بررسی تاثیر تمایلات سرمایه‎گذاران بر نرخ رشد سود مورد انتظار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مطالعات متعددی در مالی رفتاری به تحلیل رفتارهای احساسی سرمایه‌گذاران پرداخته‌اند؛ اما بیشتر مطالعات پیشین در مالی رفتاری تنها به مستندسازی رابطه بین تمایلات سرمایه‎گذاران و قیمت سهام پرداخته‌اند و به ندرت مبنایی نظری در این زمینه ارائه کرده‌اند که چه مکانیزمی منجر به تاثیرگذاری تمایلات سرمایه‎گذاران بر قیمت سهام می‌شود؛ لذا در این پژوهش تلاش شده از طریق بررسی تاثیر تمایلات سرمایه‎گذاران بر نرخ رشد سود مورد انتظار و تحلیل مدل ارزیابی سود باقی مانده به ارائه مکانیزمی نظری در این زمینه پرداخته شود. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش نمونه‌ای متشکل از 560 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1394 با استفاده رگرسیون چند متغیره بررسی شده‌ است. نتایج پژوهش نشان داد در دوره‌هایی که سرمایه‌گذاران احساساتی‌تر هستند، تمایل دارند پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌تری برای نرخ رشد سود مورد انتظار داشته باشند و این انتظارات خوش‌بینانه منجر می‌شود، تمایلات سرمایه‎گذاران نرخ رشد سود مورد انتظار را تغییر دهد و سپس بر اطلاعات حسابداری و قیمت سهام تاثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


*      بهرامیفر، نقی و شمس عالم، سید حسام (1383)، بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 11(3)، 23-50.

*      حیدرپور، فرزانه؛ تاری وردی، یدالله و محرابی، مریم. (1392). تاثیر گرایش‌هایاحساسیسرمایه‌گذارانبر بازدهسهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(17)، 1-13.

*      خواجوی، شکرالله؛ بهپور، منصور و ممتازیان، علیرضا (1393)، بررسی رابطه متقابل رشد و سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(1)، 73-88.

*      خواجوی، شکرالله؛ ابهری، حمیداله یاری و قاسمی، میثم (1390)، آزمون مدل بازده و مدل قیمت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی پانل با داده‌های متوازن. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(4)، 50-70.

*      درخشنده، سیدهادی و احمدی، سعید علی (1396)، ارزیابی نقش باورهای سرمایه‌گذاران بر جهت‌گیری قیمت و حجم معاملات در بازار سرمایه. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(33)، 51-63.

*      ستایش، محمد حسین و شمس‌الدینی، کاظم (1395)، بررسی رابطه‌ی بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 8(1)، 103-125.

*      ستایش، محمد حسین؛ ممتازیان، علیرضا و بهپور، سجاد (1393)، بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت­های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3(4)، 51-66.

*      شکرخواه، جواد؛ بولو، قاسم و حضرتی، عاصم (1396)، اثر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(2)، 1-31.

*      عزیزی، شهریار (1392)، متغیرهای میانجی، تعدیل‌گر و مداخله‌گر در پژوهش‌های بازاریابی: مفهوم، تفاوت‌ها آزمون‌ها و رویه‌های آماری. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 9(2)، 155-174.

*      مومنی، منصور و قیومی، علی (1387)، تحلیل آماری با استفاده از SPSS. تهران، انتشارات کتاب نو.

*      Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3rd Edition, New York, USA.

*      Baker, M., & Stein, J. (2004). Market liquidity as a sentiment indicator. Journal of Financial Markets, 3 (6): 271–299.

*      Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61 (4): 1645–1680.

*      Baker, M., & Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives, 21 (2): 129–151.

*      Barberis, N., Vishny, A., & Shleifer, R. W. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49: 307-343.

*      Brown, G., & Cliff, M. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of Empirical Finance, 11 (1): 1–27.

*      Brown, G., & Cliff, M. (2004). Investor sentiment and asset valuation. Journal of Business, 78: 405‐440.

*      Chen, K. (2011). Investor sentiment and the valuation relevance of accounting information. Working Paper.

*      Cornell, B., Landsman, W., & Stubben, S. (2017). Accounting information, investor sentiment, and market pricing. Journal of Law, Finance, and Accounting, 2(2), 325-345.

*      Guo, K., Sun, Y., & Qian, X. (2017). Can investor sentiment be used to predict the stock price? Dynamic analysis based on China stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 469, 390-396.

*      Jiang, Y., Mo, B., & Nie, H. (2018). Does investor sentiment dynamically impact stock returns from different investor horizons? Evidence from the US stock market using a multi-scale method. Journal Applied Economics Letters, 7(25), 427-476.

*      Mian, M. G., & Sankar, G. S. (2012) Investor Sentiment and Stock Market Response to Earnings News. The Accounting Review, 87(4), 1357-1384.

*      Ohlson. J. (1995). Earning book values and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Reaserch, 11(2), 661-687.

*      Uygar, U., & TAS, O. (2014). The impacts of investor sentiment on different economic sectors: Evidence from Istanbul Stock Exchange. Borsa Istanbul Review, 14 (4): 236-241.

*      Zhu, B., & Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38 (3): 125-134