای رفتاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری. راهبرد مدیریت مالی. (2)7.

*      دهقانان حامد ، پورمقدسیان، پویا. 1396.رابطه نزدیک بینی مدیریتی و راهبرد شرکت با تبیین نقش سخاوتمندی محیط. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی ، 7(28).

*      رضایی، فرزین، فیروزعلیزاده، اکرم و داودی، کیومرث.(1397). بررسی تاثیر ساختار مالکیت و عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین تغییرات سودآوری و کوتا بینی مدیریت شرکت‌ها. مجله دانش حسابرسی. 18(70).89- 104.

*      مهرانی، ساسان و رسائیان، امیر.(1388). بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی و بازده سالانه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری دانشگاه شیراز. 1(1)، 217-230.

*      مهرانی، کاوه و نصیری فروزی، علیرضا.(1396). بررسی اثر ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مجله دانش حسابداری.1(8). 7-27.

*      Adam C. Kolasinski a , ., Nan Yang.(2018). Managerial myopia and the mortgage meltdown. Journal of Financial Economics 128 (2018) 466–485.

*      Amihud, Y., 2002. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets 5 (1), 31–56.

*      Abernethy, M. A., Bouwens, J. & Lent, L. (2013). The role of performance measures in the intertemporal decisions of business unit managers. Contemporary Accounting Research, 30(3), 925-961.

*      Asli, A,. Shantaram P. H,. Gopal V. K,. John B.(2012)." Earnings management and market liquidity". Rev Quant Finan Acc (2012).38:257–274.

*      Cheng, P., Man, P., and Cheong, H.Y., (2013). The impact of product market competition on earnings quality. Accounting and Finance, 53(1), 137–162.

*      Chen, Yangyang, S. Ghon Rhee, Madhu Veeraraghavan , Leon Zolotoy . 2015. Stock liquidity and managerial short-termism. Journal of Banking & Finance 60 (2015) 44–59.

*      Dess, G.G. & Picken, J.C. (1999). Creating competitive (dis) advantage: Learning from Food Lion's freefall. Academy of Management Executive, 13(3): 97-111.

*      Dharan, Bala G. (2003). “Accruals Management with Financing and Investing Transactions.”www.ruf.rice.edu/.../dharan-accruals _Management_with_Financing_and_Investing_Transactions-12 03.pdf [6 October 2009].

*      Edmans, A., Fang, V., Zur, E., 2013. The effect of liquidity on governance. Review of Financial Studies 26 (6), 1443–1482.

*      Fang, V. W., Noe, T. H., Tice, S., 2009. Stock market liquidity and firm value. Journal of financial Economics. 94 (1), 150-169.

*      Franz, D.R., HassabElnaby, H.R., Lobo, G.J., 2014. Impact of proximity to debt covenant violation on earnings management. Review of Accounting Studies 19 (1), 473–505.

*      Gunny, K.A., 2010. The relation between earnings management using real activities manipulations and future performance. Evidence from meeting earnings benchmarks. Contemporary Accounting Research 27 (3), 855–888.

*      Roychowdhury, S., 2006. Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics 42 (3), 335–370.

*      Richard, M.D., Womack, J.A. and Allaway, A.W. (1993). “Marketing Myopia: an Integrated View”. Journal of Product & Brand Management, 2 (3): 49-54.

*      Riahi, Y., Lamiri, I., Mounira, B.A. (2013). The impact of earnings management on liquidity: Case of the Tunisian stock market. Journal of Finance and Economics,1(4), 10-29.

*      Handa, P., Schwartz, R. A., 1996. How best to supply liquidity to a securities market. The Journal of Portfolio Management. 22 (2), 44-51.

*      Hong, Z., Shuting, Y., & Meng, Z. (2012). Relationship between free cash flow and financial performance evidence from the listed real estate companies in China. IPCSIT, 36: 331-335.

*      Kallapur, S., and Trombley, M. A. (1999). The association between investment opportunity sets and realized growth. Journal of Business, Financial and Accounting, Vol. 96, Issue 3,153-160.

*      Karuna،Ch, 2007. Industry product market competition andmanagerial incentives. Journal of Accounting and Economics 43 : 275–29.

*      Lehn, K., Poulsen, A.(1989). Free cash flow and stockholder gains in going private transactions, The Journal of Finance, 771–787.

*      Levinthal, D.A. and March, J.G. (1993). “The Myopia of Learning Strategic”. Management Journal, 14 (2): 95-112.

*      Levitt, T. (1960). “Marketing Myopia”. Harvard Business Review, 38 (4): 45-56.

*      Lin, L., Lin, D., Izan, H. Y., & da Silva Rosa, R. (2013). Agency Costs of Free Cash Flow and Takeover Attempts, Global Economy and Finance Journal,6, 16 – 28.

*      Searat Ali, Benjamin Liu, Jen Je Su.(2017). Corporate governance and stock liquidity dimensions:Panel evidence from pure order-driven Australian market. International Review of Economics and Finance.online. http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2017.03.005.

*      Simon, H. (1957). Administrative Behavior. NewYork: Mcmillan. p. 259.

*      Stein, J., 1989. Efficient capital market, inefficient firms: a model of myopic corporate behaviour. Quarterly Journal of Economics 104 (4), 655–669.

*      Maug, E., 1998. Large shareholders as monitors: is there a trade-off between liquidity and control? Journal of Finance 53 (1), 65–98.

*      Porter, M.E., 1992. Capital disadvantage: America’s failing capital investment system. Harvard Business Review 70, 65–82.

*      Yangyang Chen, S. Ghon Rhee, Madhu Veeraraghavan, Leon Zolotoy.(2018). Stock Liquidity and Managerial Short-Termism. Journal of Banking & Finance, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.07.007