طراحی الگوی آمیختۀ تصمیمات مالی در راستای توسعه‌ی بازارهای مالی ایران (مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی رشته مدیریت مالی، واحد علوم وتحقیقات، دنشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مالی- حسابداری، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و تحقیقات، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و تحقیقات، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، تهران، ایران.

4 استاد گروه مالی-حسابداری، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و تحقیقات، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، تهران،ایران.

5 استاد گروه مدیریت بهداشت و خدمات درمانی، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و تحقیقات، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، تهران،ایران

چکیده

تصمیمات مشارکت‌کنندگان نظام مالی برای نیل به هدف توسعه مالی دارای اهمیت است. زیرا تصمیمات مالی مشارکت‌کنندگان در یک نظام مالی منسجم بر پایه عرضه وتقاضای مالی است که بر حجم منابع مالی و مصارف مالی تأثیر قابل‌توجه ای دارد. از اینرو، الگوهای تصمیم‌گیری مالی مناسب باعث بهبود عملکرد بازارهای مالی کشورها، افزایش سهم مشارکت افراد و دیگر پدیده‌های مطلوب در سطح خرد و کلان می شود. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی تصمیمات مالی دولت، شرکت‌ها و خانوارها با تأکید بر آمیخته‌های مالی در بازار سرمایه ایران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. برای تحلیل داده‌ها و تخمین مدل‌های تجربی پژوهش نیز از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون برآوردی از آزمون (F) و برای بررسی معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون T)) استفاده‌شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد هرکدام از آمیخته‌های تصمیمات مالی دولت، شرکت‌ها و خانوارها تأثیر معناداری بر توسعه بازار سرمایه ایران دارد. به طوریکه برآیند آن نیز به سهم خود افزایش مشارکت را در بازارهای مالی ایران را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


*      ُاسکو نژاد، محمدمهدی؛ (1368). اقتصاد مهندسی. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ویرایش دوم.

*      اسلام دوست, نعیم, غلامی, الهام. (1396). بررسی تأثیر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 8(15)، صص: 15-26.

*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ احتشام راثی، رضا؛ (1390). کاربرد تئوری بازی‌ها در ارزیابی سرمایه‌گذاری در سهام. مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره یازدهم، پاییز 1390، صص:95-123.

*      اکبری روشن، مهدیه؛ شاکری، عباس؛ (1393). اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 53، تابستان 1393،صص:142-109.

*      باغدار ارم، فهیمه.، (1390). برسی عوامل مالی رفتاری مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحدتهران مرکزی، تهران، ایران.

*      پتفت، آرین؛ مؤمنی راد، احمد؛ (1394). سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی(از دولت رفاه تا دولت فرا تنظیمی)، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی(علمی- پژوهشی)، سال (دوره)17، شماره 47، پاییز 1394، صص: 204-185.

*      جهانگرد اسفندیار؛ عسگری، علی.، (1390). بررسی اثر توسعه مالی دفترکی سیاست پولی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، تابستان1390،دوره1، شماره4، صص:147 – 169.

*      حشمتی مولایی، حسین.، (1383). عوامل مؤثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران. پژوهشنامه اقتصادی، تابستان 1383،دوره4، شماره2(پیاپی13)، صص:55 -88..

*      دورنبوش، رودریگر و استانلی، فیشر.، (1371). اقتصادکلان. مترجم: محمدحسین تیزهوش تابان انتشارات سروش. تهران.

*      رسولی نژاد، احسان؛ نصر اصفهانی، محمد.،(1394). طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری(ISM)، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست‌های راهبردی و کلان، سال3، شماره 10، تابستان 1394، صص: 63-88.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون.، بابالویان، شهرام.، مظفری، مهردخت.، (1394). سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کترینگ در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد مالی، دوره 3، شماره 1 ، شماره پیاپی 8، بهار 1394، صص:20-1.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون؛ اسلامی مفیدآبادی، حسین؛احمدزاده، موسی.، (1395). بررسی تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساختار تأمین مالی شرکت‌ها بر سیاست‌های پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد مالی، دوره4، شماره 1، بهار 1395، صص: 1-36.

