بررسی اثر انتخاب نوع تابع هدف بر نکول افراد در حساب بازنشستگی فردی (مورد مطالعه: کشور ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی ، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران،

3 استاد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود، ایران

چکیده

یک فرد بازنشسته با دو نوع ریسک مهم مواجه است: ریسک طول عمر و ریسک سرمایه­گذاری. در این مقاله به بررسی تاثیر سیاست تصمیم­گیری افراد بر میزان نکول آنها با استفاده از دو تابع هدف برای ثروت در زمان بازنشستگی پرداخته شده است. در فرایند تصمیم گیری، سیاست­های بیان شده وابسته به بازدهی بازارهای هدف جهت سرمایه­گذاری و نرخ تنزیل در اقتصاد است. در مدل­سازی سیاست­های مذکور از رویکرد برنامه­ریزی پویا توام با شبیه­سازی تاریخی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت انتخاب تابع هدف است. با توجه به نوسانات شدید اقتصادی در کشور، و همچنین نیاز به انباشت بیشتر ثروت و مشارکت بیشتر در کنترل نوسانات اقتصادی، سیاست تمرکز بر مستمری در دوران بازنشستگی در سطح ثروت اولیه اندک به عنوان سیاست بهینه - به دلیل پذیرفتن ریسک کمتر برای سطح معینی از ثروت - و استفاده بیشتر از تابع ثروت در زمان بازنشستگی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


*      Antolín, P., Payet, S., Yermo, J., 2010. Assessing default investment strategies in defined contribution pension plans. In: OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions. No. 2. OECD Publishing. Association of Superannuation Funds of Australia, 2014. The ASFA Retirement Standard. December 2013. Australian Government Actuary, 2009. Australian Life Tables 2005-07.

*      Basu, A.K., Byrne, A., Drew, M.E., 2011. Dynamic lifecycle strategies for target date. J. Portf. Manag. 37 (2), 83–96.

*      Blake, D., Wright, D., Zhang, Y., 2011. Target-driven investing: Optimal investment strategies in defined contribution pension plans under loss aversion. J. Econom. Dynam. Control 37 (1), 195–209.

*      Butt, A., Deng, Z., 2012. Investment strategies in retirement: in the presence of a means-tested government pension. J. Pension Econ. Finance 11 (2), 151–181.

*      Butt, A., Khemka, G., 2015. The effect of objective formulation on retirement decision making. J. Insurance Math. Econom. 64, 385–395.

*      Chen, Z., Li, Z., Zeng, Y., Sun, J., 2017. Asset allocation under loss aversion and minimum performance constraint in a DC pension plan with inflation risk. Insurance Math. Econom.  75, 137-150.

*      Finke, R., Wolf, R. (Eds.), 2013. Allianz International Pensions Country Factsheets 2013. Alliance SE.

*      Gerrard, R., Haberman, S., Vigna, E., 2004. Optimal investment choices postretirement in a defined contribution pension scheme. Insurance Math. Econom. 35, 321–342.

*      Giamouridis, D., Sakkas, A., Tessaromatis, N., 2017. Dynamic asset allocation with liabilities. European Financial Management. 23(2), 254-291.

*      Haberman, S., Vigna, E., 2002. Optimal investment strategies and risk measures in defined contribution pension schemes. Insurance Math. Econom. 31, 35–69.

*      Horneff, V., Mitchell, O.S., Maurer, R., Rogalla, R., 2013. Optimal life cycle portfolio choice with variable annuities offering liquidity and investment downside protection. Pension Research Council, Working Paper 2013-04.

*      Kopcke, R.W., Webb, A., Hurwitz, J., Li, Z., 2013. Rethinking optimal wealth accumulation and decumulation in the wake of the financial crisis. Centre for Retirement Research Working Paper 2013-1.

*      Korn, R., Siu, T.K., Zhang, A., 2011. Asset allocation for a DC pension fund under regime switching environment. Eur. Actuar. J. 1 (2), S362–S377.

*      Kremer, A., Liese, F., Homölle, S., Clausen, J., 2014. Optimal consumption and portfolio choice of retirees with longevity risk. J. Pension Econ. Finance 13 (3), 227–249.

*      Mladina, P. 2016., Optimal Lifetime Asset Allocation with Goals-Based, Lifecycle Glide Paths. J. Wealth Management 19(1), 10-22.

*      Pirvu, T.A., Zhang, H., 2012., Optimal investment, consumption and life insurance under mean-reverting returns: The complete market solution. Insurance Math. Econom. 51, 303–309. Retirement Incomes Working Group, 2013. Post retirement funding in Australia. Presented to the Actuaries Summit, 20–21 May, 2013.

*      Scott, L. and S. Cavaglia., 2017., A Wealth Management Perspective on Factor Premia and the Value of Downside Protection. J. Portfolio Management 43(3), 33-41.

*      Shen, Y. and M. Sherris., 2018., Lifetime asset allocation with idiosyncratic and systematic mortality risks., Scandinavian Actuarial Journal 2018(4), 294-327.

*      Steinorth, P., Mitchell, O.S., 2012. Valuing variable annuities with guaranteed minimum lifetime withdrawal benefits. Pension Research Council, Working Paper 2012-03.

*      Van Wyk, B., 2012. Introducing a retirement benefit target. Presented to the Joint IACA, IAAHS and PBSS Colloquium, Hong Kong, 2012.

*      Vigna, E., Haberman, S., 2001. Optimal investment strategy for defined contribution pension schemes. Insurance Math. Econom. 28, 233–262.

*      Yao, H., Lai, Y., Ma, Q., Jian, M., 2014. Asset allocation for a DC pension fund with stochastic income and mortality risk: A multi-period mean–variance framework. Insurance Math. Econom. 54, 84–92.

*      Yao, H., Li, X., Hao, Z., Li, Y., 2016., Multi-period defined contribution pension funds investment management with regime-switching and mortality risk., Insurance Math. Econom. 71, 103-113.

*      Zeng, Y., Li, D., Chen, Z., Yang, Z., 2018., Ambiguity aversion and optimal derivative-based pension investment with stochastic income and volatility. J. Economic Dynamics and Control 88, 70-103