ارزیابی نقش توأم احساسات سرمایه‌گذاران و ارزش ویژه برند بر عملکرد کوتاه‌مدت عرضه‌های اولیه سهام (شواهدی از بازار سرمایه ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

2 استادیار مدیریت مالی دانشگاه صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی نقش توأم گرایش­های احساسی سرمایه­گذاران و ارزش ویژه برند بر عملکرد عرضه­های اولیه بازار سرمایه ایران است. نمونه پژوهش شامل 87 شرکت بورسی و فرابورسی عرضه شده در بازه زمانی 1387 تا 1394 انتخاب شده است. برای اندازه­گیری متغیر گرایش­های احساسی سرمایه­گذاران از شاخص آرمز، و برای محاسبه ارزش ویژه برند از  دو شاخص هولیهان و کیوتوبیناستفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می­دهد که بر مبنای شاخص هولیهان هیچ تفاوت معناداری بین بازده کوتاه­مدت عرضه­های اولیه با برندهای قوی و ضعیف وجود ندارد در همین حال و بر مبنای شاخص کیوتوبین در مقاطع کوتاه­مدت روزانه اول و دوم بین برندهای قوی و ضعیف تفاوت مثبت و در مقاطع طولانی­تر 6 تا 12 ماه، تفاوت بازده برندهای قوی و ضعیف منفی شده است که دال بر اصلاح قیمت­گذاری عرضه­ها توسط بازار است. همچنین عرضه­های انجام شده در شرایط احساسی همراه با خوش­بینی در دوره­های کوتاه­مدت عملکرد بهتری را نسبت به عرضه­های انجام شده در شرایط بدبینی بازار به همراه داشتند. نهایتاً در مقاطع یک­ماه تا نه ماه پس از عرضه اثر توأم ارزش ویژه برند و خوش­بینی بر عملکرد عرضه­های اولیه مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


*      براتی، ابوالفضل؛ داوری، مهدی و محمدرضا عباسپور نوغانی (1394)، واکنش بازده غیرعادی سهام نسبت به ارزش برند، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 24، صفحه 62-45.

*      جعفرنیا، محمد (1395)، تدوین استراتژی­های مبتنی بر ارزش­گذاری برند در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه ارشد دانشگاه شیخ بهایی.

*      حیدرپور، فرزانه؛ تاری وردی، یدالله و مریم محرابی (1392)، تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه­گذاران بر بازده سهام، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره 17، صفحه 1.

*      خداپرستی، صابر؛ زمانیان، غلامرضا و علی سنگینیان (1393)، عوامل مؤثر بلندمدت سهام عرضه­شده در عرضه­های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 11 صفحه 179- 200

*      سعیدی، علی و محمدجواد فرهانیان (1394)، مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، انتشارات بورس.

*      عزیزی، شهریار؛ درویشی، زهرا و فرشید نمامیان (1390)، بررسی عوامل تعیین‌کننده ارزش برند با رویکرد مالی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 6، صفحه 32-9.

*      کریس بروکز (2014)، مقدمه­ای بر اقتصاد سنجی مالی، ترجمه دکتر احمد بدری و دکتر عبدالمجید عبدالباقی، انتشارات تهران ن. س.

*      میرمعینی، سید حمید؛ اسدی، غلامحسین؛ حمیدی زاده، محمدرضا و احمد روستا (1395)، طراحی و تبیین مدل پذیرش و عرضه سهام شرکت‌ها برای نیل به توسعه بورس اوراق بهادار، مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، شماره 20.

*      Aissia, D. B. (2015). Home and foreign investor sentiment and the stock returns. The Quarterly Review of Economics and Finance. 870. 7.

*      Bajo, E., & Raimondo, C. (2017). Media sentiment and ipo underpricing. Journal of Corporate Finance. 139-153.                                                                                                              

*      Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance. 61. 1645–1680.

*      Brown, G., & Cliff, M. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of Empirical Finance. 11. 1-27.

*      Chen, H., De, P., Yu, H., & Hwang, B. (2011). Sentiment revealed in social media and it is effect on the Stock Market. Statistical Signal Processing Workshop (SSP). 10. 28-30.

*      Clarke, J., Khurshed, A., Pande, A., & Singh, A. (2015). Sentiment traders & ipo initial returns: The indian evidence. Journal of Corporate Finance. 37. 24-37.

*      Fernandz, p. (2001).Valuation brands and intelligent capital. Journal of Advertising Research. 9. 1-22.

*      Feng, J., Wang, T., & Chen, M. (2013).The impact of brand value on financial performanc. Advances in Management & Applied Economics. 3. 129-141.

*      Harasheh, M., & Gatti, S. (2016). Initial public offerings “IPOS”, underpricing & Performance: The case of top international brands. Organizations and Financing, Business Marketing and Brands. G24. M370.

*      Keller, K. (2003). Strategic Brand Management: Building. Measuring and Managing Brand Equity. Prentice Hall: Upper Saddle River. 281.

*      Kim, T., & Ha, A. (2010). Investor sentiment and market anomalies. 23rd Australasian Finance and Banking Conference 2010Paper. Available at www.ssrn.com.

*      Ljungqvist, A. (2005). Ipo underpricing tuch schooh business at dartmouth.  Handbooof Corporate Finance: Empirical Corporate Finance. 1. 12.

*      Peterle, p., & Ales, B. (2016). IPO cycles in central and eastern europe: What factors drive these cycles? .University of Ljubljana. Faculty of Economics

*      Radhe, S., & Kushal, S. (2016). Performance of the initial public offering in the nepalese stock market. Uniglobe College and Independent.14.

*      Susanne, E., Arif, Kh., Abdulkadir, M., & Brahim, S. (2016). Committed anchor investment and ipo survival – the roles of cornerstone and strategic investors. Journal of Corporate Finance. 41. 139–155.

*      Tobin, J. (1969). A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money. Credit and Banking. L. 15-29.

*      Tsukioka, Y., Yanagi, J., & Takada, T. (2017). Investor sentiment extracted from internet stock message boards and IPO puzzles. International Review of Economics and Finance. 10.1016/j.iref.2017.10.025