آزمون اثر سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی بر کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، مدیر گروه دکتری و ارشد حسابداری و مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، اثر سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی بر کم سرمایه­گذاری و بیش سرمایه­گذاری آزمون شد. کم سرمایه­گذاری و بیش سرمایه­گذاری به پیروی از مدل بیدل و همکاران (2009) و کیفیت گزارشگری مالی به پیروی از مدل دیچو و دیچاو (2002) اندازه­گیری شد. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 219 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال­های 1388 تا 1392 است. نتایج نشان داد سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی اثر معنی­دار و منفی بر ناکارایی سرمایه­گذاری دارند. این آزمون به تفکیک در گروه مشاهده­های مواجه با بیش سرمایه­گذاری و در گروه مشاهده­های مواجه با کم سرمایه­گذاری نیز انجام شد. شواهد بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی اثر معنی­دار و منفی بر بیش سرمایه­گذاری دارد، در حالی که بر کم سرمایه­گذاری اثر معنی­داری ندارد. همچنین، سررسید کوتاه­مدت بدهی بر بیش سرمایه­گذاری و کم سرمایه­گذاری اثر معنی­داری ندارد. سایر نتایج نشان داد که جریان وجه نقد عملیاتی، قابلیت شهود دارایی­ها و نوسان جریان وجه نقد عملیاتی اثر معنی­دار و مثبت بر بیش سرمایه­گذاری دارند؛ در حالی که نوسان فروش از اثر معنی­دار و منفی بر بیش سرمایه­گذاری برخوردار است. در ضمن متغیرهای عمر، فرصت رشد، گزارش زیان و اندازه شرکت رابطه معنی­داری با بیش سرمایه­گذاری ندارند. همچنین اندازه اثر معنی­دار و مثبت بر کم سرمایه­گذاری دارد؛ در حالی که فرصت رشد و قابلیت شهود دارایی­ها از اثر معنی­دار و منفی بر کم سرمایه­گذاری برخوردارند. در ضمن متغیرهای عمر، جریان وجه نقد عملیاتی، گزارش زیان، نوسان فروش و نوسان جریان نقد عملیاتی رابطه معنی­داری با کم سرمایه­گذاری ندارند.

کلیدواژه‌ها


1)     امیرحسینی، زهرا و لشینی، رضا. (1393)، "بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نمایه شده در سامانه ایران داک.

2)     پورحیدری، امید؛ بهارمقدم، مهدی و نظری، عباس. (1393)، "بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3)     پورزمانی، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا و کیوانفر، مختار. (1393)، "تأثیر محدودیت تأمین مالی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

4)     ثقفی، علی؛ عرب مازار یزدی، مصطفی.(1389)."کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه­گذاری"، پژوهش­های حسابداری مالی، 4 (6)، صص 20- 1.

5)     حسنی، محمد و اکبری، محسن. (1394)، "آزمون اثر ناکارآیی سرمایه­گذاری و محدودیت­های مالی بر مدیریت سود"، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

6)      حسنی، محمد و صادقی­راد، فرحناز. (1392)، "بررسی رابطه بین اهرم مالی و کارایی سرمایه­گذاری"، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

7)     حسنی، محمد و کنگرانی فراهانی، مریم. (1394)، "آزمون حساسیت بیش و کم سرمایه­گذاری به جریان­های نقدی آزاد با تمرکز بر هزینه­های نمایندگی و محدودیت­های مالی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

8)     حسنی، محمد و نعیمی، شهناز. (1393)، "بررسی تأثیر اهرم مالی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری"، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

9)     حسنی، محمد و  ناصراسلامی، شقایق. (1394)، "مطالعه تأثیر سیاست­های مدیریت سود حسابداری بر ناکارایی سرمایه­گذاری"، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

10) رحیمیان، نظام­الدین؛ همتی، حسن و حدادی، راحله. (1392)، "تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین، نمایه شده در سامانه ایران داک.

11) سلیمانی امیری، غلامرضا؛ فرشی ،زهرا. (1391). "بررسی تأثیر تأمین مالی از بانک­ها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابداری، سال سوم، شماره 11، ص 83-57.

