تاثیر فشار بازار سهام بر منافع مالیاتی شرکت مبتنی بر مدل مینگ چین چِن (2015)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فشار بازار سهام بر منافع مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل مینگ چین چِن (2015) طی سال های 1389 تا 1394 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 113 شرکت می باشد. در این تحقیق فشار بازار سهام به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر منافع مالیاتی شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد. در این تحقیق که از  داده های پانل با اثرات تصادفی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد  بین فشار بازار سهام و منافع مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت(مستقیم) معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


*         امانی، علی؛ دوانی، غلامحسین .(1389). خدمات حسابرسی، حق الزحمه ی حسابرسی و رتبه بندی حسابرسان. فصلنامه حسابدار رسمی، 1(1)، 32-41.

*     ایزدی‌نیا، ناصر؛ رسائیان، امیر. (1388). ساختار سرمایه و مالیات بر درآمد شرکت‌ها. فصلنامه تخصصی مالیات. بهار 1388. شماره 52. ص 31-44.

*         باباجانی، جعفر؛ عبدی، مجید .(1389). رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها، پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره 3. ص 65-86.

*         پورحیدری، امید؛ فدوی، محمد حسین؛ امینی نیا، میثم. (1393) بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم، شماره 52 ، بهار 1393، صفحات 69-85.

*         پورحیدری، امید و امیر سروستانی. (1392). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات، مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره 12.

*         پورحیدری، امید و سعیده برهانینژاد (1391). بررسی تأثیر خصوصیات اصول راهبردی شرکتها بر مدیریت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 49.

*         خانی، عبدالله.ا، ایمانی، کریم و ملایی، مهنام، 1392. بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 51، تابستان92.

*         خدامی‌پور، احمد؛ امینی‌نیا، میثم. (1392). بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه. پژوهشنامه مالیات. شماره نوزدهم. مسلسل 67. ص 135-155.

*         رضایی، فرزین؛ شرافتی، فرزانه. (1393). عوامل تعیین کننده تاثیر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین سودآوری جاری و آتی شرکتها. کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی 5- 4 آبان ماه 1393.

*         طالب نیا قدرت اله، وکیلی فرد حمید رضا، علی اکبر عرب مازار و محمود صمدی لرگانی  (1390) . " بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ، شماره 9.

*         طلوعی سلام  (1380) . " سودمندی استفاده از روش مالیات معوق"، فصلنامه مطالعات مدیریت ، شماره 39 و 40.

*         فروغی، داریوش و محمدی، شکوفه، 1392. بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات، شماره بیستم (68)، 101-122.

*         مشایخی، بیتا؛ علی پناه، صبری. (1394). تاثیر راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 7(25)، 49-64.

*         Armstrong, C. S; Blouin, J. H; Jagolinzer. A. D; & Larcker. D. F. (2014). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. Retrieved September , 9, 2014, from Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2252682.

*         Armstrong, S,C. Blouin, L,J. Larker, F.D. (2012). The Incentives for Tax Planing. Journal of Accounting and Economics. Vol. 53,pp. 391-411

*         Atwood T, Drake J, M.S. and Myers, L.A,(2010). Book- Tax Conformity, Earnings Persistence and the Association between Earnings and Future Cash Flow. Forthcoming Journal of Accounting and Economics, 50:111-125

*         Ayers, C.Benjamin, Laplante, Stacie and Casey Schwab. (2011).  Does Tax Deferral Enhance Firm Value?? Working Paper.

*         Balakrishnan K, Blouin J and Guay W,(2010). Does tax aggressiveness reduce transparency?. Wharton University, Working Paper.

*         Beechy, T.H. (2007). The Make-Believe World of Future Income Taxes. Accounting Perspectives 6 (3): 221-229.

*         Blau, Benjamin; Fuller, Kathleen,2008, "Flexibility and dividends", Journal of Corporate Finance

*         Blaylock, B. (2012). Do managers extract economically significant rents through tax aggressive transactions? Working paper, Oklahoma State University.

*         Chen, Yenn-Ru, Chuang,(2008) "Wei-Ting, Alignment or entrenchment? Corporate governance and cash holdings in growing firms", Journal of Business Research

*         Chen,  Ming-chin. (2015). "The effect of stock market pressure on the tradeoff between corporate and shareholders ‘tax benefits " ,China Journal of Accounting Research8(2015) 75-89.

*         Cheung, J.K., G.V. Krishnan, and C. Min. (1997). Does Interperiod Income Tax Allocation Enhance Prediction of Cash Flows? Accounting Horizons 11 (4): 1-18.

