بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان،خرم اباد ،ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان،خرم اباد ،ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران

چکیده

در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه در سپتامبر 1997 و سپس افشای ماجرای ورلد کام، انرون، زیراکس و پارمالات در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383، موضوع شفافیت صورت های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد.لذا در تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.برای انجام این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و استفاده از مقالات گوناگون مستخرج از پایگاه های اینترنتی جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، اطلاعات 119 شرکت طی سال های 1390 تا 1394 استفاده شده است.ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت های مالی از پایگاه های اینترنتی بورس اوراق بهادار استخراج و درصفحه گسترده excel طبقه بندی شدند.این داده ها جهت آزمون فرضیه ها و مدل های تحقیق که به صورت داده‌های پانل برآورد شده با استفاده از نرم افزارهایspss19  و Eviews7 مورد آزمون قرار گرفت.نتایج این تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.همچنین تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار نیست.

کلیدواژه‌ها


*      اسدی،مرتضی.صدری نیا،مصطفی(1394)" تأثیر اندازه شرکت، بتا و اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (به تفکیک گروه های صنعتی)" فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره 19

*      افشاری ،اسداله.سعیدی،علی.رشادی،الهام(1391) مقاله ای را با عنوان " تأثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت سال پنجم،شماره 13

*      ایران نژاد پاریزی،مهدی،1388 ،"روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی: مدیریت،اقتصاد، حسابداری"، انتشارات مدیران ، ویرایش اول، چاپ چهارم، تهران.

*      خانی،عبدالله . سلطانی اسفریزی،علیرضا (1392)" گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه" مجله اقتصادی سال سیزدهم شماره های 5 و 6

*      خدامی پور، احمد .آزاده اسماعیلی(1390)"رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی"مجله دانش حسابداری ،سال دوم،شماره 6،پاییز 1390،صفحات 91-65

*      رحیمیان,نظام و الدین.توکل نیا,اسماعیل(1392)" اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی,سال پنجم,شماره 20

*      صادقی؛ حسین و مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری (1387)" بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد"مجله تحقیقات اقتصادی/دوره 43، شماره 4،

*      عبدلی ،محمدرضا.بخشی،حسین.حسینی،سید احمد (1392)" بررسی رابطه گزارشگری متهورانه مالی و اندازه شرکت ها با سیاست های متهورانه مالیاتی " پژوهشنامه مالیات ، شماره نوزدهم

*      غفاری فرد, محمد. مهدی صادقی شاهدانی. اکبر کمیجانی. محمدهادی زاهدی وفا(1393)" تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مناطق مختلف ایران" فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

*      فرزین وش,اسداله.غفاری فرد,محمد(1385)" بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران" مجله تحقیقات اقتصادی - شماره 77

*      Ahn, S., Denis, D., and Denis, K.(2006),“Leverage and investment in diversified firms”. Financ. Ecom. Vol 79, pp:317-337

*      Blouin, J., Balakrishnan, K. & W. Guay (2011), "Does Tax Aggressiveness Aeduce Financial Reporting Transparency?", University of Pennsylvania, Available at: http://ssrn.com.

*      Chenxi LIU(2016)" Earnings Transparency and Corporate Cash holdings" Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2824898

*      Francis, J., M. Lofond, P. Olsen & K. Schipper (2003), "The Market Pricing of Accruals Quality", Working Paper, Duke University.

* Goodman, Theodore H.  Monica Neamtiu, Nemit Shroff, Hal D. White(2013), Management Forecast Quality and Capital Investment Decisions, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2298803.

*      Gramlich, E. (1987), Subnational Fiscal Policy, Inquigley, J. (Ed), Perspectives on Local Public Finance and Public Policy, PP. 3-27.

*      Hendriksen – Eldens, S. (1982), Accounting Theory, Ilionois, Iriwin.

*      Ilyukhin Evgeny(2015)" THE IMPACT OF FINANCIAL LEVERAGE ON FIRM PERFORMANCE:EVIDENCE FROM RUSSIA" J. of сorporate finance research

*      Inam Aqsa. Ghulam Mustafa Mir(2014)" The Impact of Financial Leverage on Firm Performance in Fuel and Energy Sector, Pakistan" European Journal of Business and Management

*      Lanis, R, and G. Richardson (2011). The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. Journal of Accounting and Public Policy 30 (1): 50-70.

*      Sung C., (2009). “ On the interactions of financing and investment decisions.” Managerial Finance. Vol 35, pp:691-699

*      Pandya Bhargav (2016)"  IMPACT OF FINANCIAL LEVERAGE ON MARKET VALUE ADDED :  EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDIA "  Journal of Entrepreneurship, Business and Economics

*      price, RA, 2005, Accounting Conservatism and The Asymmetry in The Earnings Response to Current and Lagged Returns. Working paper.

*      Umutlu, M,. (2010),“ Firm leverage and investmen decisions in an emerging market”. www.ssrn.com