تمایلات سرمایه گذار مبتنی بر سیکل تجاری نفت خام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران،

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

3 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

بررسی سیکل­ های تجاری از آن جهت اهمیت دارد که برنامه­ ریزی اقتصادی، بدون درک چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و علت و ریشه این نوسانات، مفهومی ندارد. باید با شناخت ساختار نوسـانات سیکل­های تجاری ایجاد شده در اقتصاد سعی در شناخت و استفاده از آن در تصمیم­گیری­ها نمود. هرچه نوسانات اقتصادی و یا سیکل­های تجاری شدیدتر باشد، بی­ثباتی در اقتصاد بیشتر بوده و سرمایه­ گذاران  نمی توانند تصویر روشنی از آینده را پیش­ بینی نمایند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سیکل تجاری نفت خام ایران بر روی تمایلات سرمایه ­گذار در دوره 1394-1385 بر روی 226 شرکت­های بورسی ایران است. بنابراین با استفاده از فیلتر هادریـک ـ پرسـکات، سیکل تجاری نفت خام محاسبه شد و سپس با استفاده از روش GMM تاثیر آن بر تمایلات سرمایه ­گذار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد زمانی که سیکل تجاری نفت خام دوره رونق را نشان می­دهد، تمایلات سرمایه ­گذار بیشتر از زمانی است که سیکل تجاری نفت خام دوره رکود را نشان می­دهد؛ یعنی رونق تجاری نفت خام منجر به افزایش تمایلات سرمایه­ گذار می­شود.

کلیدواژه‌ها


*      ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و تمدن نژاد، علیرضا (1388). بررسی رابطه­ی تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: روش گشتاورهای تعمیم یافته. مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 26، صص 62-44.

*      ابزری، مهدی؛ صمدی، سعید؛ صفری، ولی (1386)، نقش گروه­های مرجع درترغیب افراد بـه سـرمایه­گـذاری دربـورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار اصفهان)، بررسی­های حسابرسی، شماره 14، سال 48، صص22-3.

*      آقایی، محمد علی؛ مختاریان، امید (1383)، بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 36، صص 25-3.

*      بهرامی، جاوید؛ محمدی، احمد و رضا طالبلو (1391). تجزیه و تحلیل سیکلهای تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی(، سال دوازدهم، شماره 44، صفحات 45-25.

*      پورحیدری، امید و  عالی پور، داریوش (1390). بررسی ارتباط بین داده­های حسابداری با چرخه­های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی (8)، صفحات  16-1.

*      تهرانی، رضا و عسگر نوربخش (1382). مدیریت سرمایه گذاری، انتشارات نگاه دانش.

*      حیدرپور، فرزانه ؛ تاری وردی، یداله و مریم محرابی (1392).  تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال ششم، شماره هفدهم، صفحات 13-1.

*      دارابی، رویا؛ چناری بوکت، حسن؛ ولی خانی، محمد جعفر (1395)، ابعاد و رویکردهای نظریه نظریه مالی رفتاری. مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 17، صص 95-87.

*      رهنمـای رودپشـتی، فریـدون و زندیـه ، وحید(1391). مـالی رفتـاری و مـالی عصـبی )پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – سـازمان چـاپ و انتشارات- تهران.

*      زلفی، سوسن؛ وکیلی فرد، حمیدرضا، نیکومرام، هاشم (۱۳۹۵)، بررسی واکنش سرمایه و ارزش در فرآیند نوسانات اقتصادی. دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت، دانشگاه لوتران کالیفرنیا، شهرداری رشت.

*      ستایس، محمد حسین و  شمس الدینی، کاظم (1395). بررسی رابطه ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفتهای‌ حسابداری ‌دانشگاه ‌شیراز، دوره  هشتم‌، شماره اول‌، صفحات 125- 103.

*      سیف الهی, راضیه, کردلوئی, حمیدرضا, دشتی, نادر. (1394). بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی. دانش سرمایه‌گذاری, 4(15), 33-52.

*      صباحی، احمد؛ چشمی، علی؛ عباسی سرمزده، ریحانه (۱۳۹۴)، سیکل­های تجاری قیمت نفت خام، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی، مشهد، انجمن مدیریت ایران، گروه پژوهشی اترک دانش.

*      صیاد زاده، علی و  دیکاله، آلن جمال (1387). بررسی ویژگی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران در دوره 1338- 1385. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی سال شانزدهم، شماره 46، صفحات 63-82.