*      شکر خواه، جواد؛ و قاصدی دیزجی، کیوان؛ (1395).تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تأمین مالی مدیران، نشریه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صص:120-87 .

*      صادقی، سید کمال؛ رنج پور، رضا؛ باقر زاده آذر، فاطمه؛ موسوی، سها.، (1394). تأثیر سیاست‌های مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی. مقاله 2، دوره20، شماره 65، زمستان 1394،صص:37-61.

*      طیبی، سید کمیل؛ حاجی کرمی، مرضیه؛ سریری، هما؛ (1390). تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری (2009-1996). فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، زمستان 1390،صص:39-60.

*      عباسی، غلامرضا.، (1388). همگرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدل‌سازی اقتصادی، دوره 3، شماره7، بهار 1388، صص:137-154.

*      عبدالله خانی؛ حمیده افشاری؛ میر هادی حسینی کندلجی.،(1393).آزمون تصمیمات تأمین مالی، زمان‌بندی بازار و سرمایه‌گذاری واقعی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، شماره اول، شماره پیاپی(1)،تابستان1392، صص:122-109.

*      عرب‌مازار، علی‌اکبر؛ آهنگر، زینب.، (1388). بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره۱۳۸۳-۱۳۷۳. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره ۱۷، شماره۴۹، بهار ۱۳۸۸،صص:۵۵-۷۲.

*      فابوزی، فرانک جِی.، نیو، ادوین. اِچ.، زو، گوفو.، (1394). اقتصاد مالی(جلد اول). ترجمۀ رضا طالبلو و بهاره عریانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.

*       کمیجانی، علی‌اکبر؛ متوسلی، محمود؛ پورستمی، ناهید؛ (1388). چارچوب نظری تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی(با تأکید بر مدل ویلیام سون)، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی (علمی-پژوهشی)، سال هفدهم، شماره50، تابستان 1388، صص:29-5.

*      مجتهد،احمد.،کرمی،افشین.، (1382)."ارزیابی متغیرهای مؤثر بر رفتار پس‌انداز ملی در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 7(27)، صص: 28-1.

*      محمدی، حسین؛ اعلایی، محمدمهدی؛ اصغر نژاد، الهام.، (1393). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان اجلاس اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست‌های راهبردی و کلان، سال(دوره) 2، شماره 6، تابستان 1393، صص: 37-25.

*      مرادپور اولادی، مهدی؛ ابراهیمی، محسن؛ ترکمان احمدی، معصومه (1391). توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی در ایران (طی سال‌های 1386- 1359)، فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، سال دوم، شماره5، زمستان 1391، صص: 209-187.

*      معصومی، عباس؛ احمد مدرس؛ خسرو منطقی؛ (1390). بررسی متغیرهای مالی مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران نهادی، پایان‌نامه دانشگاه‌های خارج کشور واقع در قاره اروپا، دانشکده علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی، کارشناسی ارشد. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک).

*      مقدس، فرنوش؛ فتحی، سعید؛ عرب صالحی.، (1390). تأثیر محدودیت‌های مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دولتی، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،1390، کارشناسی ارشد، ایران.

*      همتی، مریم؛رامین، مجاب؛ (1389). بررسی سیاست‌های مختلف توسعه بخش مالی با توجه  به ساختار اقتصادی کشور، نشریه اقتصادی ماهانه تازه‌های اقتصاد، زمستان 1389، سال هشتم، شماره،130، صص:55-49.

