بررسی روش‌های مختلف برآورد معیارهای ریسک دمی با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم‌یافته در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه آمار، دانشکده ریاضی، دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشکده ریاضی، دانشگاه یزد.

3 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.

چکیده

بررسی احتمال رخ دادن رویدادهای فرین (رویدادهایی که با احتمال بسیار کم رخ می‌دهند) از موضوعات بسیار مهم در مدیریت ریسک است. نظریه ارزش فرین، صرف‌نظر از این‌که بازده دارایی‌های مالی از چه توزیع احتمالی پیروی می‌کند، معیارهای ریسک را با استفاده از رویدادهای فرین برای یک سبد مالی محاسبه می‌کند. در این نظریه، روش مقادیر فراتر از آستانه(POT) که با استفاده از آن مدل‌سازی جدا برای مجموعه داده‌های دم توزیع با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم‌یافته و شروع از یک آستانه مناسب ممکن می‌باشد، در عمل روش پرکاربردتر و دقیق‌تری است. به همین منظور در این مقاله عملکرد برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی، گشتاور درستنمایی، ژانگ و حداقل مربعات غیرخطی وزنی تحت چارچوب POT برای برآورد پارامترهای توزیع پارتوی تعمیم‌یافته به‌منظور تخمین ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار بازده لگاریتمی شاخص­های مواد غذایی به‌جز قند، بانک­ها، خودرو، شیمیایی، مواد دارویی، سیمان، زراعت، فرآورده­های نفتی، منسوجات، زغال‌سنگ، مالی، صنعت، قیمت 50 شرکت، آزاد شناور و بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین سال 1392 تا 29 اردیبهشت سال 1395 مورد بررسی و مقایسه قرار  گرفته است. نتایج به‌طور کلی نشان می‌دهند که برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی وزنی تحت چارچوب POT، برآوردهای‌ بهتری برای پارامترهای توزیع پارتوی تعمیم‌یافته ارائه می‌دهد و ریزش مورد انتظار، معیار منسجم‌تری برای محاسبه‌ی ریسک است.

کلیدواژه‌ها


*      زمانی‌، شیوا؛ اسلامی بیدگلی، سعید و کاظمی، معین. (1392). "محاسبه ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین"، فصلنامه ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدر، شماره بیست‌و‌یکم.

*      *سجاد، رسول؛ هدایتی، شهره و هدایتی، شراره. (1393). " برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال سوم، شماره نهم.

*      *شرکت ماتریس تحلیل گران سیستم­ های پیچیده. (1388). "ریسک بازار با­­­ رویکرد ارزش در معرض خطر"، چاپ اول، نشر آتی نگر.

*      *صادقی، حجت الله و بهبودی، سعیده. (1395). " تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین (مطالعه­ای در نرخ ارز) "، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال چهارم، شماره دوم.

*      فلاح شمس، میرفیض؛ ثقفی، علی و ناصرپور، علیرضا. (1396). "ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش­بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره سی‌و‌دوم.

*      *کاشی، منصور؛ حسینی، حسن؛ قلیلو، محمد‌موسی و گلکاریان آرانی، سعید. (1396). "محاسبه ارزش درمعرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره سی و دوم.

*      *گرگانی فیروزجاه، مصطفی و پیروی، علی. (1392). "تعیین نرخ بازده انتظاری اوراق بهادار فاجعه آمیز با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی"، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره شصت‌و‌پنجم.

*      *مهدوی، غدیر و ماجدی، زهرا. (1389). "کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران"، مجله علوم آماری، جلد چهارم، شماره اول.

*      *هال، جال. (2002). "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک". ترجمه: سیاح، سجاد و صالح آبادی، علی (1384).  انتشارات گروه رایانه تدبیر پرداز.

*      Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M., & Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. Mathematical finance, 9(3), 203-228.

*      Ashkar, F. and Ouarda, T.B. (1996). On some methods of fitting the generalized Pareto distribution. Journal of Hydrology, 177(1–2),117–141.

*      Assaf, A. (2009). Extreme observations and risk assessment in the equity markets of MENA region: Tail measures and Value-at-Risk. International Review of Financial Analysis, 18(3), 109-116.

*      Balkema, A.A. and De Haan, L. (1974). Residual life time at great age. The Annals of Probability, 2(5), 792–804.

 

*      Basel, I. I. (2006). Bank for International Settlements BIS: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: Revised Framework–Comprehensive Version.

*      de Zea Bermudez, P. and Kotz, S. (2010). Parameter estimation of the generalized Pareto distribution PartI. Journal of Statistical Planning and Inference, 140(6), 1353–1373.

*      Grimshaw, S.D. (1993). Computing maximum likelihood estimates for the generalized Pareto distribution. Technometrics, 35(2), 185–191.

*      Gilli, M. and  Kellezi, E. (2006), An Application of Extreme Value Theory for Measuring Financial Risk, Computational Economics, pp. 1-23.

*      He, X., and Fung, W. K. (1999). Method of medians for lifetime data with Weibull models. Statistics in medicine, 18(15), 1993-2009.

*      Hosking, J.R. and Wallis, J.R. (1987). Parameter and quantile estimation for the generalized Pareto distribution. Technometrics, 29(3), 339–349.

*      McNeil, A.J. and Saladin, T. (1997, April). The peaks over thresholds method forestimating high quantiles of loss distributions. In: Proceedings of 28th International ASTIN Colloquium, 23–43.

*      McNeil, A. J. (1997). Estimating the tails of loss severity distributions using extreme value theory. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 27(1), 117-137.

*      Maghyereh, A. I., & Al-Zoubi, H. A. (2006). Value-at-risk under extreme values: the relative performance in MENA emerging stock markets. international journal of managerial finance, 2(2), 154-172.

*      Marinelli, C., d'Addona, S., & Rachev, S. T. (2007). A comparison of some univariate models for value-at-risk and expected shortfall. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 10(06), 1043-1075.

*      Park, M.H. and Kim, J.H. (2016). Estimating extreme tail risk measures with generalized Pareto distribution. Computational Statistics and Data Analysis, 98, 91–104.

*      Pickands, J. (1975). Statistical inference using extreme order statistics. Annals of Statistics, 3(1), 119–131.

*      Rasmussen, P.F. (2001). Generalized probability weighted moments: application to the generalized Pareto distribution. Water Resources Research, 37(6), 1745–1751.

*      Smith, R.L. (1984). Threshold methods for sample extremes, In: Statistical Extremes and Applications, Springer, pp. 621–638.

*      Song, J. and Song, S. (2012). A quantile estimation for massive data with generalized Pareto distribution. Computational Statistics and Data Analysis, 56(1), 143–150.

*      Zhang, J. (2010). Improving on estimation for the Generalized Pareto Distribution. Technometrics, 52(3), 335–339.

*      Zhang, J. (2007). Likelihood moment estimation for the generalized Pareto distribution. Australian and New Zealand Journal of Statistics, 49(1), 69–77.

*      Zhang, J. and Stephens, M.A. (2009). A new and efficient estimation method for the Generalized Pareto Distribution. Technometrics, 51(3), 316–325.