*         Deangelo, H. & Masulis, R. W. (1980). Optimal Capital Structure under Corporate and Person Taxation. Journal of Financial Economics.

*         Desai M. A., and D. Dharmapala,(2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics 79: 145-179.

*         Desai M. A., and D. Dharmapala, (2009). Corporate tax avoidance and firm value. Review of Economics and Statistics 91(3), 537-546.

*         Desai, M. and D. Dharmapala. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. Review of Economics and Statistics 91 (3): 537-546.

*         Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L (2009). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. Working Paper.

*         Gallemore J and Labro E, (2013). The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance. UNC Kenan-Flagler Research Paper No. 2013-7

*         Gleason, C., and L. Mills. (2011). “Do auditor-provided tax services improve the estimate of tax expense?” Contemporary Accounting Research, 28 (5): 1484–1509.

*         Harford, Jarrad. Mansi, Sattar.(2008) ,"Corporate governance and firm cash holdings in the US”, Journal of Financial Economics

*         Higgins D, Omer TC and Phillips JD.(2014) .The influence of a firm's business strategy on its tax aggressiveness. Contemporary Accounting - Wiley Online Library

*         Hogan, B., and T. Noga. (2010). “The Association between Changes in Auditor Provided Tax Services and Corporate Tax Avoidance” Working paper, Northeastern University and Bentley University.

*         Hoi, CH.K, Wu.Q and Zhang.H,(2013),” Is Corporate Social Responsibility (CS Associated with Tax Avoidance? Eviden from Irresponsible CSR Activities, the accounting review, Vol. 88, No. 6, pp. 2025–2059

*         Jensen, M. C,. Meckling, W. H.(1976),"Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure",Journal of Financial Economics, October, V.3.4, pp.305-360

*         Katz SH, Khan U and Schmidt A.P,(2013). Tax Avoidance and Future Profitability.Columbia Business School Research, Paper No. 13-10.

*         Katz, S; Khan, U; & Schmidt. A. P. (2013). Tax Avoidance and Future Profitability. Retrieved September , 9, 2014, from Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2227149.

*         Kholbadalov, U. (2012). The relationship of corporate tax avoidance, cost of debt and institutional ownership: evidence from Malaysia. Atlantic Review of Economics – 2st Volume.

*         Kim, J., Y. Li, and L. Zhang. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firmlevel analysis. Journal of Financial Economics 100 (3): 639-662.

*         Legoria, J., and K.F. Sellers. (2005). The Analysis of SFAS No. 109’s Usefulness in Predicting Future Cash Flows from a Conceptual Framework Perspective. Research in Accounting Regulation 18: 143-161.

*         Lim, Y. D., (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. Journal of Banking & Finance, 35, 456 – 470.

*         Lim, Y.D., (2010). Tax Avoidance and Underleverage: Korean Evidence. Working Paper. University of New South Wales.

*         Lisowky, P., L. Robinson and A. Schmidt, (2012). Do publicly disclosed tax reserves tell us about privately disclosed tax shelter activity? Working paper, University of Illinois.

*         McGuire, Sean T., Thomas C. Omer and Dechun Wang. (2012). “Tax Avoidance: Does Tax-Specific Industry Expertise Make a Difference?” The Accounting Review, 87 (3): 975–1003.

*         Mihir A. Desaia, Alexander Dyckb, Luigi Zingalesc,ch. (2007). "Theft and Taxs". Journal of Financial Economics 84. 591–623.

*         Raedy, J. S., J. Seidman, and D.A. Shackelford. (2011). "Is there Information Content in the Tax Footnote? ",Working Paper.

*         Robinson, J. R., Xue, Y., and M. H. Zhang, (2012). "Tax planning and financial expertise in the audit committee". Working paper, University of Texas at Austin.

*         Sartori, Nicola. (2008). " effects of strategic tax behaviors on corporate governance". September 1, , university of Michigan.

*         Sawicki, Julia.,(2006),"Corporate Governance and Dividend Policy in Southeast Asia Pre- and Post-Crisis", Nanyang Technological University

*         Wang, X.(2012). Tax avoidance, corporate transparency, and firm value. University of Texas Austin, Working Paper.

*         Zeckhauser, R.J., Pound, J.,(1990),” Are Large Sharholders Effective Monitors? An Investigation of share Ownership and Corporate Performance”, In: Hubbard, R. G. (Ed.), Asymmetric Information Corporate and Financial Investment, university of Chicago Press, Chicago, PP.149-180