*      یاوری، کاظم؛ شهیدی، آمنه؛ دهقان دهنوی، محمدعلی؛ حیدری، حسن؛(1395).اثر توسعه مالی بر ساختار سرمایه بنگاه‌های غیرمالی حاضر در سازمان بورس اوراق بهادار ایران. مجله سیاست‌گذاری اقتصادی، سال هشتم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان1395، صص:25-54.

*      Agharkakli, A., Yahyazadehfar, M., Nobakht, M., (2016), International Financial Development Study and Its Effect on Economy’s Globalization In Iran by Using Panel Data. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, Vol. 6, No. 22, March 2016, PP:37-56.

*      Almeida, H., and Campello, M., (2007), Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment, Review of Financial Studies, Vol. 20, PP:1429–1460.

*      Anderson, G.J. (1983), “The internal financing decisions of the industrial and commercial sector: a reappraisal of the lintner model of dividend disbursements”, Economica, Vol. 54, PP: 235-48.

*      Ang, A., and J. Liu., (2001), A general affine earnings valuation model. Review of Accounting Studies, 6, PP:397-425.

*      Ardagna, S. (2009), “Financial Markets’ Behavior around Episodes of Large Changes in the Fiscal Stance”, European Economic Review, Vol. 53, PP: 37–55.

*      Arin, K, P. Mamun, A. and Purushothman, N. (2009),“The Effects of Tax Policy on Financial Markets: G3 Evidence”, Review of Financial Economics, Vol. 18. PP:33-46.

*      Bach, Christian and Christensen, Peter O., Consumption - Based Equity Valuation (2016), Review of Accounting Studies April 4, 2016, Forthcoming.

*      Bahmani-Oskooee, Mohsen., (2013), Exchange rate volatility and its impact on domestic investment. Research in Economics,Volume 67, Issue 1, March 2013, PP:1-12. Available online on (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090944312000415).

*      Baltagi,B., Demetriades, P., Law, S. H, (2008), “Financial Development and Openness: Evidence from panel data”, Journal of Development Economics,Volume 89, Issue 2, July 2009, PP:285-296.

*      Banz, R. W. (1981),"The relationship between return and market value of common stocks". Journal of financial economics, 9(1), PP:3-18.

*      Barbier, E.B. (2017), Natural Capital and Wealth in the 21st Century. Eastern Economic Journal, June 2017, Volume 43, Issue 3, PP:391–405. doi:10.1057/s41302-016-0013-x. Available at:https://link.springer.com/article/10.1057/s41302-016-0013-x?no-access=true.

*      Barro, R.J & Martin,X., (1995), Economic Growth, New York: McGraw-Hill, Inc.

*      Barro, Robert J. 1990. Government spending in a simple model of endogeneous growth. Journal of Political Economy 98(S5), PP:103-125.

*      Bayraktar, Nihal., (2014) ,Measuring relative development level of stock markets: Capacity and effort of countries. Borsa Istanbul Review, Volume 14, Issue 2, June 2014, PP:74–95.

*      Bengs, C. and H. Loikkanen, (1991), The Finnish housing market: Structure, institutions and policy issues, in: B. Hårsman and J.M. Quigiey, eds., Housing markets and housing institutions: A comparative analysis (Kluwer Academic Publishers, Deventer).

*      Bierman, H. Jr and Hass, J.E. (1983), “Investment cut-off rates and dividend policy”, Financial Management, Vol. 12 No. 4, PP:19-24.

*      Black, F. and Scholes, M. (1974),“The effects of dividend yield and dividend policy on common stock prices and yields”,Journal of Financial Economics,Vol.1, May, PP:1-22.

*      Boot, Arnold W. A.; Thakor, Anjan V.., (1997). Financial System Architecture. The Review of Financial Studies, Vol. 10, No. 3. (Autumn, 1997), PP: 693-733.

*      Borensztein, E, De Gregorio, J,  Lee, J.-W., (1998), How does foreign direct investment affect economic growth? Journal of International Economics 45 (1998), PP: 115–135.

*      Brealey, A.R. and Myers, S.C. (1996), Principles of Corporate Finance, 5th ed., McGraw-Hill, New York, NY.

*      Brief, R., and R. Lawson., (1992). The role of the accounting rate of return in financial statement analysis. The Accounting Review 67, PP:411-426.

*      Butler,A. Cornaggia,J. Grullon, G. and Weston, J (2011), "Corporate financing, managerial market timing ,and real investment",Journal of Financial Economics, PP: 666-683.

*      Campa, J.M. and Goldberg, L.S. (1995), “Investment in manufacturing, exchange rates and external exposure”, Journal of International Economics, n. 38, PP:297 -320.

*      Casadio, Paolo., and Paradiso, Antonio., (2010), The Household Sector Financial Balance, Financing Gap,Financial Markets, and Economic Cycles in the US Economy: A Structural VAR Analysis. Levy Economics Institute, November 2010,Working Paper No. 632.

*      Chan, K.,&Chen, N. (1991), "Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms", Journal of Finance, 46(4), PP:1467-1484.

*      Charles, Jones I., (2015). Pareto and Piketty: The Macroeconomics of Top Income and Wealth Inequality. Journal of Economic Perspectives, 29(1), PP: 29–46.

*      Christoffersen, Peter, Gonçalves, Sílvia (2004), Estimation Risk in Financial Risk Management. Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organizations, PP:1-227. http://www.cirano.qc.ca/, & File URL: http://www.cirano.qc.ca/files/publications/2004s-15.pdf.

*      Damodaran, Aswath, (2002), Investment Valuation Tools And Techniques For Determining Value Of  Any Assets. Publisher: John Wiley & Sons.

*      Deaton, A. and J. Mullbauer (1980), “An Almost Ideal Demand System”, American Jurnal of Economic Review, No. 70, PP:312-326.

*      Dechow, P., A. Hutton, and R. Sloan. (1999), An empirical assessment of the residual income valuation model. Journal of Accounting and Economics 26, PP: 1-34.

*      Deidda,L.(2006), Interaction  Between  Economic  and  Financial  Development. Journal  of  Monetary  Economics,53, PP:233-248.

*      Demirguc-Kunt, A. and Levine, R. (1999), “Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Cross-Country Comparisons”, World Bank Policy Development Research Group, Working Paper, No. 2143.

*      Demirguc-Kunt, A., and Huizinga, H. (2001), “The Taxation of Domestic and Foreign Banking”, Journal of Public Economics, Vol. 79. PP: 429–453.

*      Easterbrook, F. (1984),“Two agency-cost explanation of dividends”, American Economic Review, Vol. 74, PP:650-9.

*      Easton, P., (2009), Estimating the cost of capital implied by market prices and accounting data. Foundation and Trends in Accounting, 2, PP:241-364.

*      Fama E.F., and K.R. French (1998), "Taxes, Financing Decisions, and Firm Value", The Journal of Finance, 53(3),PP:819-843. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/117379

*      Fama E.F., and K.R. French (2004.b). "Financing Decisions: Who Issues Stock", Journal of Financial Economics,Volume 76, Issue 3, June 2005, PP:549-582.

*      Fama, E. F. and French, K. R. (2014). A Five-Factor Asset Pricing Model. Journal of Financial Economics,Volume 116, Issue 1, April 2015, PP:1-22.

*      Fama, E. F.,& Macbeth, J. D. (1973),"Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests". Journal of Political Economy, 81(3), PP: 607- 636.

*      Fama, E.F. and Jensen, M.C. (1983), “Separation of ownership and control”, Journal of Law & Economics, Vol. 26, pp: 301-25.

*      Feltham, G., and J. Ohlson., (1995),Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities.Contemporary Accounting Research,12, PP:689-731.

*      Ferreira, Susan, Kirk Hamilton and Jeffrey R. Vincent., (2008), Comprehensive Wealth and Future Consumption: Accounting for Population Growth. World Bank Economic Review, 22(2): PP: 233–248.

*      Frank M.Z., and V.K. Goyal (2005), "Trade-Off and Pecking Order Theories of Debt", Working Paper, Carlson School of Management, University of Minnesota. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=670543.

*      Frank M.Z., and V.K. Goyal (2005),"Trade-Off and Pecking Order Theories of Debt", Working Paper, Carlson School of Management, University of Minnesota. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=670543;

*      Frankel, R., and C. Lee., (1998), Accounting valuation, market expectation, and cross-sectional stock returns. Journal of Accounting and Economics, 25, PP: 283-319.

*      French, N. and Gabrielli, L. (2004), “The uncertainty of valuation” Journal of Property Investment & Finance, Vol. 22 No. 6, PP: 484-500.

*      Ganić, Mehmed and Ismić, Betul and Sarajcic, Sahrudin., (2016), Does Financial Deepening Spur the Economic Growth? Evidence from Bosnia and Herzegovina (June 7, 2016). Journal of Economic Cooperation and Development, Vol. 37, No. 1, 2016. PP:131-158. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2805896.

*      Gao. Z., J. Ohlson, and A. Ostaszewski., (2013), Dividend policy irrelevancy and the construct of earnings. Journal of Business Finance and Accounting 40, PP: 673-694.

*      Goldberg, L.S. (1993), “Exchange rates and investment in United States industry”, The Review of Economics and Statistics, vol. 75, n. 4, PP: 575-588.

*      Goldsmith, R.W ., (1969), Financial  Structure  and   Development ,Yell  University, New Haven : Yale University Press, 1969.

*      Goyal, Vidhan K. and Yamada, Takeshi., (1997), Asset Price Shocks, Financial Constraints, and Investment: Evidence from Japan (June 2001), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=274970 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.274970

*      Greasley, David, Nick Hanley, Jan Kunnas, Eoin McLaughlin, Les Oxley and Paul Warde. 2014. Testing Genuine Savings as a Forward-looking Indicator of Future Well-being over the (Very) Long-run. Journal of Environmental Economics and Management, 67(2):PP:171–188.

*      Green, P., Poque, M. and Watson, L. (1993), “Dividend policy and its relationship to investment and financing policies, empirical evidence using Irish data”, Irish Business and Administrative Research, Vol. 14 No. 2, PP: 69-83.

*      Gulalti, A. & C. Thimann. (1997), Saving in South East Asia and Latin America. IMF, working paper, 97:PP:7-12.

*      Gurley, J., and Shaw, E. (1955), Financial Aspects of Economic Development. American Economic Review, Vol. 44(4), PP:515–538. http://www.jstor.org/stable/1811632.

*      Gurley, J.G., Shaw, E.S. (1955). "Financial Aspects of Economic Development". The American Economic Review 45(4),PP: 515-538.

*      Hårsman, B. and J.M. Quigley, eds., (1991), Housing markets and institutions: A comparative analysis (Kluwer Academic Publishers, Deventer).

*      Hicks, J. (1969), A Theory of Economic History, Oxford: Clarendon Press.

*      Higgins, R.C. (1972),“The corporate dividend-savings decision”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 7, PP:1527-41.

*      Higgins, R.C. (1981), “Sustainable growth under inflation”, Financial Management, Vol. 10, PP: 36-40.

*      Hubbard, R.G. (1997), Money, the Financial System, and the Economy, Second Edition, Addison Wesley Longman, Inc.

*      Jensen, M and Meckling, W., (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, PP: 305-360.

*      Jorgensen, B., Y. Lee, and Y. Yoo., (2011), The valuation accuracy of equity value estimates inferred from conventional empirical implications of the abnormal earnings growth model: US evidence. Journal of Business Finance and Accounting 38, PP: 446-471.

