ارتباط بین بشردوستی شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

بشردوستی شرکتی نماد شرکتی با استراتژی‌های بشردوستانه است که به بالاترین سطح مسئولیت اجتماعی شرکت اشاره دارد. این دیدگاه، گرایش به ارایه مفهومی از فعالیت‌های بشردوستانه دارد که از طریق ایجاد یک جامعه پایدار، محیط زیستی سالم و فضای سیاسی شفاف، می‌تواند زمینه را برای فعالیت‌های سودآور شرکت فراهم نموده و با کاهش تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع، به ثبات اقتصادی شرکت کمک نماید. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین بشردوستی شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا تعداد 65 شرکت برای دوره زمانی 1389- 1394 انتخاب گردید. برای اندازه‌گیری بشردوستی شرکتی از کمک‌های نقد و غیر‌نقدی و همچنین جهت اندازه‌گیری خطر سقوط قیمت سهام از شاخص ضریب منفی چولگی بازده ماهانه سهام و نوسان بالا و پایین بازده سهام استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین بشردوستی شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد. همچنین شرکت‌های مورد بررسی با استفاده از فرصت‌های رشد به شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و پایین تقسیم شدند و نتایج نشان داد که ارتباط منفی بشردوستی شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام برای شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، شدیدتر است. نتایج بیان می‌کند که بشردوستی شرکتی پیامدهای اقتصادی همچون کاهش نوسان قیمت سهام دارد و با افزایش مسئولیت‌پذیری، موجب می‌شود که مدیران تمایل کمتری به عدم انتشار اخبار بد داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


*      تنانی، محسن. صدیقی، علیرضا. امیری، عباس. (1394). بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره 3، شماره 4، ص 20-1.

*      خدارحمی، بهروز. فروغ نژاد، حیدر. شریفی، محمد جواد. طالبی، علیرضا. (1395). تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره 4، شماره 3، صص 39-58.

*      عباسی، ابراهیم. شهرتی، علی. قدک فروشان، مریم. (1393). بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر خطر ریزش سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 19، ص 141-162.

*      فغانی ماکروانی، خسرو. حیدری رستمی، کرامت اله. امین. وحید. (1395). بررسی رابطه میان مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، دوره 5، شماره 19، صص 248-269.

*      موسوی، سید احمد. رضایی، فرزین. شاو ویسی، فرهاد. (1395). تبیین ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و تأثیرآن بر ریسک سقوط قیمت سهام، دانش حسابداری مالی، دوره 3، شماره 3، صص 47-74.

*      Aggarwal, R., M. Evans and D. Nanda (2012), “Nonprofit Boards: Size, Performance and Managerial Incentives”, Journal of Accounting and Economics, 53 (1-2), pp. 466-487.

*      Ben‐Nasr, H. Bouslimi, L. and Zhong, R, (2017). Do Innovations Hoard Bad News? Evidence from Firm Stock Price Crash Risk. www. ssrn.com/abstract=2485754.

*      Bereskin. F. L. Hsu. P. H. (2016). Corporate Philanthropy and Innovation: The Case of the Pharmaceutical Industry, Journal of Applied Corporate Finance, 28 (2): 80-86.

*      Berman, S., A. Wicks, S. Kotha and T. Jones (1999), “Does Stakeholder Orientation Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance”, Academy of Management Journal, 42 (5), pp. 488-506.

*      Boatsman, J. and S. Gupta (1996), “Taxes and Corporate Charity: Empirical Evidence from Micro-Level Panel Data”, National Tax Journal, 49, pp. 193-213.

*      Buchholtz, A., A. Amason and M. Rutherford (1999), “Beyond Resources: The Mediating Effects of Top Management Discretion and Values on Corporate Philanthropy”, Business & Society, 38 (2), pp. 167-187.

*      Campbell, J. Y., & Hentschel, L. (1992). No news is good news: An asymmetric model of changing volatility in stock returns. Journal of Financial Economics, 31(3), 281–318.

*      Carroll, A. (1991), “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, 34 (4), pp. 39-48.

*      Chen, D. Jiang, D. Yu, X. (2015). Corporate philanthropy and bank loans in China, Pacific-Basin Finance Journal, 35 (March): 1-23.

*      Chen, J., Hong, H., & Stein, J. C. (2001). Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of Financial Economics, 61(3), 345–381.

*      Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). Corporate social responsibility and access to finance. Strategic Management Journal, 35(1), 1–23.

*      DeFond, M., Hung, M., Li, S., & Li, Y. (2015). Does mandatory IFRS adoption affect crash risk. The Accounting Review, 90(1), 265–299.

*      Dhaliwal, D., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2014). Corporate social responsibility disclosure and the cost of equity capital: The roles of stakeholder orientation and financial transparency. Journal of Accounting and Public Policy, 33(4), 328–355.

*      Edwards, F. R. (1988). Studies of the 1987 stock market crash: Review and appraisal. Journal of Financial Services Research, 1(3), 231–251.

*      El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. C. Y., & Mishra, D. R. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Journal of Banking & Finance, 35(9), 2388–2406.

*      Francis, B., Hasan, I., & Li, L. (2011). Firms’ real earnings management and subsequent stock price crash Risk. Working Paper.