12) صالح­نژاد، حسن؛ مقدم، عبدالکریم و وراوی، حسن. (1389)، "بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه­گذاری"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مازندران، نمایه شده در ایران داک.

13) فخاری، حسین و رسولی، شادی. (1392)، "بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه­گذاری"، پژوهش­های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 8، ص­ص 100-81.

14) کامیابی، یحیی؛ فخاری، حسین و نظرپور، مریم. (1393)، "بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، نمایه شده در سامانه ایران داک.

15) قنبری، مهرداد و آسوده، مریم. (1393)، "مطالعه تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی جاری بر کارایی سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه، نمایه شده در سامانه ایران داک.

16)  مدرس، احمد؛ حصارزاده، رضا. (1387)، "کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری"، فصلنامه بورس اوراق بهادار"، سال اول، شماره 2، ص­ص 116-85.

17) نمازی، محمد و غلامی، رضا. (1393)، "تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابداری، شماره 17، ص­ص 48-29.

18) هاشمی، سیدعباس؛ صادقی، محسن؛ سروشیار، افسانه. (1389)، "ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 6.

19) هاشمی، سیدعباس؛ امیری، هادی و امیدی، فاطمه. (1390)، "تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه ‏گذاری در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، نمایه شده در سامانه ایران داک.

20)   Alcock, Jamie A, B, Finn Frank C. and Kelvin Jui Keng Tan. (2010), “The Determinants of Debt Maturity in Australian Firms”, available at:http://ssrn.com

21)   Barclay, M.J., Smith, C.W. (1995), “The maturity structure of corporate debt”, The Journal of Finance, 50: 609–631.

22)   Beatty, A., S. Liao, Webber, J. (2007), "The Effect of Private Information and Monitoring on the Role of Accounting Quality in Investment”, www.ssrn.com

23)   Berger, A., Udell, G. (1998), “The economics of small business finance: the roles of private equity and debt mark

24)   ets in the financial growth cycle”, Journal of Banking and Finance, 22: 613–673.

25)   Biddle, G. & Hilary, G. (2006), “Accounting quality and firm-level capital investment”, The Accounting Review, 81 (5), 963-982.

26)   Biddle, G., Hilary, G. & Verdi, R. (2009), “How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?”, Journal of Accounting and Economics, 48:112-131.

27)   Bushman, R.M., Smith, A.J. (2001), “Financial accounting information and corporate governance”, Journal of Accounting and Economics, 32: 237–333.

28)   Cai, Kailan; Fairchild, Richard and Yilmaz Guney. (2008), “Debt Maturity Structure of Chinese Companies”, Pacific-Basin Finance Journal ,16 , p. 268–297

29)   Chen, K-Y, J Elder & Sh Hung, (2010), “The Investment Opportunity Set and Earnings Management: Evidence from the Role of Controlling Shareholders”, Corporate Governance: An International Review, 18(3), pp 193-211.

30)   Cheng, Mei & Dhaaliwal, Dan. (2013), "Does Investment Efficiency Improve After the Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting", Journal of Accounting and Economics, Vol. 56, PP.1-18.

31)   Childs, P.D. Mauer, D.C. and Ott, S.H. (2005), “Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions: The Effects of Agency Conflicts”, Journal of Financial Economics, 76, P. 667-690.

32)   Dechow, P., Dichev, I. (2002), “The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors”, The Accounting Review, 77: 35–59.

33)   Diamond, D.W. (1991), “Debt maturity structure and liquidity risk”, Quarterly Journal of Economics, 106: 709–737.

34)   Diamond, D.W. (1993), “Seniority and maturity of debt contracts”, Journal of Financial Economics, 33: 341–368.

35)   Fazzari, Steven, R. Glenn Hubbard, and Bruce Peterson, (1988), “Financing Constraints and Corporate Investment”, Brookings Papers on Economic Activity 1, 141-195.

36)   Feng Chen, Ole-Kristian Hope, Qingyuan Li, and Xin Wang. (2011), “Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets”, The Accounting Review, Vol. 86, No. 4, pp. 1255-1288.