*      Khan, M. S.; A. S. Senhadji, and B. D. Smith (2006), Inflation and financial depth; Macroeconomic Dynamics, Vol. 10: PP: 165-182.

*      Khan, M. Senhadji, A.s., Smith, B.D., (2001), Inflation and Financial Depth; IMF Working Paper.

*      Komeijani, A. Poorrostami, N. (2008), Impact of Financial Repression on Economic Growth (Compared to Less Developed Economies). Economic Research Jornal, No 37, PP:39-59.

*      Koskela, E. and M. VirÈn, (1991), Inflation, capital markets and household saving in Nordic countries, Paper presented at the International Conference on ‘Saving behaviour: Theory, international evidence and policy implications’, Helsinki, Aug.

*      Laopodis, N. T. (2009), “Fiscal Policy and Stock Market Efficiency: Evidence for the United States”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 49. PP: 633-650.

*      Lauretta, E., (2017), The hidden soul of financial innovation: An agent-based modelling of home mortgage securitization and the finance-growth nexus. Economic Modelling, Volume 68, January 2018, PP: 51-73.

*      Leary M.T., and M.R. Roberts (2006), "The Pecking Order, Debt Capacity, and Information Asymmetry", Working Paper, Fuqua School of Business, Duke University. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=555805;

*      Leary, M .T., Roberts. M, (2006), Do Firms Rebalance Their Capital Structures? Working Paper, Duke University. The Journal of Finance,  Volume 60, Issue 6
December 2005, PP: 2575–2619.

*      Lewis, W. A. (1954), 'Economic Development with Unlimited Supplies of Labour',The Manchester School, vol. 22,no. 2, PP:139-191.

*      Libby, R., &  Luft, J. (1993), Determinants of judgment per-formance in accounting settings: ability, knowledge, motivation, and environment. Accounting, Organizations and Society,18 (5), PP: 425–450.

*      Lima, L.S. (2017). Modeling of the financial market using the two-dimensional anisotropic Ising model, (2017) Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.  Physica A482 (2017), Volume 482, 15 September 2017, PP:544–551.

*      Lintner, A. (1998). "Behavioral Finance: Why Investors Make Bad Decisions", The Planner, Vol. 13, No. 1, PP: 7-9.

*      Livingstone, J. and G. Salamon. 1970. “Relationship between the accounting and the internal rate of return measures: a synthesis and an analysis.” Journal of Accounting Research, 2:PP: 199-216.

*      Loikkanen, H., (1991), Tenure choice and housing demand: Evidence from Finland, in: J. Conijn, F. Dieleman, P. Hooimeijer and H. Priemus, eds., Housing models: Methodology, scope and applications (Delft University Press) forthcoming.

*      Lucas, R.E., (1988),“ On the Mechanics of Economic development”, Journal of Monetary Economics,Volume 22, Issue 1, July 1988, PP:3-42.

*      Machlup. F.,  (1967),  “Theories of the Firm:  Marginalist, Behavioral, Managerial.”  The American Economic Review 57 (March), PP:1–33.

*      Majumdar S.K., Chhibber P. (1999),  Capital structure and performance: Evidence from a transition economy on an aspect of corporate governance, Public Choice,  98 (3-4), PP: 287-305.

*      Markowitz, H, M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, v7(1), PP:77-91.

*      Markowitz, H., (2000). Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. Frank J. Fabozzi Associates, New Hope, Pennsylvania.

*      Markowitz, H.M. (1959), Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons. (reprinted by Yale University Press, 1970, ISBN 978-0-300-01372-6; 2nd ed. Basil Blackwell, 1991, ISBN 978-1-55786-108-5).

*      Mckinnon, R. I. (1973), Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington, DC.

*      Mckinnon, R. I. (1973), Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington, DC.

*      Menkhoff, Lukas. & Nikiforow, Marina. (2009). "Professionals’ endorsement of behavioral finance: Does it impact their perception of markets and themselves?". Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 71, PP:318–329.

