فرشتگان سرمایه‌گذار: ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه‌گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در مراحل رشد شرکت‌ها، مرحله تامین مالی از سوی فرشتگان سرمایه‌گذار، یک مرحله حیاتی است که در آن بسیاری از شرکت‌های نوپا به دلیل عدم دستیابی به منابع مالی لازم، از ادامه مسیر باز می‌مانند. اما جذب سرمایه از این افراد تحت تاثیر عوامل مالی رفتاری مختلفی قرار می‌گیرد. از این‌رو، هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه‌گذاری فرشتگان است. جهت دستیابی به این مهم، پس از مطالعه پیشینه و ادبیات موضوع، در مجموع 23 متغیر مالی رفتاری در اختیار یک گروه دلفی قرار گرفت که پس از کسب اجماع و حذف برخی متغیرها، پرسشنامه تحقیق تدوین و سپس، با استفاده از یک نمونه 183 نفره از فرشتگان، عوامل مالی رفتاری موثر بر تصمیمات آن‌ها مورد بررسی و پرسش قرار گرفت. در ادامه، داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ در این مرحله، هفت عامل پنهان شامل: امیدواری، گذشته‌نگری، فرااعتمادی، ساده‌‌گزینی، ریسک‌پذیری، حسابداری روانی و خوداسنادی به عنوان عوامل مالی رفتاری اثرگذار بر تصمیمات فرشتگان شناسایی شدند. سپس فرضیه‌ای با مضمون بررسی امکان محدود نمودن متغیرها در هفت عامل، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد آزمون قرار گرفت که نهایتا این تعداد عوامل مجددا تایید شدند.

کلیدواژه‌ها


*      آذر، عادل و مومنی، منصور؛ آمار و کاربرد آن در مدیریت: تحلیل آماری؛ تهران؛ انتشارات سمت؛ 1377

*      بت شکن، محمدهاشم و سیف الدینی، جلال؛ "کسب و کارها و منابع تامین مالی متناسب با آن‌ها"؛ مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره های 9 و 10، آذر و دی ماه 13

*      برزیده، فرخ؛ کفاش پنجه‌شاهی؛ محمد، شریعت‌پناهی، سیدمجید؛ تقوی‌فرد، محمدتقی؛ "مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز"؛ تحقیقات مالی، دوره 18، شماره 1، بهار 1395

*      ثقفی، علی؛ فرهادی، روح‌اله؛ تقوی‌فرد، محمدتقی؛ برزیده، فرخ. "پیش‌بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران: شواهدی از تئوری چشم‌انداز"؛ دانش سرمایه‌گذاری، دوره 4، شماره 15، پاییز 1394

*      چیت‌سازان، هستی؛ رضوانی، مهران؛ بافکردوست‌آباد، رضا؛ "شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر ارزشگذاری کسب و کارهای جدید توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر" توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 4، زمستان 1394

*      خاکی، غلامرضا؛ روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی؛ تهران؛ مرکز تحقیقات علمی کشور: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت؛ 1378

*      سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه؛ روش های تحقیق در علوم رفتاری؛ تهران؛  نشر آگه؛ 1377

*      مقدسین، مریم؛ فسلفی، محمدرضا؛ "کاربرد مدل های معادلات ساختاری در برآورد اعتبار و روایی آزمون های روان شناختی و بررسی اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصی ADHD بزرگسالان"؛ فصلنامه اندازه گیری تربیتی، ‌شماره 10، 1391

*       مومنی، منصور، فعال قیومی، علی. تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS؛ تهران؛ مولف: ناشر. چاپ هشتم. 1394.

*       هیبتی، فرشاد؛ تقوی، مهدی؛ موسوی، سیدرضا؛" ارزیابی تاثیر شاخص های کلاسیک و مدرن اندازه گیری ریسک بر انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری مالی رفتاری"؛ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 7، شماره 1، بهار 1393.

*      Asberg KK1, Bowers C, Renk K, McKinney C. “A structural equation modeling approach to the study of stress and psychological adjustment in emerging adults”; Child Psychiatry and Human Development;  Volume 39; 2008

*      Baker, H. K., & Nofsinger, J. R. (Eds.); Behavioral finance: investors, corporations, and markets; Wiley; vol 6, 2011.

*      Brown, James Dean; “What is construct validity?”; JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 4 (2) Oct 2000; p. 8 - 12

*      Bygrave, William D.& Hunt, Stephen; “For Love or Money? A Study of Financial Returns on Informal Investments in Businesses Owned by Relatives, Friends, and Strangers”; Babson College Center for Entrepreneurship Research Paper No. 2008-09

*      Carree, Martin A. & Thurik, Roy; Handbook of Entrepreneurship Research, Springer; 2010; p558

*      Cottam, Heidi-Rebecca et al.; “Outsourcing of Trucking Activities by Relief Organizations”; Journal of Humanitarian Assistance; 2004

*      Forrester, Robert; “Behavioral Finance: Factors Influencing Angel Investor Decisions”; Kennesaw State University, Phd Thesis; 2014.

*      Hellmann, Thomas, Thiele, Veikko, “Friends or foes? The interrelationship between angel and venture capital markets”, Journal of Financial Economics, 2013.

*      Kahneman’ Danniel; “Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics”; The American Economic Review, 93(5); 2003

*      Kahneman, Daniel; Tversky, Amos; “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”; Econometrica; vol. 47, No. 2; 1979; pp. 263-292

*      Kelly, Peter; Handbook of Research on Venture Capital; Edward Elgar Publishing, 2007; p315

*      Lerner, Josh et al.; “The Globalization of Angel Investments: Evidence Across Countries”; Harvard Business School; 2015

*      Luong, Le Phuoc & Thi Thu Ha, Doan; “Behavioral factors influencing individual investors' decision-making and Performance”; Umeå School of Business; Master thesis; 2011

*      Mason, Colin M. & Harrison, Richard; “Annual Report on the Business Angel Market in the United Kingdom: 2008/09”; University of Strathclyde; 2010

*      Maxwell, L. Andrew; Jeffrey A. Scott; Levesque Moren; “Business angel early stage decision making”; Journal of Business Venturing; vol 26; 2011

*      Osnabrugge, Mark Van; "A comparison of business angel and venture capitalist investment procedures: An agency theory-based analysis"; Harvard Business School; 2000.

*      Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

*      Roach Geoffroy,“Angel Investing: A Case Study of the Processes, Risk, and Internal Rate of Return”. University of Phoenix, Phd Thesis, 2008

*      Shane, Scott; “Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy”; Small Business Economics; Volume 33; Issue 2; 2009; pp 141–149

*      Shelby’ Lori B; “Beyond Cronbach's Alpha: Considering Confirmatory Factor Analysis and Segmentation”; Human Dimensions of Wildlife; vol 16; 2011.

*      Subash, Rahul,  “Role of Behavioral Finance in Portfolio Investment Decisions: Evidence from India”, Charles University in Prague, 2012

*      Sohl, Jeffry; “The Size of the Informal Venture Capital Market in the United Kingdom; Small Business Economics”, 2000, vol 15, Issue 2, p139

*      Sohl, Jeffry; “The Private equity market in the USA: Lessons from volatility”; Venture Capital Journal; vol 5, 2003

*      Van Prooujen, Jan Willem & Van Der Kloot, Willem;”Confirmatory Analysis of Exploratively Obtained Factor Srructures”; Educational and Psychological Measurement, Vol. 61 No. 5, October 2001.

*      Wetzel, W. “Angels and informal risk capital”, Sloan Management Review, 24, 1983