بررسی نقش سواد مالی و مدیریت پول بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت واحد ملایر. عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. دانشگاه آزاد اسلامی. ملایر. ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضربررسی نقش سواد مالی و مدیریت پول بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش به لحاظ نوع، یک مطالعه‌ی توصیفی پیمایشی و در زمره‌ی پژوهش های کمی و کاربردی قرار می‌گیرد که به صورت مقطعی در سال 96 اجرا شده است. جامعه‌ی آماری آن سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به تعداد نامحدود بوده است .با استفاده از جدول مورگان تعداد  384 نفر  بعنوان نمونه به روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی ساده  انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ ها، پرسشنامه‌های استاندارد سواد مالی، مدیریت پول و مدیریت مالی شخصی بوده است. داده ها با استفاده از روش‌ آماری حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس تحلیل شدند. یافته‌های این مطالعه مؤید تأثیر  مثبت و معنادار سواد مالی و مدیریت پول و مؤلفه‌هایشان بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. شواهد هیچ تأثیر غیرمستقیمی را نشان نداد چرا که در نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس تاثیرها به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تفکیک میشوند.

کلیدواژه‌ها


*      کیانوش، مهسا. جلیلی، محمد. احمدی، موسی. و حسین‌آبادی‌ساده، داوود. (1393)، میزان درک و شناخت دانشجویان از دانش تأمین مالی شخصی (تحلیل رفتار دانشجویان نسبت به دانش تامین مالی شخصی)، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گـذاری، سال سوم، شماره دوازدهم، 53ـ41.

*      کیوی، ر. و کامپنهود، ل.و. (1387). روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: چاپ پنجم، انتشارات توتیا.

*      گرشاسبی، هلیا. خدایی‌وله‌زاقرد، محمد. غلام‌قاسمی، بیژن. (1394)، دانش مالی و مشارکت در بازارهای سرمایه، کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار. 

*      گنجوئی، اسما. و نایب‌زاده، شهناز. (1393)، بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و سواد مالی اسلامی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هفتم، شماره23، صص55ـ45.

*      مرادی، جواد. و ایزدی، منصوره. (1394)، بررسی تأثیر سواد مالی سرمایه‌گذاران بر تصمیم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص149ـ127.

*      منصوریان، یزدان، (1389)، مبانی نگارش علمی، تهران، چاپ دوم، نشر کتابدار.

*      نظری، محسن، (1384)، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات نگاه دانش.

*      نوری، پیمان. جلیلی، محمد. احمدی، موسی. افتخاری‌پارسا، احمد. (1395)، تأثیر آموزش‌های مالی در محیط کار بر مدیریت مالی شخصی و عملکرد شغلی (کارکنان ورودی1391)، پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، سال دوم، شماره سوم، صص205ـ195.

*      هراتیان، هادی. (1394)، مشاوره مالی هوشمند شخصی با استفاده از نقشه ذهنی مالی، کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی.

*      یعقوب‌نژاد، احمد. نیکومرام، هاشم. معین‌الدین، محمود. (1390)، ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره هشتم، صص46ـ1.

*      یگدلو، مهدی. (1383)، بررسی منابع گوناگون تأمین مالی کارآفرینان، مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

*      Abeler, J., & Marklein, F. (2008). Fungibility, labels, and consumption. IZA discussion paper 3500, Bonn.

*      Al-Tamimi, H. and Bin Kalli, A., 2009 , “Financial literacy and investment decisions of UAE investors”, The Journal of Risk Finance, No. 5, pp. 500-516.

*      Anand, P. (1993). Foundation of Rational Choice Under Risk. Oxford: Oxford University Press.

*      Antonides, G.,  de Groot, M., Fred van Raaij, W. (2011). Mental budgeting and the management of household finance, Journal of Economic Psychology, 32; 546–555.

*      Atkinson, A. & Messy, F. (2012). “Measuring Financial Literacy: Result of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot Study”. OECD working paper on Finance, Insurance and Private Pension, OECD Publishing, No.15.

*      Atkinson, A., McKay, S., Kempson, E., & Collard, S. (2006). Levels of financial capability in the UK: Results of a baseline survey. Consumer research report 47. London: Financial Services Authority.

*      Ayllon, T. and Azrin, N. (1968). The Token Economy. New York: Appleton Century-Confts.

*      Ayllon, T. and Roberts, M. (1974). Eliminating discipline problems by strengthening academic performance. Journal of applied behavior analysis, 7, 6-71.

*      Bay, C., Catasus, B. & Johed, G. ,(2012). "Situating financial literacy" Critical Perspectives on Accounting, pp.1-10.

*      Bellack, A. and Hersen, M. (1980), