تأثیر عدم تقارن اهرم دفتری بر اهرم بازار در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری ، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین تعدیلات اهرم دفتری بر اهرم بازار در شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1390 بوده و 121 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده َاست. برای تحلیل داده­های پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل رگرسیونی چند متغیره در نرم­افزار اقتصادسنجیEViews  استفاده شده است. در این پژوهش، از متغیرهای وابسته تغییرات اهرم دفتری استفاده گردید. تفاوت بین اهرم دفتری و بازار، متغیر مستقل بوده و از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، سودآوری، نوسانات جریان نقدی، نسبت داراییهای مشهود و ارزش دفتری به بازار  نیز استفاده شده است.
نتایج بدست آمده با استفاده مدل رگرسیونی تدوین شده برای فرضیه تحقیق نشان می­دهد که بین تغییرات در اهرم دفتری و مابه التفاوت اهرم دفتری و بازار ارتباط معنادار وجود دارد. این در حالی است که ارتباط معنادار بین مغیر وابسته(تغییرات در اهرم دفتری) و متغیرهای کنترلی سودآوری، ارزش بازار به دفتری، نسبت داراییهای مشهود و اندازه شرکت مورد تأیید قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


*      دهقانی فیروزآبادی، حمید. (1387). تأثیر شیوه های تأمین مالی (انتشار سهام؛ بدهی بلند مدت) بر روی ارزش سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری به راهنمایی دکتر علی بقایی، دانشگاه امام صادق (ع).

*      رحیمیان، نظام الدین؛ توکل نیا، اسماعیل و تیرگری، مهدی. (1392). بررسی تأثیر انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 6 (19)، 67-79.

*      رحیمیان، نظام­الدین و توکل­نیا، اسماعیل. (1392). اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصت های رشد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (روابط خطی و انحنایی). فصلنامه علمی-پژوهشی حسابداری مالی، 20، 109-130.

*      سینایی، حسنعلی؛ سلگی، محمد و محمدی، کامران. (1390). تأثیر فرصت های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سودتقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش. مجله پژوهش های حسابداری مالی، 3 (4)، 87-102.

*      شیخ، محمدجواد؛ دهقانی، جلال و راعی عزآبادی، محمد ابراهیم. (1392). تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از طریق بدهی­های بانکی و انتشار سهام). فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1 (2)، 51-68.

*      کردستانی، غلامرضا و نجفی عمرانی، محمد. (1387). بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه : آزمون تجربی نظریه ی موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسه مراتبی، تحقیقات مالی، 10 (25)، 73-90.

*      نوروش، ایرج و یزدانی، سیما. (1389). بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مالی،2 ، 35-48.

*      هاشمی، علی و کمالی، اکبر. (1389). تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 2، 95-115.

*      هاشمی، س.ع.، کشاورزمهر، د. (1394) بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل سـاختار سـرمایه: مـدل آسـتانهای پویـا، فصلنامة مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (23)78-5

*      یوردخانی، مسعود. (1393).  اهرم مالی و ساختار سررسید بدهی: شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از روش گشتاوری تعمیم یافته). پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.

*      Barclay, M., Smith, J. and Watts. R. (1995). The antecedents of corporate leverage and dividend policies. Journal of Applied Corporate Finance, 7, 4-19.

*      Bei, Z. and Wijewardana, W. P. (2012). Financial leverage, firm growth and financial strength in the listed companies in Sri Lanka, Social and Behavioral Sciences, 40, 709 – 715.

*      Bhaduri, S. (2002). Antecedents of capital structure choice: a study of the Indian corporate sector. Applied Finance Economics, 12, 655–65.

*      Chen, J. (2004). Antecedents of capital structure of Chinese-listed companies. Journal of Business Reviews, 57, 1341–51.

*      Fama, E. and French, K. (2002). Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. Review of Finance Studies, 15, 1-33.

*      Gaud, P., Jani, E., Hoesli, M. and Bender, A. (2005). The capital structure of Swiss companies: an empirical analysis using dynamic panel data. European Finance Management, 11, 51–69.

*      Guariglia, A., Liu, X. & Song, L. (2008). Internal finance and growth: micro econometric evidence on Chinese firms. IZA Discussion Papers 3808, Institute for the Study of Labor (IZA).

*      Honjo, Y. and Harada, N. (2006). SME policy financial structure and firm growth: evidence from Japan. Small Business Economics, 27, 289–300.

*      Hovakimian, A., Opler, T. and Titman, S. (2001). Debt–equity choice. Journal of Finance and Quantitative Analysis, 36, 1-24.

*      Huang, R. and Ritter, J. (2009). Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment. Journal of Finance and Quantitative Analysis, 44, 237–71.

*      Jensen, M. (1986). Agency costs and free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76, 323–329.

*      Kraus, A. and Litzenberger, R. A. (1973). State-preference model of optimal financial leverage. J Finance, 28, 911–22.

*      Modigliani, F. and Miller, M.H. (1958).The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, American Economic Review, 48, 97-261.

*      Moon, D. and Tandon, K. (2007). The influence of growth opportunities on the relationship between equity ownership and leverage. Review Quantitative Finance and Accounting, 29, 339–51.

*      Myers, S. (1977). The antecedents of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5 (2), 147–76.

*      Myers, S.C. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39: 581-582.

*      Myers, S.C. and Majluf, N.S. (1984). Corporate Fnancing and Investment Decisions when Firms Have Information that Investors Do Not Have. Journal of Financial Economics, 13 (2), 187–221.

*      Ogden, J.P. and Wu, S. (2013). Reassessing the effect of growth options on leverage. Journal of Corporate Finance, 23, 182-195.

*      Pandey, I. (2004). Capital structure, profitability and market structure: evidence from Malaysia. Asia Pac J Econ Bus, 8, 78–91.

*      Rajan, R. and Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. Journal of Finance, 50, 1421–60.

*      Ross, S. (1977). The determination of financial structure: The intensive signaling approach. Bell Journal of Economic, 8, 23-40.

*      Scott, J. (1977). Bankruptcy, secured debt, and optimal capital structure. J Finance, 32, 1-19.

*      Siddiqui, M. A. and Shoaib, A. (2011). Measuring performance through capital structure: evidence from banking sector of Pakistan. African Journal of Business Management, 5(5), 1871-1878.