*      Michael, R. ROBERTS and AMIR SUFI., (2009). Control Rights and Capital Structure: An Empirical Investigation. The Journal of Finance, Volume 64, Issue 4, AUGUST 2009, pp: PP:1657–1695.

*      Modigliani, F and M.H. Miller (1958)“The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment.”American Economic Review 48(4): PP:261–297.

*      Modigliani, F and Miller, M., (1963), Corporate income taxes and cost of capital: a correction, American Economic Review, 53:PP: 443-453.

*      Moshabesha, M. (2011), The Relationship between Financial Development and Manufacturing Sector Growth: Evidence from Southern African Customs Union Countries, Thesis, the Degree of Master of Commerce (Financial Markets), Department of Economics and Economic History, Rhodes University.

*      Muellbauer, J. and A. Murphy, (1989), Why has U.K. personal saving collapsed?, Unpublished mimeo. (Credit Suisse First Boston).

*      Muellbauer, J. and A. Murphy., (1991), Mode Uing U.K. second-hand house prices for 1956 to 1990, Mimeo.

*      Muellbauer, J., (1991), Anglo-German differences in housing market dynamics: The role of institutions and macro economic policy, European Economic Review, this issue.

*      Myers, S. (1977), Determinants of corporate borrowings, Journal of Financial Economics, 5: 147-175. Pathak Rajesh (2011), Capital Structure and Performance: Evidence from Indian Manufacturing Firms, Social Science Research Network, Online Web.

*      Myers, S. (1977), Determinants of corporate borrowings, Journal of Financial Economics, 5,PP: 147-175.

*      Nurkse, Ragnar., (1953), Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries.New York: Oxford University Press.

*      Odhiambo, N. M. (2007), Supply-leading versus demand-following hypothesis: empirical evidence from SSA countries, African Development Review, 19,PP: 257-280.http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8268.2007.00161.x

*      Odhiambo, N.M. (2008), Financial Depth, Savings and Economic Growth in Kenya: A Dynamic Causal Linkage. Economic Modelling, 25(4), PP: 704-713. http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2007.10.009

*      Odhiambo, N.M. (2010), Finance-Investment-Growth Nexus in South Africa: An ARDL-bounds Testing Procedure. Econ Change Restruct., 43, PP: 205–219. http://dx.doi.org/10.1007/s10644-010-9085-5

*      Ott, M. and Tatom, J., (2006), “Money and Taxes: The Relationship Between Financial Sector Development and Taxation”, NFI Working Paper WP/09. Indiana State University, Scott College of Business. Network Financial Institute.

*      Pathak, Rajesh., (2011), Capital Structure and Performance: Evidence from Indian Manufacturing Firms, Social Science Research Network, Online Web.

*      Patrick, HUGHT. (1996), “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries,” Econ. Devel. Cult. Change, Jan. 1966,14 (2), PP:174–89.

*      Penman, S., (2005). Discussion of ‘On Accounting-Based Valuation Formulae’ and ‘Expected EPS and EPS Growth as Determinants of Value’. Review of Accounting Studies,10, PP:367-378.

*      Piketty, Thomas and Gabriel Zucman., (2014). Capital is Back: Wealth-Income Ratios in Rich Countries, 1700–2010. Quarterly Journal of Economics, 129(3): PP: 1255–1310.

*      Pratheepkanth. Puwanenthiren, (2011), Capital Structure and Financial Performance: Evidence from Selected Business Companies in Colombo Stock Exchange Sri Lanka, Journal of Arts, Science & Commerce, II (2): PP:1-13.

*      Raia, D., Lin, C-W., (2018).The influence of implicit self-theories on consumer financial decision making. Journal of Business Research, Available online 25 August 2018. In Press, Corrected Proof. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.08.01.

*      Razak, N.H.A., Ahmad, R. & Aliahmed, H.J. (2008), Government ownership and performance: An analysis of listed companies in Malaysia, Corporate Ownership and Control, 6(2):PP: 434-442.