*      طیب­نیا، علی؛ قاسمی، فاطمه. (1389). اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره3، دوره 45، پاییز 1389، 1-24.

*      کرمی، غلامرضا و افتخاری ، وحید (1392). بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه های تجاری، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 20، شماره 4 ، صفحات 112-93.

*      گلستانی،شهرام؛  جوقینی، عباس و محمود خراسانی (1391) . بررسی همزمانی سیکلهای تجاری اعضای اوپک با درآمدهای نفتی. فصلنامه علمی های رشد و پژوهش توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره 8، صفحات 68- 51 .

*      ‌مصلح شیرازی،علی نقی ، نمازی، محمد علی‌و احمد رجبی(1392). تئوری‌چشم انداز و‌مدلسازی‌الگوی‌تصمیم گیری‌مدیران‌در‌بخش‌ صنعت. مجله چشم انداز ‌مدیریت صنعتی ، شماره  10 ،  صفحات 33-9.

*      مهرآرا، محسن؛ رضایی، عباسعلی (1389)، کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه منتخب. پژوهشنامه بازرگانی، دوره 14، شماره 56، صص 32-1.

*      میدانی ساداتی, مهسا؛ حمید قارزی و جواد معصومی، ۱۳۹۶، رابطه ی بین تمایلات سرمایه گذار و ریسک سقوط قیمت سهام، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.

*      هادیان ، ابراهیم و هاشمپور، محمد رضا (1382). شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ، شماره 15، صفحات 120-93.

*      یاوری، کاظم؛ اشرف­زاده، سیدحمیدرضا (1384)، یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ کاربرد مدل جاذبه با داده‌های تلفیقی به روش GMM و همگرایی. پژوهشنامه بازرگانی، دوره  9 ، شماره  36، صص 28-1.

 

*      Antonios, S., Evangelos, V., & Patrick, V. (2014). Facebook's daily sentiment and international stock markets. Journal of Economic Behavior and Organization, 107(B), 730-743.

*      Arrelano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification in panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economics and Statistics58: 277-297.

*      Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61: 1645-1680.

*      Baker, M., J. Stein, and J. Wurgler. (2003). When does the market matter? Stock prices and the investment of equity-dependent firms. Quarterly Journal of Economics 118: 969–1005.

*      Bergholt, D., Larsen, V. H., & Seneca, M. (2017). Business cycles in an oil economy. Journal of International Money and Finance.

*      Bernanke, Ben., Gertler, Mark., and Simon. Gilchrist, 1996. The financial acccelerator and the flight to quality, Review of Economics & Statistics 78, 1-15.

*      Buffett, Warren E. 2008. “Buy American. I Am.” New York Times, October 17, A33.

*      Chen, Q. and Jiang, W. (2005). “Analaysts' Weighting of Private and Public Information” , Journal of accounting and Economics.

*      Ding, Z., Liu, Z., Zhang, Y., & Long, R. (2017). The contagion effect of international crude oil price fluctuations on Chinese stock market investor sentiment. Applied Energy, 187, 27-36.

*      Du, D., Gunderson, R. J., & Zhao, X. (2016). Investor sentiment and oil prices. Journal of Asset Management, 17(2), 73-88.

*      Fama E. F. and French, R., (1989), "Business Conditions and Expected Returns on Stocks and Bonds," Journal of Financial Economics, Vol25, pp. 25-49.

*      Fisher, G. (2014). Advising the Behavioral Investor: Lessons from the real World. Investor Behavior—The Psychology of Financial Planning and Investing, 265-283.

*      Fotohi, F., Yaghobi, M., Ghorbani, B. (2017). The relationship between oil price volatility and stock return in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Scinzer Journal of Humanities, Vol 3, Issue 2, (2017): 78-82.

*      Huseynov, S., & Ahmadov, V. (2014). Business cycles in oil exporting countries: A declining role for oil? (No. 03/2014). Graduate Institute of International and Development Studies Working Paper.

*      Jones, Anne Leah & Bandopadhyaya  Arindam ,(2005) "Measuring Investor Sentiment in Equity Markets" Financial Services Forum Publications, Working Paper 1007,paper 6.

*      Kahneman, D., & Tversky A. (1979). Prospect Theory: An analysis of decision under ris. Econometrica, 47, 263-291.

*      Lee C, Shleifer A, Thaler R. 1991. Investor sentiment and the closed-end fund puzzle. Journal of Finance, Vol. 46: pp.75  -109.

*      Persaud, A., (1996). "Investors' Changing Appetite for Risk". J.P. Morgan Securities Ltd., Global FX Research