مقایسه بتای تاریخی و بنیادی در ارزیابی ریسک سیتماتیک در بورس تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت مالی گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا تهران ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی گروه مالی دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی تهران ایران.

چکیده

یکی از مهمترین مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری در یک دارایی مالی، ریسک آن دارایی است. درصورتی که ریسک کل را تلفیقی از ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک فرض کنیم، آن بخش از ریسک کل که باقی مانده و با ایجاد یک پرتفوی متنوع قابل حذف نیست، ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. این پژوهش به دنبال مقایسه‌ی دو معیار سنجش ریسک سیستماتیک یعنی بتای بنیادی با بتای تاریخی می‌باشد و قبل از قیاس بین این دو معیار به بررسی تأثیر اطلاعات صورت‌های مالی بر بتای تاریخی پرداخته می‌شود. بدین منظور داده‌های مربوط به 33 شرکت که از روش غربالگری انتخاب شده‌اند در بازه زمانی 1386-1395 با استفاده از روش‌های اقتصاد‌سنجی داده‌های سری زمانی و داده‌های ترکیبی جمع آوری شده ند. نتایج نشان می­دهد که از بین هفت متغیر حسابداری مورد آزمون در این پژوهش (اهرم مالی، اهرم عملیاتی، نقدینگی، نوسانات سود هر سهم، درصد تقسیم سود، اندازه و رشد)، سه متغیر یعنی اهرم مالی، نقدینگی و اندازه شرکت با بتای تاریخی ارتباط داشته و همچنین بتای تاریخی در عین سادگی در محاسبه، از بتای بنیادی عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


*      احمد پور، احمد و غلامی جمکرانی، رضا (۱۳۸۴) بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره ۲، صص۲۰-۳۰.

*      تهرانی، رضا (1395). «مدیریت مالی»، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ چهاردهم.

*      رحمانی, علی, پیکارجو, کامبیز, عزیزی, منصوره. (1393). رابطه بتای بازار سهام با متغیرهای کلان اقتصادی و اطلاعات حسابداری. دانش سرمایه‌گذاری, 3(10), 47-66.

*      سعیدی, علی, رامشه, منیژه. (1390). عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی, 3(1), 125-142.

*      سیدالنگی, سیدصابر و پرویز سعیدی. (1394). بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ریسک و ریسک بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، مازندران، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.

*      Alexander, G. J., & Chervany, N. L. (1980). On the estimation and stability of beta. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 15(01), 123-137.

*      Anson, M., Chambers, D., Black, K., & Kazemi, H. (2009). An Introduction to Core Topics in Alternative Investments CAIA Association, 2nd.

*      Beaver, W., Kettler, P., & Scholes, M. (1970). The association between market determined and accounting determined risk measures. The Accounting Review, 45(4), 654-682.

*      Beaver, W., Kettler, P., & Scholes, M. (1970). The association between market determined and accounting determined risk measures. The Accounting Review, 45(4), 654-682.

*      Bender, J. (2007). To Beta or Not to Beta: A Comparison of Historical Versus Fundamental Betas for Hedging Market Risk. Browser Download This Paper.

*      Bergmann, D. R., Corrar, L. J., Nakamura, W. T., & de Oliveira, M. A. (2007). Testando o CAPM no mercado de capitais brasileiro via GMM. Revista de Economia e Administração, 6(3).

*      Brigham, E. F., & Daves, P. R. (2014). Intermediate Financial Management. Cengage Learning.

*      Ehrhardt, M. C., & Brigham, E. F. (2016). Corporate finance: A focused approach. Cengage learning.

*      Gonedes, N. J. (1973). Evidence on the information content of accounting numbers: Accounting-based and market-based estimates of systematic risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 8(03), 407-443.

*      Groenewold, N., & Fraser, P. (1999). Time-varying estimates of CAPM betas. Mathematics and Computers in Simulation, 48(4), 531-539.

*      Laveren, E., Durinck, E., de Ceuster, M., & Lybaert, N. (1997). Can accounting variables explain any beta? The empirical association between various betas and nine accounting variables in Belgian listed firms (No. 1997006).

*      Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The review of economics and statistics, 13-37.

*      Penman, S. (2001). Financial statement analysis & security valuation.” McGraw-Hill Irwin, New York, NY.

*      Perlin, M. S., & Ceretta, P. S. (2004). CAPM e o mercado brasileiro. In Anais do Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, FEA/USP, São Paulo, SP, Brasil (Vol. 4).

*      Rosenberg, B., & McKibben, W. (1973). The prediction of systematic and specific risk in common stocks. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 8(02), 317-333.

*      Ruban, O., & Nagy, Z. (2013). Forty Years of Better Betas.

*      Ryan, S. G. (1997). A survey of research relating accounting numbers to systematic equity risk, with implications for risk disclosure policy and future research. Accounting Horizons, 11(2), 82.

*      Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of finance, 19(3), 425-442.

*      Tukdeo, R. (2015). Analysis of financial statements.