*      Galaskiewicz, J. (1997), “An Urban Grants Economy Revisited: Corporate Charitable Contributions in the Twin Cities, 1979-81, 1987-89”, Administrative Science Quarterly, 42 (3), pp. 445-471.

*      Gao, F., Faff, R., & Navissi, F. (2012). Corporate philanthropy: Insights from the 2008 Wenchuan Earthquake in China. Pacific- Basin Finance Journal, 20(3), 363–377.

*      Godfrey, P. C., Merrill, C. B., & Hansen, J. M. (2009). The relationship between corporate social responsibility and shareholder value: An empirical test of the risk management hypothesis. Strategic Management Journal, 30(4), 425–445.

*      Gordon, T. and S. Khumawala (1999), “The Demand for Nonprofit Financial Statements: A Model for Individual Giving”, Journal of Accounting Literature, 18, pp. 31-56.

*      Goss, A., & Roberts, G. S. (2011). The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans. Journal of Banking & Finance, 35(7), 1794–1810.

*      Griffin, J. J., & Mahon, J. F. (1997). the corporate social performance and corporate financial performance debate: Twenty-five years of incomparable research. Business and Society, 36(1), 5–31.

*      Hong, H., & Stein, J. C. (2003). Differences of opinion, short-sales constraints, and market crashes. Review of Financial Studies, 16(2), 487–525.

*      Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94(1), 67–86.

*      Iatridis, G.E., (2015). Corporate Philanthropy in the US Stock Market: Evidence on Corporate Governance, Value Relevance and Earnings Manipulation, International Review of Financial Analysis, 39 (3): 113-126.

*      Jin, L., & Myers, S. C. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79(2), 257–292.

*      Joseph, K., Wintoki, M.B. )2013(. Advertising investments, information asymmetry, and insider gains. Journal of Empirical Finance. 22 (1): 1-5.

*      Kim, J., & Zhang, L. (2015). Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm-level evidence. Contemporary Accounting Research, 33 (1):412-441.

*      Kim, J., Li, Y., & Zhang, L. (2011a). CFOs versus CEOs: Equity incentives and crashes. Journal of Financial Economics, 101(3), 713–730.

*      Kim, Y. Li, H. Li, S. (2014). Corporate social responsibility and stock price crash risk, Journal of Banking & Finance, 43 (June): 1-13.

*      Kim, Y., Li, H., & Li, S. (2014b). Corporate social responsibility and stock price crash risk. Journal of Banking & Finance, 43, 1–13.

*      Lee, D. D., & Faff, R. W. (2009). Corporate sustainability performance and idiosyncratic risk: A global perspective. The Financial Review, 44(2), 213–237.

*      Lee, M.T. (2016) Corporate social responsibility and stock price crash risk: Evidence from an Asian emerging market, Managerial Finance, Vol. 42 Iss: 10, pp.963 – 979.

*      Lev, B., & De Villiers, M. (1994). Stock price crashes and 10b-5 damages: A legal, economic, and policy analysis. Stanford Law Review, 47(1), 7–37.

*      Margolis, J. and J. Walsh. 2003. “Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business”, Administrative Sciences Quarterly, 48: pp. 268-305.

*      Marquis, C., M. Glynn and G. Davis (2007), “Community Isomorphism and Corporate Social Action”, Academy of Management Review, 32, pp. 925-945.

*      Mescon, T. and D. Tilson (1987), “Corporate Philanthropy: A Strategic Approach to the Bottom-Line”, California Management Review, 29 (2), pp. 49-61.

*      O‟Neill, H., C. Saunders and A. McCarthy (1989), “Board Members, Corporate Social Responsiveness and Profitability: Are Tradeoffs Necessary?”, Journal of Business Ethics, 8 (5), pp. 353-357.

*      Orlitzky, M., F. Schmidt and S. Rynes (2003), “Corporate Social and Financial Performance: A Meta-Analysis”, Organization Studies, 24 (3), pp. 403-441.

*      Peloza, J., & Shang, J. (2011). How can corporate social responsibility activities create value for stakeholders? A systematic review. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(1), 117–135.

*      Sanchez, C. (2000), “Motives for Corporate Philanthropy in El Salvador: Altruism and Political Legitimacy”, Journal of Business Ethics, 27 (4), pp. 363-375.

*      Seifert, B., Morris, S. A., & Bartkus, B. R. (2003). Comparing big givers and small givers: Financial correlates of corporate philanthropy. Journal of Business Ethics, 45(3), 195–211.

*      Su, J., & He, J. (2010). Does giving lead to getting? Evidence from Chinese Private Enterprises. Journal of Business Ethics, 93(1), 73–90.

*      Waddock, S. and S. Graves (1997), “The Corporate Social Performance-Financial Performance Link”, Strategic Management Journal, 18 (4), pp. 303-319.

*      Ye, K., & Zhang, R. (2011). Do lenders value corporate social responsibility? Evidence from China. Journal of Business Ethics, 104(2), 197–206.

*      Zhang, M. Xie, L. Xu, H. (2015). Corporate Philanthropy and Stock Price Crash Risk: Evidence from China, Journal of Business Ethics, 3 (2):  1-23.