افق سرمایه‌گذاری بهینه در تپیکس (شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران) و مقایسه آن با شاخصهای قیمتی بورس مطرح دنیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار گروه آمار دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

در مطالعات مربوط به بازار سهام به جای تخمین بازدهی‌ها و توزیع آنها در یک فاصله زمانی معین، میتوان به استخراج توزیع زمان و زمان بهینه برای دستیابی به بازدهی معین پرداخت. توزیع زمان، توزیع افق زمانی سرمایه‌گذاری [i]و زمان بهینه، افق سرمایه گذاری بهینه[ii] نامیده می‌شود. در این مطالعه برای تپیکس و چند شاخص قیمتی بورسهای مطرح دنیا ( نزدک[iii]، داوجنز[iv]، نیکی 225 ژاپن[v]،  شاخص قیمت سهام بورس پاریس(فرانسه)[vi] و اس اند پی 500[vii])  توزیع افق سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری بهینه از طریق روش آماره گامای معکوس[viii] بر مبنای مطالعه ژوهانسن، ژنسن و سایمنسن[ix](2006) برای سطوح معین بازدهی‌ مثبت و منفی 5درصدی استخراج، تحلیل و مقایسه گردیده است. مطابق نتایج بدست آمده دستیابی به بازده 5+ درصدی در تپیکس و زیان 5درصدی دراین شاخص، به ترتیب تقریباً  14و15 روز زمان می‌برد. سایر نتایج در مورد شاخصهای بورس مطرح دنیا نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.[i] Investment horizon Distribution


