ارائه مدلی بهینه برای انتخاب سهام براساس استراتژی معاملاتی مومنتوم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال دستیابی و بکارگیری استراتژی‌هایی برای کسب بازدهی اضافی و غلبه بر بازار هستند. در این رابطه بکارگیری مدلهای کمّی در سالهای گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه بوده است. تاکنون تحقیقاتمختلفی سودآوری استراتژی‌های معاملاتی مومنتوم را مورد بررسی قرار دادهاند، اما مطالعات اندکی درحوزه انتخاب سهام براساس استراتژی مومنتوم قیمت با درنظرداشتن ریسک مربوطه صورت گرفته است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تغییر جهت قیمت و ریسک، مدل جدیدی رابرای انتخاب سهام برمبنای استراتژی مومنتوم ارائه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین بازده پرتفوی بهینه حاصل از انتخاب سهام بویسله مدل ارائه شده و بازده پرتفوی بازار (شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران) وجود دارد و پرتفوی بهینه دارای بازده بالاتری در دوره های زمانی 3، 6، 9 و 12 ماهه در مقایسه با پرتفوی بازار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا، نبوی چاشمی، سیدعلی، یحیی زاده فر، محمود و ایکانی، صدیقه (1389). بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات کمّی در مدیریت، 1، 78-50.

*      بدری، احمد و فتح الهی، فؤاد (1393). مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری. شماره نهم، 20-1.

*      تقیان‌دینانی‌، زهرا و ‌فرید، داریوش (1395). بررسی ‌رابطه بین ‌بازده ‌اضافی ‌ناشی‌ از ‌‌استراتژی ‌مومنتوم و‌ ریسک ‌سیستماتیک‌ در‌ بورس‌اوراق ‌بهادار ‌تهران. ‌‌‌‌چشم انداز‌ مدیریت ‌مالی‌، 16، 30-9.

*      دولو، مریم و جوادیان، بهاره (1396). مومنتوم "زمانبندی بالاترین قیمت 52 هفته": شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. شماره سی وپنجم، 77-63.

*      فدایی نژاد، محمد اسماعیل و صادقی، محسن (1385). بررسی سودمندی استراتژیهای مومنتوم و معکوس. پیام مدیریت، شماره‌های 17 و  18، 31-7.

*      فلاح شمس، میرفیض و عطایی، یونس (1392). مقایسه کارائی معیارهای استراتژی شتاب (مومنتوم) در انتخاب پرتفوی مناسب، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره شانزدهم، 125-109.

*      گرامی اصل، امیر، گل ارضی، غلامحسین و بحیرایی، علیرضا (1394). سودآوری بازار سهام در اقتصادایران، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 9،  74-61.

*      موسوی شیری، محمود، صالحی، مهدی، شاکری، مریم و بخشیان، عسل (1394). سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و پنجم، 123-107.

*      Asness, C., Moskowitz, T., & Pedersen, L. (2013). Value and momentum everywhere. Journal of Finance, 929-985.

*      Conrad, J. & Kaul, G. (1998). An Anatomy of Trading Strategies. The Review of Financial Studies, 11(3), 489-519.

*      Desai, Jay. (2014). Quantifying Randomness: A New Model for Momentum Trading. National Conference on Innovations in Management Science, Shri Chimanbhai Patel Institute of Management and Research. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2495434.

*      Foster, K. R. & Kharazi, A., (2006). Contrarian and Momentum Returns on Iran’s Tehran Stock Exchange, Working paper.

*      Fraser, E. & Page, M. (2000). Value and momentum strategies: evidence from the Johannesburg Stock Exchange. Investment Analysts Journal, 51, 25-35.

*      Jegadeesh, N., & Titman, S., (2001). Profitability of momentum strategies: An evaluation of alternative explanations. Journal of Finance, 56, 699-720.

*      Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48, 65-91.

*      Mendelsohn L. B. (2000). Trend Forecasting with Technical Analysis: Unleashing the Hidden Power of Inter-market Analysis to Beat the Market, Marketplace Books.

*      Moskowitz, T. & Grinblatt, M. (1999). Do Industry Explain Momentum? The Journal of Finance, 54(4), 1249-1290.

*      Pan H. P. (2003). A joint review of Technical and Quantitative Analysis of Financial Markets Towards a Unified Science of Intelligent Finance, Paper for the 2003 Hawaii International Conference on Statistics and Related Fields.

*      Pesaran, M. H. & Zaffaroni, P. (2008). Optimal Asset Allocation with Factor Models for Large Portfolios. Cambridge Working Papers in Economics 0813, Faculty of Economics, University of Cambridge.

*      Rouwenhorst, K. G. (1998). International Momentum Strategies. The Journal of Finance, 53(1), 267-284.