بررسی رابطه بین صرف ریسک متغیر طی زمان و قیمت اسپات (مطالعه موردی: بازار آتی‏های نفت خام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی سبحان، تهران، ایران.

چکیده

مطالعات گوناگون در مورد وجود و مقدار صرف ریسک متغیر در زمان در بازار آتی‌های نفت خام نتایج مختلفی ارایه می‌کنند. مقاله حاضر وجود و نوع صرف ریسک و تأثیرگذاری آن بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام را با استفاده از داده‌های مربوط به دوره زمانی 2016-1986 مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق مورد استفاده برای انجام پژوهش حاضر، به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش تحقیق توصیفی-همبستگی و به لحاظ ماهیت داده‌ها تحقیق کمی محسوب می‌گردد. به منظور انجام این تحقیق از رویکرد اقتصادسنجی مبتنی بر روش‏های گارچ، آزمون هم‏انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردهای انجام شده نشان می‌دهند که اولاً در هر دو دوره زمانی مورد بررسی، صرف ریسک برای آتی‏های نفت خام وجود دارد ثانیاً صرف ریسک در دوره زمانی 2016-1986 ثابت بوده ولی در دوره زمانی کوتاه‌تر یعنی 2016-2004 صرف ریسک در طی زمان متغیر می‌باشد. همچنین نتایج مربوط به بردار هم‏انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری نشان می‌دهند که ضریب صرف ریسک در دوره 2016-1986 منفی می‌باشد در حالیکه این ضریب برای دوره زمانی 2016-2004 مثبت می‌باشد. این ضرایب نشان از آن دارند که در دوره زمانی 2016-1986 بازار نفت خام بطور کلی در وضعیت کنتانگو ("پیش بهین") قرار دارد و در دوره زمانی 2016-2004 بازار نفت خام در وضعیت پس‌بهین عادی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


1)     افلاطونی عباس، زلقی حسن و آذر عاطفه (1393)، بررسی رابطه بین مولفه‌های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک، مجله دانش حسابداری مالی، دوره اول، شماره 3، صص. 64-49.

2)     اندرس، والتر (1386)، اقتصادسنجی سری‏های زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمه: مهدی صادقی و سعید شوال‏پور، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

3)     فروغی داریوش، امیری هادی و شیخی هادی (1391)، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال پنجم، شماره اول، صص. 27-13.

4)     محمدزاده اعظم، شهیکی‌تاش محمدنبی و روشن رضا (1395)، بررسی معمای صرف ریسک سهام در اقتصاد ایران با استفاده از روش تخمین GMM در مدل S-CCAPM، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، شماره 32، صص. 34-15.

5)      Bhar Ramaprasad, . Colwell David B, Shao Chengwu (2015), A multi-factor model with time-varying and seasonal risk premiums for the natural gas market, Energy Economics, No. 13, pp. 1-30.

6)      . Chinn b Menzie D, Cheung Yin-Wong, Antonio Garcia Pascual (2005), Empirical exchange rate models of the nineties: Are any fit to survive?, Journal of International Money and Finance, No 24, pp. 1150-1175.

7)      Fonseca, J. and Xu, Y. (2017), Higher Moment Risk Premiums for the Crude Oil Market: A Downside and Upside Conditional Decomposition, Energy Economics, Vol. 67, PP. 410-422.

8)      Frank, J. and Garcia, P. (2005), Time Varying Risk Premium or Informational Inefficiency? Further Evidence in Agricultural Futures Markets, Paper Presented at the NCR-134 Conference on Applied Commodity Price.

9)      Gorton, Gary and K. Geert Rouwenhorst (2006), “Facts and Fantasies about Commodity Futures,” Financial Analysts Journal, No. 62, pp. 47- 68.

10)   He, Y. and Hong, Y. (2015), Unbiasedness and Market Efficiency of Crude Oil Futures Markets: A Revisit, Preprint Submitted to Elsevier.

11)   Jalali Naini, A. and Kazemi Manesh, M. (2006), Price Volatility, Hedging and Variable Risk Premium in the Crude Oil Market, OPEC Review.

12)   Melolinna, M. (2015), What Explains Risk Premia in Crude Oil Futures?, Bank of Finland Research, Discussion Paper.