[ii] Optimal Investment horizon


[iii] NASDAQ


[iv] Dow Jones Industrial Average


[v] Nikkei


[vi] CAC 40                                                                                                                                     


8-500 سهام برتر بازار بورس سهام نیویورک و نزدک S &P 500,


[viii] Inverse Gamma Statistics


[ix] Johansen,Jenson and Simonsen

کلیدواژه‌ها


   قلی زاده، علی اکبر؛ ابراهیمی، محسن و کمیاب،
بهناز) 1394 (، استراتژی تخصیص بهینه دارایی ها
در حضور بازار مسکن، فصلنامه تحقیقات مدلسازی
، اقتصادی دانشگاه خوارزمی، سال 6 ،شماره 21
- صص 121 119
 ،) وکیلی فرد، حمیدرضا و شیرازیان، زهرا) 1393
تاثیر افق سرمایه گذاری روی تخصیص دارایی بین
استراتژی های رشدی و ارزشی در بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک،
فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،
- دوره 6، شماره 21 ، صص 148 131
 A.Johansen, I.Simonsen & M.H.Jensen.(2006). Optimal investment horizons for stocks and markets, Journal of Physica A 370(2006), 64-67.
 Adam Szmaglinski, Grzegorz Czajkowski(2014), Optimal Investment horizons for the main indices of Warsaw Stock Exchange, Fundamental Sciences, 3-NP/2014
 Aït-Sahalia, Y., Brandt, M.W., 2001. Variable selection for portfolio choice. Journal of Finance 56, 1297–1351.
 Anindy.Chakrabarty,AnupamDe,Angappa.Gunasekarand.&.Rameshwar.Dubey,(2015),.Investment horizon heterogeneity and wavelet,Journal of Physica A,425 45-61
 Cocco, J. F., Gomes, F. J., & Maenhout, P. J. (2005). Consumption and portfolio choice over the life cycle, Review of Financial Studies,18, 491−533.
 Elias Albagli(2015), Investment horizon and asset price under asymmetric Information,Journal of Economic Theory 158,787-837
 Gilad Livne,Garen Marakarian and Maxim Mironov(2013),Investment horizon,risk and compensation in the banking industry, Journal of Banking and finance.
 H.Ebadi & G.R.Jafari (2008),Inverse Statistics in Tehran Price Index,preprint submitted to Elsevier
 James L.Farrell,JR(2011).Asset Allocation under Extreme Uncertainty,The Journal of Portfolio Management,72-82.
 Jean-Philippe Bouchaud and Mark Potter (2011), Financial Risk and Derivative Pricing,Second edition.
 John L.Maginn,Donald.L.Tuttle,DennisW.Mcleavey & E.Pinto,CFA(2007),Managing Investment Portfolios ,A Dynamic Proccess,Third Edition, Wiley.
 Louis Bachelier (2006), Louis Bachelier's Theory of Speculation, Translated by Mark Davis & Alison Etheridge
 Maik.Dierkes,.Carsten.Erner.&.Stefan.Zeisberger.(2010)Investment.horizon.and.the.attractiveness..of investment strategies,Journal of
قلی زاده، علی اکبر؛ ابراهیمی، محسن و کمیاب،
بهناز) 1394 (، استراتژی تخصیص بهینه دارایی ها
در حضور بازار مسکن، فصلنامه تحقیقات مدلسازی
، اقتصادی دانشگاه خوارزمی، سال 6 ،شماره 21
- صص 121 119
 ،) وکیلی فرد، حمیدرضا و شیرازیان، زهرا) 1393
تاثیر افق سرمایه گذاری روی تخصیص دارایی بین
استراتژی های رشدی و ارزشی در بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک،
فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،
- دوره 6، شماره 21 ، صص 148 131
 A.Johansen, I.Simonsen & M.H.Jensen.(2006). Optimal investment horizons for stocks and markets, Journal of Physica A 370(2006), 64-67.
 Adam Szmaglinski, Grzegorz Czajkowski(2014), Optimal Investment horizons for the main indices of Warsaw Stock Exchange, Fundamental Sciences, 3-NP/2014
 Aït-Sahalia, Y., Brandt, M.W., 2001. Variable selection for portfolio choice. Journal of Finance 56, 1297–1351.
 Anindy.Chakrabarty,AnupamDe,Angappa.Gunasekarand.&.Rameshwar.Dubey,(2015),.Investment horizon heterogeneity and wavelet,Journal of Physica A,425 45-61
 Cocco, J. F., Gomes, F. J., & Maenhout, P. J. (2005). Consumption and portfolio choice over the life cycle, Review of Financial Studies,18, 491−533.
 Elias Albagli(2015), Investment horizon and asset price under asymmetric Information,Journal of Economic Theory 158,787-837
 Gilad Livne,Garen Marakarian and Maxim Mironov(2013),Investment horizon,risk and compensation in the banking industry, Journal of Banking and finance.
 H.Ebadi & G.R.Jafari (2008),Inverse Statistics in Tehran Price Index,preprint submitted to Elsevier
 James L.Farrell,JR(2011).Asset Allocation under Extreme Uncertainty,The Journal of Portfolio Management,72-82.
 Jean-Philippe Bouchaud and Mark Potter (2011), Financial Risk and Derivative Pricing,Second edition.
 John L.Maginn,Donald.L.Tuttle,DennisW.Mcleavey & E.Pinto,CFA(2007),Managing Investment Portfolios ,A Dynamic Proccess,Third Edition, Wiley.
 Louis Bachelier (2006), Louis Bachelier's Theory of Speculation, Translated by Mark Davis & Alison Etheridge
 Maik.Dierkes,.Carsten.Erner.&.Stefan.Zeisberger.(2010)Investment.horizon.and.the.attractiveness..of investment strategies,Journal of
Banking & Finance,34, 1032-1046.
 M.H.Jensen,A.Johansen, F.Petroni & I.Simonsen. (2004). Inverse Statistics in the Foreign Exchange Market, Preprint submitted to Elsevier Science.
 Paul.A. Samuelson(1963), Risk and uncertainty;A fallacy of large numbers.Journal of Scientia ,98,108–113.
 Rosario N.Mantegna and H.Eugene Stanely(2008), An Introduction to Econophysics, Correlations and Complexity in finance, Downloaded from Amazon.com.
 Wei-Xing Zhou & Wei-Kang Yuan(2004), Inverse statistics in stock markets ;Universality and idiosyncracy, Preprint submitted to Elsevier ScienceBanking & Finance,34, 1032-1046.
 M.H.Jensen,A.Johansen, F.Petroni & I.Simonsen. (2004). Inverse Statistics in the Foreign Exchange Market, Preprint submitted to Elsevier Science.
 Paul.A. Samuelson(1963), Risk and uncertainty;A fallacy of large numbers.Journal of Scientia ,98,108–113.
 Rosario N.Mantegna and H.Eugene Stanely(2008), An Introduction to Econophysics, Correlations and Complexity in finance, Downloaded from Amazon.com.
 Wei-Xing Zhou & Wei-Kang Yuan(2004), Inverse statistics in stock markets ;Universality and idiosyncracy, Preprint submitted to Elsevier Science