مقایسه شبکه عصبی، سیستم فازی عصبی و مدل AR در پیش-بینی بازده اوراق بهادار و الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با ممتیک آن در بهینه سازی پرتفوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه، به بررسی و مقایسه عملکرد الگوریتم جستجوی موجودات همزیست و ممتیک جستجوی  موجودات همزیست در بدست آوردن مرزکارا مدل میانگین نیم­واریانس مقید پرداخته می­شود. و همچنین سه روش AR خطی شبکه­ عصبی و سیستم فازی عصبی در بدست آوردن بازده مورد انتظار، مورد مقایسه قرار می­گیرند. در این مطالعه از 23 سهم فعال­تر بازار استفاده می­شود که بازده آنها از تاریخ 01/04/93 تا 01/12/95 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که الگوریتم ممتیک جستجوی موجودات همزیست برخلاف استفاده از زمان بیشتر، توانسته عملکرد بهتری را به نمایش بگذارد و همچنین، مقایسه روش­های پیش­بینی بازده مورد انتظار نشان می­دهد که سیستم فازی عصبی توانسته با خطای کمتری بازده مورد انتظار را پیش­بینی نماید. در نهایت، با مقایسه مرزکارای پیش­بینی شده و مرزکارای واقعی، به این نتیجه می­رسیم که مدل پیش­بینی مورد نظر در ریسک­های کمتر پیش­بینی بهتری انجام داده است که در آن ناحیه می­توان با اطمینان بیشتری نسبت به تخصیص دارایی­ها اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ وافی ثانی، جلال. (1388). " بهینه­سازی و بررسی اثر میزان تنوع بر عملکرد پرتفوی با استفاده از الگوریتم مورچگان" فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 5، 57-75.

*      بیهقی، هدیه؛ عزیززاده؛ آقابابایی، محمدابراهیم. (1394). " بررسی تاثیر بازده‏ های فازی در کارآیی پرتفوی بهینه مقید در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور". پایان نامه کارشناسی ارشد.

*      راعی، رضا؛ علی بیگی، هدایت. (1389). " بهینه­سازی پرتفوی سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات" تحقیقات مالی، 29، 40-21.

*      راعی، رضا؛ محمدی، شاپور؛ علی بیگی، هدایت. (1389). " بهینه­سازی سبدسهام با رویکرد میانگین- نیم­واریانس» و با استفاده از روش جستجوی هارمونی" پژوهش­های مدیریت در ایران، 3، 128-105.

*      صفوی، علی اکبر؛ پورجعفریان، نرگس؛ صفوی، علی. (1393). " بهینه­سازی بر پایه الگوریتم­های فرا ابتکاری". نشر: مهرگان

*      فشاری، مجید؛ آقابابایی، ابراهیم، مظاهری فر، پوریا. (1394). " بهینه­سازی پرتفوی با استفاده از الگوریتم ممتیک و مقایسه آن با الگوریتم­های تشکیل دهنده" پایان نامه کارشناسی ارشد.

*      Bacanin, Tuba, M., & Nebojsa. (2014). Upgraded Firefly Algorithm for Portfolio Optimization Problem. UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modelling and Simulation.

*      Chen, M.-Y., & Prayogo, D. (2014). Symbiotic Organisms Search: A new metaheuristic optimization.      Computers and Structures.

*      Markowitz, H.M. (1952). Portfolio Selection. Jornal of Finance: 77-91, 1952.

*      Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient diversification of investments. John Wiley & Sons.

*      Salahi, M., Daemi, M., Lotfi, S., & Jamalian, A. (2014). PSO and Harmony Search Algorithms for Cardinality Constrained Portfolio Optimization Problem. Advanced Modeling and Optimization, 559-573.

*      Tsay, R. (2010). Analysis of Financial Time Series. wiley.

*      Tuba, M., & Bacanin, N. (2014). Artificial bee colony algorithm hybridized with firefly metaheuristic for cardinality constrained mean-variance portfolio problem. Applied Mathematics & Information Sciences.

*      Tuba, M., Brajevic, I., & Jovanovic, R. (2013). Hybrid seeker optimization algorithm for global optimization. Applied Mathematics & Information Sciences, 867-875