بررسی و ارزیابی مدل های ارزش گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مقایسه آنها با مدل 5 عاملی فاما و فرنچ؛ با بکارگیری متغیرهای اقتصادی نرخ ارز، نرخ تورم، واردات و نقدشوندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، هرمزگان، ایران

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، هرمزگان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی و مقایسه مدل های مطرح قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای و مقایسه آنها با مدل نوین 5 عاملی فاما و فرنچ (2014) با داده های 108 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سالهای 1388 تا 1393 پرداخته است. مدل های در نظر گرفته شده در پژوهش شامل مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون سری زمانی انجام شده است. مدل ها بر اساس میزان معنی داری فاصله عرض از مبداء ( آلفای جنسن) مورد ارزیابی قرار گرفتند، بدین صورت که هر کدام عملکرد مناسبی از خود نشان دهد نباید عرض از مبداء متفاوت از صفر داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل پنج عاملی فاما و فرنج که در سال 2014 مطرح شده است از مدل های دیگر عملکرد بهتری دارد. بعد از این مدل، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مصرفی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


*      اسلامی بیدگلی غلامرضا و اعظم هنردوست (1391) "مدل سه عاملی فاماوفرنچ وریسک نقدشوندگی: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران" فصل نامه دانش سرمایه گذاری سال اول شماره 2 تابستان 1391

*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا، سعید باجلان و وحید محمودی (1387) "ارزیابی عملکرد مدل های ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار" تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 26، زمستان 1387

*      تالانه، عبدالرضا و قاسمی، اکرم (1390) "آزمون تجربی و مقایسه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 14، تابستان 90

*      تهرانی رضا و گودرزی (1387) آزمون مدل CCAPM  در مقایسه بامدل CAPM در بورس اوراق بهادار

*      جعفری، سیده محبوبه، میثاقی فاروجی، جواد و احمدوند، میثم (1392) " مقایسه مدلهای قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیشبینی بازار سهام ایران" پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سال چهارم، شماره 5، بهار 1392

*      حجازی رضوان ومهری غلام حسینی 1389) )"بررسی امکان استفاده ازمدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای دربازاربورس اوراق بهادارتهران پژوهش نامه حسابداری مالی و حسابرسی دوره 2 شماره 5 بهار  1

*      حجازی، رضوان و مهری غلامحسینی (1389) "بررسی امکان استفاده از مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ‏ای در بورس اوراق بهادار تهران" پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 2، شماره 5، بهار 1389

*      راعی، رضا و احمد پویان فر(1383) مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت

*      رهنمای رودپشتی فریدون(1386)مجموعه مقالات سخنرانی ها و مطالب تخصصی مالی و حسابداری انتشارات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

*      رهنمای رودپشتی فریدون، نیکومرام، هاشم و شادی شاهوردیانی(1390) مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی) انتشارات کاوش

*      رهنمای رودپشتی، فریدون و زهرا امیر حسینی (1389) "تبیین قیمت گذاری دارایی سرمایه ای،مقایسه تطبیقی مدلها" بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 17، شماره 62، زمستان 1389

*      فتحی، زادالله، امیر حسینی، زهرا و حامد احمدی نیا (1391) "مروریب رمدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با نگرش بر مدلهای اقتصادی نوین مبتنی برآن" مجله اقتصادی، دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره های 7و8، مهروآبان 1391 صفحات 27 تا 46

*      کردستانی، غلامرضا و مژده قاسمی (1394) " ارزیابی عملکرد مدلهای اندازهگیری صرف ریسک: مدل نظریة کیو در برابر مدل سه عاملی فاما و فرنچ" فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1394

*      احمدپور، احمد و مجید رحمانی (1386) "بررسی تاثیر اندازه شرکت ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران)" مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 79، تابستان 1386

*      Bin Guoa & Wei Zhangb & Yongjie Zhangb, & Han Zhange (2017). "The five-factor asset pricing model tests for the Chinese stock market" Pacific-Basin Finance Journal 43 (2017) 84–106

*      Eugene F. Fama, Kenneth R. French (2014), "A Five-Factor Asset Pricing Model ", Journal of Financial Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco. 2014.10.010

*      Eugene F. Fama &  Kenneth R. French(2016). "International tests of a five-factor asset pricing model" Journal of Financial Economics 123 (2017) 441–463 

*      Fletcher J., and Joseph Kihanda (2005). “An Examination of Alternative CAPM-based Models in UK Stock Returns” Journal of Banking & Finance 29(12):2995-3014 · December 2005

*      Ferreira, Eva & Gil-Bazo, Javier & Orbe, Susan, (2011). "Conditional beta pricing models: A nonparametric approach," Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 35(12), pages 3362-3382. 

*      Hardouvelis, Gikas A.; Kim, Dongcheol; and Wizman, Thierry A. (1992), "Intertemporal Asset Pricing Models and the Cross Section of Expected Stock Returns." Manuscript. New Brunswick, N.J.: Rutgers Univ., Dept. Econ., 1992.

*      Harvey, Campbell, and Akhtar Siddique, (1999), Autoregressive conditional skewness, Journal of Financial and Quantitative Analysis 34, 465–487.

*      Jonathan Fletcher & Joseph Kihanda (2005), "CAPM-based models in UK stock returns M-based models in UK stock returns", Journal of Banking & Finance 29 , 2995–3014

*      Qi Lin (2017). “Noisy prices and the Fama–French five-factor asset pricing model in China" Emerging Markets Review 31 (2017) 141–163

*      Rahnamay Roodposhti F. Nikomaram H. and Amirhosseini Z. Managing Firm’s Systematic Risk through Sales Variability Minimization, Global Economy & Finance Journal 2009; 2(1): 63-74.

*      Robert C. Klemkosky and Bruce G. Resnick (1989), "An Analysis of Variance Test for Linearity of the Two-Parameter Asset Pricing Model", Journal of Economics and Business, 41, 265-282

*      Robert J. Hodrick,& Xiaoyan Zhang (2001), "Evaluating the specification errors of asset pricing models", Journal of Financial Economics 62 , 327–376

*      Soon-Ho Kim, Dongcheol Kim &, Hyun-Soo Shin (2012), "Evaluating asset pricing models in the Korean stock market", Pacific-Basin Finance Journal 20, 198–227