بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام با استفاده از تبدیلات خطی نویزساز و مدل خودبازگشت برداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد. برای این منظور، متغیرهای «نااطمینانی قیمت نفت» و «نااطمینانی نرخ ارز» به عنوان متغیر مستقل و «بازدهی سهام» به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‎اند و از داده‎های روزانه مربوط به قیمت نفت سنگین ایران، نرخ رسمی ارز و شاخص بورس در بازه زمانی دی ماه ١٣٨٠ الی دی ماه ١٣٩١ (مطابق با ٠١/٠١/٢٠٠٢ الی ٣١/١٢/٢٠١٢ میلادی) استفاده شده است.
با توجه به ماهیت داده‎های سری زمانی و نوع مطالعه، جهت ارزیابی اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام، در این پژوهش سنجش نااطمینانی با استفاده از روش تبدیلات خطی نویز ساز[i] صورت پذیرفته و از تخمین مدل خودبازگشت برداری به منظور سنجش اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام استفاده شده است.
نتایج حاصل از تخمین مدل با نااطمینانی حاصل از روش تبدیلات خطی نویزساز نشان داد که میان نااطمینانی قیمت نفت با بازده سهام و نیز میان نااطمینانی نرخ ارز و بازده سهام رابطه معناداری وجود داشته است. لذا فرضیات این پژوهش در سطح خطای پنج درصد مورد تایید قرار گرفتند.[i] Whitening Linear Transformation

کلیدواژه‌ها


*      ابراهیمی، سجاد (١٣٩٠)؛ «اثر شوک‎های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن‎ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی»، پژوهش نامه بازرگانی، شماره ٣٥.

*      ارشدی، علی (١٣٩٠)؛ «مدل سازی نوسانات قیمت نفت قالبی برای اندازه گیری شاخص نااطمینانی براساس یک مدل ARIMA-GARCH»، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ٣٠.

*      امامی، کریم؛ علی سلمان پور (۱۳۸۵)؛ «تورم و نااطمینانی تورمی در ایران رویکردی نوین جهت بررسی ارتباط متقابل»، مجله علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره ۶٩.

*      پمپین، میشل ام. (۲۰۰۶)؛ «دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی»، ترجمه: احمد بدری (۱۳۸۸)، تهران: انتشارات کیهان.

*      حیدری، حسن؛ سحر بشیری (١٣٩١)؛ «بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH»، فصل نامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره ٩.

*      شیرین بخش، شمس الله؛ فاطمه بزازان، مبینا زارعی (1394)؛ «اثر تکانه های قیمت نفت بر شاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال سوم، شماره دوم، صص 32-15.

*      فرشادفر، زهرا (1396)؛ «بررسی رابطه بین نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی و بازده اضافی سهام با استفاده از مدل APT»، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 33.

*      کازرونی، علیرضا؛ زانا مظفری، مریم کریمی کندوله، مسلم امینی (1395)؛ «تاثیر انحراف نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران کاربردی از رهیافت BEER »، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 32.

*      کازرونی، علیرضا؛ مهناز دولتی (۱۳۸۶)؛ «اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران)»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۵.

*      کوچک زاده، اسما؛ سید عبدالمجید جلایی (١٣٩٣)؛ «بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‎های اقتصادی ایران»، فصل نامه پژوهش‎های رشد و توسعه اقتصادی، شماره ١٦.

 

*      Grigoli, Francesco, Alexander Herman, Andrew Swiston, and Gabriel Di Bella (2015), “Output Gap Uncertainty and Real-time Monetary Policy”, Russian Journal of Economics 1.

*      Heidari, H., and Bashiri, S. (2011), “Inflation, inflation uncertainty and growth in the Iranian economy: a Bivariate GARCH (BEKK) Approach”, 12th internation symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Pamukkale University, Denizli, Turkey.

*      Kang, W., Ratti, R.A. (2013), "Oil shocks, policy uncertainty and stock market return", Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 26, pp.305-318.

*      Kang, W., Ratti, R.A., Yoon, K.H. (2015), "The impact of oil price shocks on the stock market return and volatility relationship", Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 34, pp.41-54.

*      Reboredo, J.C. (2012), "Modeling oil price and exchange rate co-movements", Journal of Policy Modeling 34, pp.419-440.