*      Robinson, J., (1952), In the Rate of Interest and, Other Essays, London: Macmillan.

*      Saeedi, A & Mahmoodi I, (2011), Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Iranian Companies, International Research Journal of Finance and Economics, 70: PP: 21-28.

*      Salo, S., (1990), The oretical aspects of housing demand, production and price formation: An empirical application to the Finnish housing market (The Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki) (in Finnish).

*      San, O.T. & Heng, T.B. (2011), Capital Structure and Corporate Performance of Malaysian Construction Sector, International Journal of Humanities and Social Science, 1(2), PP:28-36.

*      Schumpeter, J.a. (1911), Theory Economic Development, Translated by Redvers opie, Cambridge, Harvard University Press, 1934.

*      Shaw, R. (1973), Financial Deepending in Economic Development, Oxford University Press, New York.

*      Shi, Vizheng. (2001), “Technolgogical Capabilities and International Production Strategy of firims: The case of FDI in China”, Journal of world Business. Vol 36, Issue 2, PP:184-204.

*      Solow R.M (1959), "Investment and Technology progress". In Arrow K.Karbin. S.8 Suppes, P. (Eds), Mathematical Methods in the social Sciene, Stanford university press, Stanford.

*      Stevens, G.V.G. and Lipsey, R.E. (1992), “Interactions between domestic and foreign investment”, Journal of International Money and Finance, vol. 11, PP: 40-62.

*      Stiglitz, J. (1994),“The Role of the State in Financial Market”. Supplement to World Bank Economic Review and World Bank Research Observer, PP:1-149.

*      Stockman, A.C. and Svensson, L.E.O. (1987), “Capital Flows, Investment, and Exchange Rates”, Journal of Monetary Economics, n. 19, PP: 171-201.

*      Subrahmanyam, A. and S. Titman., (1999), The going-public decision and the development of financial markets, Journal of Finance54,PP: 1045-1082.

*      Suoniemi, I., (1991), On the determination of housing production and house prices in the Finnish housing markets, Labour Institute for Economic Research (in Finnish).

*      Tease, W.; Dean, A.; Elmeskov, J. & Hoeller, P. (1991), “Real interest rate trends: the influence of saving, investment and other factors”,OECD Economic Studies, n. 17, 1991, Autumn.

*      Thoma, M. (2009), Lin Roundtable: Small Banks Need Help. Free Exchange, Economist.com blogs. Available:http://www.economist.com/blogs/freeexchange/lin_roundtable.

*      Vaez Mohammad. mirfendereski Meysam. (2011), The effect of IUnflation Rate on Financial Development in Iran and Middle East Arabian countries. Rahbord yas Vol 26,PP: 31-47.

*      Vidhan, K. Goyal, A. and Lehn, B., (2001), “Growth Opportunities and Corporate Debt Policy”. The Case of the U.S. Defense Industry. Journal of Financial Economics , 164,PP: 35-59.

*      Wang,X. Xing,Y. (2002), Downside correlation and expected stock return, Graduated school of management and rice university.

*      Woods, J.C. and Randall, M.R. (1989), “The net present value of future investment opportunities: its impact on shareholder wealth and implications for capital budgeting theory”, The Journal of the Financial Management Association;Summer 89, Vol. 18 Issue 2, PP: 85-92.

*      Zhang, G ., and Q.Jan., SH. Hao. (2011), Investment Growth and the Relation between EquityValue, Earnings, and Equity Book Value. The Accounting Review 86,2,: P:605.

*      Zhang, X.  (2000), “Conservative accounting and equity valuation.” Journal of Accounting and Economics, 29,PP 125-149.

*      Zhang, Yue-Jun., Y.J. Zhang., (2011), The impact of financial development on carbon emissions: An empirical analysis in China Energy  Policy, 39 (4) (2011), PP: 197-2203