تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و سررسید بدهی شرکت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

چکیده

ساختار بدهی از شاخص­های مهم تعیین کننده موفقیت شرکت است و باعث رشد پایدار شرکت می­شود. ازاین رو تصمیمات معطوف به ساختار بدهی برای بقای تجاری شرکتها حیاتی هستند. در این مقاله، تآثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و سررسید بدهی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی بین سال های 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا بدهی ها به سه دسته بدهی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طبقه بندی شده و تآثیر فرا اطمینانی بر آنها آزموده شد. نتایج بررسی 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان داد بین سر رسید بدهی های کوتاه مدت و میان مدت با فرا اطمینانی مدیریت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین بین سر رسید بدهی بلند مدت با فرا اطمینانی مدیریت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت بر رابطه سر رسید بدهی کوتاه مدت و بلند مدت با فرا اطمینانی مدیریت تاثیر معناداری نداشت و تمرکز مالکیت بر رابطه سر رسید بدهی میان مدت با فرا اطمینانی مدیریت تاثیر معناداری داشت.

کلیدواژه‌ها


*      اعتمــادی، حســین؛ باباجانــی، جعفــر؛ آذر، عــادل و دیانتیدیلمــی، زهــرا. (1388). "تأثیــر فرهنگ ســازمانی، تمرکز مالکیت و ســاختار مالکیــت بــر کیفیــت اطالعاتــی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بــورس اوراق بهــادار تهــران". فصلنامــه علــوم مدیریــت ایــران. شــماره 5

*      بادآورنهنــدی، یونــس؛ برادران حســن‌زاده، رســول؛ بلــوری، امیــن و محمودزاده باغبانــی، ســعید. (1389). "بررســی تأثیــر ساختار مالکیت و سرمایه‌بر میــزان هموارســازی ســود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بــورس اوراق بهــادار تهــران". فصلنامــه حســابداری مالــی. ســال دوم، شــماره 8، صــص 75-94

*      جهانخوانی، علی؛ نوفرستی، محمد و فرهنگ قراگوزلی(1388). بررسی اطمینان بیش‌ازاندازه سرمایه‌گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه چشم اندازه مدیریت، 3.؛ 150-123

*      حسنی القار، مسعود و رحیمیان، نظام الدین (1396)." بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ساختار سررسید بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی. دوره5. فروردین 96

*      رامشه، منیژه و ملانظری، مهناز (1393). " بیش اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری حسابداری". مجله دانش حسابداری. سال پنجم. ش 16.بهار، ص 79-55

*      علی خانی, رضیه؛ مهدی مران جوری و بنت الهدی آزادی خواه، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیرعامل و سررسید بدهی شرکت‌ها، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران،  موسسه آموزش عالی صالحان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، https://www.civilica.com/Paper-ACONF02-ACONF02_043.html

*      محمدآزادی، زهرا و محمدی، اسفندیار.(1394)." مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی". فصلنامه دانش حسابرسی. سال چانزدهم. شماره 60

*      معین نژاد, بهراد، (1395)،" بررسی تاثیراطمینان بیش ازحد مدیریت بر سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان، https://www.civilica.com/Paper-CAFM05-CAFM05_066.html

*      حاجیها، زهرا و اخلاقی، حسنعلی.(1392)." بررسی تاثیر ویژگی هیأت مدیره بر ساختار سررسید بدهی شرکت"  فصلنامه پژوهشی حسابداری مدیریت. سال 6. شماره 7. ص 74-59

*      صیحی، مریم و علی­نژاد ساروکلائی، مهدی.(1395)." تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر ساختار سرمایه". پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. سال 8. شماره 31. ص 109-93

*      معین نژاد, بهراد، ۱۳۹۵، بررسی تاثیراطمینان بیش ازحد مدیریت بر سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان، https://www.civilica.com/Paper-CAFM05-CAFM05_066.html

*      Ahmed Sheikh N and Wang Z, 2011.Determinants of capital structure:An empirical study of firms in manufacturing industry of Pakistan.Managerial Finance 37:117-133

*      Ben-Nasr, H., et al. (2015). "Ownership structure, control contestability, and corporate debt maturity." Journal of Corporate Finance 35(Supplement C): 265-285.

*      Brockman, P., Martin, X., Unlu, E., 2010. Executive compensation and the maturity structure of corporate debt. J. Financ. 65, 1123–1161.

*      Chen S, Chen L, 2009. The effect of managerial overconfidence on listed companies' capital structure and debt maturity structure.pp.1348-1353. Management Science and Engineering International Conference. 14-16 Sept, Moscow, Russia

*      Christoph Merkle.(2017).”  Financial overconfidence over time: Foresight, hindsight, and insight of investors”. Journal of Banking and Finance 84 (2017) 68–87.

*      Datta, S., Iskandar-Datta, M., Raman, K., 2005. Managerial stock ownership and the maturity structure of corporate debt. J. Financ. 60 (5), 2333–2350.

*      de La Bruslerie, H. and I. Latrous (2012). "Ownership structure and debt leverage: Empirical test of a trade-off hypothesis on French firms." Journal of Multinational Financial Management 22(4): 111-130.

*      Dhaliwal, D., Wang, S.,(1992). “The effect of book income adjustment in the1986 alternative minimum tax on corporate reporting”. Journal of Accounting and Economics 15(1),7-26

*      Faccio, M., Lang, L.H.P., Young, L., 2003. Debt and Expropriation. www.ssrn.com.

*      Feng L, 2010. Managers’ Self-Serving Attribution Bias and Corporate Financial Policies.

*      Hackbarth, D. (2008). "Managerial traits and capital structure decisions," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43, 843–882.

*      Hart, O., & Moore, J. (1995). Debt and seniority: An analysis of the role of hard claims in constraining management. American Economic Review, 85, 567–585.

*      Heaton, J. (2002). Managerial optimism and corporate finance. Financial Management, 31: 33–45.

*      Jensen, M., & Meckling, W. ,(1976) , "Theory of The Firm: Managerial Behavior, AgencyCosts and Ownership Structure, Journal of Financial Economics ,Vol. 3, No. 4, PP. 305-360.

*      Lo, H.-C., et al. (2016). "Nonlinear association between ownership concentration and leverage: The role of family control." International Review of Financial Analysis 46(Supplement C): 113-123.

*      Lskavyan, V. and M. Spatareanu (2011). "Shareholder protection, ownership concentration and FDI." Journal of Economics and Business 63(1): 69-85.

*      Madan K, 2007.An analysis of the debt-equity structure of leading hotelchains in India. International Journal Of Contemporary Hospitality Management 19: 397-414

*      Paligorova, T., Xu, Z., 2009. Complex Ownership and Capital Structure. Working Papers 09-12, Bank of Canada.

*      Roll, R. (1986). The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers. The Journal of Business 59: 197–216.

*      Ronghong Huang, Kelvin Jui Keng Tan, Robert W. Faff.(2016).” CEO overconfidence and corporate debt maturity”. Journal of Corporate Finance 36 (2016) 93–110.

*      Serpil Tomak.(2013).” The Impact of Overconfidence on Capital Structure in Turkey”. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 3, No. 2, 2013, pp.512-518

*      Terra, P. (2011). Determinants of corporate debt maturity in Latin America. European Business Review 23: 45-70.

*      Thi Phuong Vy Le, Thi Bich Nguyet Phan.(2017)” Capital structure and firm performance: Empirical evidence from a small transition country”. Research in International Business and Finance 42 (2017) 710–726

*      Velury, U and D, Jenkins (2006). “Institutional ownership and the quality of earnings”, Journal of Business Research, 59, 1043- 1051