ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل صرف مومنتوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، مدیریت و علوم مالی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری باعث شد که سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش و مدل هایی باشندکه در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آنها یاری دهند. این امر موجب شد که نظریه ها، مدل ها و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح شده و هر روز در حال توسعه و تغییر باشد. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل صرف مومنتوم می باشد. بدین منظور محقق با استفاده از روش تحلیل عاملی و روش معادلات ساختاری در راستای تحلیل دقیق تر داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل مبادرت می نماید. نتایج حاصل از 90 شرکت  طی دوره زمانی 1386 الی 1395 در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که افزودن عامل صرف مومنتوم باعث افزایش توان توضیح دهندگی الگوی جدید ارزش گذاری دارایی های سرمایه‌ای می‌شود. همچنین بازدهی پرتفوی متشکل از سهام بازنده کمتر از بازدهی پرتفوی متشکل از سهام برنده می­باشد.

کلیدواژه‌ها


*      ایزدی نیا، ناصر، ابراهیمی، محمد و امین حاجیان نژاد، (1393)، مقایسه مدل اصلی سه عاملی فاما و فرنچ با مدل اصلی چهار عاملی کارهارت در تبین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال دوم، شماره سوم، پیاپی (ششم) پاییز، صص 17-28.

*      بادی، کین و مارکوس، (1393)، مدیریت سرمایه گذاری. ترجمه شریعت پناهی، مجید؛ فرهادی، روح الله؛ ایمنی فر، محمد، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات بورس.

*      بدری احمد، (1388). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی. چاپ اول. تهران: کیهان.

*      ثقفی، علی، فرهادی، روح الله و عباس دادرس، (1395)، صرف اندازه، صرف ارزش و صرف مومنتوم: شواهدی از مدل قیمت گذاری تجربی، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1395، پیاپی 3/70، صص 49-70.

*      دستگیر، محسن و مهشید شهرزادی، (1393)، بررسی ارتباط بین عامل اندازه، عامل بازار و صرف ریسک بازار (مکمل یا جایگزین) در توضیح تغییرات بازده اضافی پرتفوی، فصلنامه پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره دوم، صص 87 - 106.

*      حجازی، رضوان، موسوی، میر حسین و مریم دانشور مفرد، (1394)، اثر بازار، نقد شوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال هفتم، شماره 26، تابستان 94، صص 1-19.

*      فدائی نژاد، محمد اسماعیل و محمدرضا مایلی، (1394)، آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های درمانده مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره بیست و هشتم، زمستان 1394، صص 79-90.

*      فدایی نژاد. م.ا،محمد صادقی. ،1385،" بررسی سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران"، صفحه 19-1، منبع سایت  (www.rdis.ir).

*      وکیلی فرد، حمید رضا، بدریان، الهه و محمد ابراهیمی، (1396)، مقایسه الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ با الگوی چهار عاملی کارهارت در تبین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شماره اول، شماره پیاپی (16) بهار، صص 17-30.

*      Black,F. Jensen,M. Scholes,M (1972) «The capital asset pricing model: some empirical tests», Studies in the theory of capital markets.

*      Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance, 52, 57-82.

*      Douklas J., & McKnight P. (1969), "European momentum strategies, information diffusion, and investor conservatism" European Financial Management, vol 11, no 3, p.p 313–338.

*      Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47, 427-465.

*      Fama, E. F. & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.

*      Fama, E.F. and K. R. French (1996), Size and Book-to-market factors in earnings

*      and returns, Journal of Finance 50, 131-155.

*      Fama, E. F., & French, K. R. (2012). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, 105, 457-472.

*      Fama, E. F., & French, K. R. (2014). Size, value, and momentum in international stock returns.  Journal of Financial Economics, 105(3), 457-472.

*      Fama, E.F. &J.D. MacBeth. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy 81: 607-636

*      Fan, S., & Yu, L. (2013). Does the Alternative Three-Factor Model Explain Momentum Anomaly Better in G12 countries?. Journal of Finance &  Accountancy, 12.

*      Grinblatt M., Titman S, (1989), “Mutual fund performance: an analysis of quarterly portfolio holdings” Journal of Business vol 62, no3, pp.394-415.

*      Hon, Mark. Tonks,Ian., (2003). Momentum in the UK Stock Market. Department of Economics, University of Bristol, Discussion Paper No.01/516.

*      Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48, 65-91.

*      Jegadeesh, N. & S. Titman. (2001). “Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations”, Journal of Finance, 56, 2, 699–720.

*      Jagannathan,R. Wang,Z. (1999) The CAPM is Alive and well, Northwestern university and university of minesota.

*      James Tobin. Liquidity preference as behavior towards risk. Review of Economic Studies XXV(2):65–86, February 1958. HB1R4.

*      Kenneth L,) 2005(, "Is The Ffma And French Three Factor Model Better Than The Ccpm?" Master of ART in The Department of Economics, p.p 1–48 available in http://ir.lib.sfu.ca.          

*      Lintner, J. (1965)« The Valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets», Review of Economics and Statistics 47, p.13–37.

*      Markowitz, H. (1959). Portfolio Allocation: E_cient Divarication of Investments, John Wiley & Sons, Inc., New York. A Cowles Foundation Monograph

*      Moskowitz T. J., Grinblatt M. (1999), "Do Industries Explain Momentum?" The Journal of Finance, vol. 54, no. 4, p.p. 1249–1290.

*      Rouwenhorst K. Geert (1998): “International Momentum Strategies”. The Journal of Finance, vol. 53, no. 1, p.p. 267–284.

*      Sharp, w.f., (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of finance, vol. 19, No3.p.p 425-442