مقایسه تأثیرگذاری شوک های سیاست پولی و مالی بر حباب قیمت سهام در اقتصاد ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی.

چکیده

در سال­های اخیر بورس اوراق بهادار ایران با مشکل حباب قیمت سهام مواجه بوده است. شوک­های سیاست پولی و شوک­های سیاست مالی از جمله عوامل اصلی ایجاد حباب در قیمت سهام می­باشد. اندازه­گیری دقیق میزان تأثیرگذاری این شوک­ها بر حباب قیمت سهام از موضوعات با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته می­شود. در این مطالعه، در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی میزان تأثیرگذاری شوک­های سیاست پولی و شوک­های سیاست مالی بر حباب بازار سهام در بورس اوراق بهادار ایران بررسی شده است. به منظور بررسی مدل تحقیق از نرم­افزار داینار استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که شوک سیاست پولی تمایل به سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار را افزایش می­دهد، و در نتیجه کیو حاشیه­ای افزایش و حباب در قیمت­ سهام تشدید می­شود. در پاسخ به شوک سیاست مالی از طریق افزایش مخارج دولت تمایل سرمایه­گذاران نسبت به سرمایه­گذاری در بازارهای دارایی نظیر بورس اوراق بهادارکاهش می­یابد و در نتیجه قیمت سهام نیز کاهش پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها


*      افشاری، زهرا، محمودی، نوشین، بوستانی، رضا (1393). ارزیابی مدل رشد نئوکلاسیک در تبیین چرخه­های تجاری ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 3(9)، 204-189.

*      باقری پورمهر، شعله و محمدی تیمور (1394). استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 6(22)، 33-58.

*      بشیری، سحر (1394). ارتباط متقابل سیاست­پولی، پویایی­تورم و حباب بازار سهام در ایران، رساله دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان.

*      بشیری، سحر، پهلوانی، مصیب، بوستانی، رضا (1395). نوسانات بازار سهام و سیاست پولی در ایران، مجله تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 6(23)، 103-157.

*      برانسون، ویلیام اچ، (1373). تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشر نی، اول.

*      بوستانی، رضا (1392). چسبندگی قیمت‌ها و سیاست‌ پولی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های پولی‌ـ‌بانکی، 6(15): 115-128.

*      جعفری صمیمی، احمد، طهرانچیان، امیرمنصور، ابراهیمی، ایلناز، و بالونژاد، روزبه (1393). اثر تکانه­های پولی و غیر پولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(10)، 1-32.

*      لسلی، درک، اقتصاد کلان پیشرفته، اکبر توکلی، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، اول، 1379 ش.

*      فخرحسینی، سیدفخرالدین، شاهمرادی، اصغر، احسانی، محمدعلی (1391). چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در  اقتصاد ایران،  فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 12(1): 1-30.

*      منکیو، گری‌گوری، (1374). اقتصاد کلان، حمیدرضا برادران شرکا و علی پارسائیان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه، اول.

*      Bashiri, .S., Pahlavani, M.,­ Boostani, R., (2016). Optimal Monetary Policy and Stock Market Fluctuation, Applied Economics and Finance. Vol. 3, No. 2, pp.157-178.

*      Boostani, R., (2011). Monetary Policy in a Small Open Economy with Nominal Rigidities, manuscript.

*      Burriel, P., Fernández-Villaverde, J., & Rubio-Ramírez, J. F. (2010). MEDEA: a DSGE model for the Spanish economy, SERIEs,1(1-2), 175-243.

*      Calvo, G., (1983). Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework, Journal of Monetary Economics, Vol. 12, pp. 383-398.

*      Christiano, L.J., Eichenbaum, M. and Evans, C.E., (2005). Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy, Journal of Political Economy, 113(1): 1-45.

*      Clarida, R., J. Gali, and M. Gertler, (2001). Optimal monetary policy in open versus closed economies: An integrated approach, American Economic Review (Papers and Proceedings) 91, 248-252.

*      Dickens, W. T., L. Goette, E. L. Groshen, S. Holden, J. Messina, M. E. Schweitzer, J. Turunen, and M. E. Ward, (2007). How wages change: Micro evidence from the international wage flexibility project, Journal of Economic Perspectives, 21(2), 195—214.

*      Du Caju, P., C. Fuss, and L. Wintr, (2008). Downward wage rigidity for different workers and firms—an evaluation for belgium using the iwfp procedure, ECB Working Paper, 854.

*      Erceg, C. J., D. W. Henderson, and A. T. Levin, (2000). Optimal monetary policy with staggered wage and price contracts, Journal of Monetary Economics 46(2), 281{313.

*      Fahr, S. and Smets, F., (2008). Downward Wage Rigidities and Optimal Monetary Policy in a Monetary Union, European Central Bank.

*      Hsuy, A., Liz, E. and Palomino, F., (2012). What do nominal rigidities and monetary policy tell us about the real yield curve? https://economicdynamics.org/meetpapers/2013/paper_50.pdf.

*      Ikeda, D., (2013). Monetary Policy and Inflation Dynamics in Asset Price Bubbles, Bank of Japan Working Paper Series, No.13-E-4.

*      Juillard, M., Karam, P. D., Laxton, D., & Pesenti, P. A. (2006). Welfare-based monetary policy rules in anestimated DSGE model of the US economy.European central bank working paper, No. 613.

*      Li, Erica X. N. and Francisco Palomino. (2012). Nominal Rigidities, Asset Returns and Monetary Policy." Working Paper, University of Michigan .

*      Miao, J., Wang, P., & Xu, Z., (2012). Stock Market Bubbles and Monetary Policy, manuscript, Boston University and HKUST.

*      Miao, J., Wang, P., & Xu, Z., (2013). A Bayesian DSGE Model of Stock Market Bubbles and Business Cycle, manuscript, Boston University and HKUST.

*      Najarzadeh, R., Afzali Abarghouei,V., Tavakolian, H., Sahabi, B. (2014). Conference Proceedings Dsge Model Of Small Open Economy,Journal of Contemporary Management Sciences, Volume 3 (4), 75- 90.

*      Robinson, T. (2013). Estimating and identifying empirical BVAR-DSGE models for small open economies, Economic Research Department, Reserve Bank of Australia.

*      Schmitt-Grohe, Stephanie and Martin Uribe. (2007). Optimal Ination Stabilization in a Medium-Scale Macroeconomic Model, Monetary Policy under Ination Targeting 11(5):125{186.

*      Smets, F., & Wouters, R. (2003). An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area, Journal of the European economic association, 1(5), 1123-1175.

*      Weber, M., (2014). Nominal Rigidities and Asset Pricing, https://economicdynamics.org/meetpapers/2014/paper_53.pdf

*      Zhang, Y. (2011a). Financial Factors and Labour Market Fluctuations, Bank of Canada Working Paper, No. 2011-12.

*      Zhang, Y. (2011b). Financial Frictions, Financial Shocks and Labour Market Frictions in Canada, Bank of Canada Discussion Paper, No. 2011-10 2011-12