37)   Flannery, M.J. (1986), “Asymmetric information and risky debt maturity choice”, The Journal of Finance, 41, 19–37.

38)   Flávio Leonel De Carvalho; Aquiles Elie Guimarães Kalatzis; Andrei Aparecido De Albuquerque. (2014), “The relationship between earnings quality and the probability of efficient investment decisions in Latin America”,  Journal of Management for Sustainable Development , Vol.1, No.2/3, pp.229 – 250.

39)   Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.M., Schipper, K. (2005), “The market pricing of accruals quality”, Journal of Accounting and Economics, 39: 295–327.

40)   Gomariz, Mª Fuensanta Cutillas and Ballesta, Juan Pedro Sánchez. (2013), “Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency”, Journal of Banking & Finance No 40,494–506.

41)   Guedes, J., Opler, T. (1996), “The determinants of the maturity of corporate debt issues”, The Journal of Finance, 51: 1809–1833.

42)   Jensen, M.C., (1986), “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers”, American Economic Review, 76, 323-329.

43)   Jensen, M., Meckling, W.H. (1976), “Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics, 3: 305–360.

44)   Jun, S.G. and Jen, F.C. (2003), “Trade-off Model of Debt Maturity Structure”, Review of Quantitative Finance and Accounting, 20,P. 5-34.

45)   Healy, P.M., Palepu, K.G. (2001), “Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature”, Journal of Accounting and Economics, 31: 405–440.

46)   Hope, O., Thomas, W.B. (2008), “Managerial empire building and firm disclosure”, Journal of Accounting Research, 46: 591–626.

47)   Korner, P. (2007), “The Determinants of Corporate Debt Maturity Structure: Evidence from Czech Firms”, Journal of Economics and Finance, 57, (3-4), 142-158.

48)   Li, Qingyuan and Wang, Tielin. (2010), “Financial reporting quality and corporate investment efficiency: Chinese experience”, Nankai Business Review International, 1(2):197-213.

49)   Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984), “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”, Journal of Financial Economics, 13: 187–221.

50)   Myers, S.C. (1977), “Determinants of corporate borrowing”, Journal of Financial Economics, 5: 147–175.

51)   Morgado, M., and Pindado, J. (2003). The underinvestment and overinvestment hypotheses: An analysis using panel data. European Financial Management, 9:163-177

52)   Ortiz-Molina, H., Penas, M.F. (2008), “Lending to small businesses: the role of the loan maturity in addressing information problems”, Small Business Economics, 30:361–383.

53)   Rajan, R.G. (1992), “Insiders and outsiders: the choice between informed and arm’slength debt. The Journal of Finance, 47: 1367–1400.

54)   Stohs M H, Mauer D C. (1996), “The determinants of corporate debt maturity structure”, Journal of Business. No.69. P.279-312.

55)   Stulz, R.M. (1990). “Managerial discretion and optimal financing policies”, Journal of Financial Economics, 26 (1): 3-27.

56)   Terra, P.R.S. (2011), “Determinants of corporate debt maturity in Latin America”, European Business Review, 23 (1), 45-70.

57)   Varouj, A., Aivazian, Ying Ge, Jiaping Qiu, (2005), “The Impact of Lavarage on Firm Investment: Canadian Evidence”, Journal of Corporate Finance 11, 277-291.

58)  Verdi, R. (2006), “Financial reporting quality and investment efficiency”, Sloan School of Management, Working Paper, Available at: www.ssrn.com

59)   Wang, Yanhui, Sun, Yexin, & Qingjun Lv. (2010), “Empirical Study on the Debt Maturity Structure Based on the Macroeconomic Variables”, International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 12.

60)   Xu, X., Wang, X., Han, N. (2012). “Accounting conservatism, ultimate ownership and investment efficiency”, China Finance Review International, 2 (1): 53-77.

61)   Zheng, J., He, X. and Wang, H. (2001), “Financial constraints in the listed companies investment: explanation from the views of structure of equity”, Journal of Financial Research, 11: 92-99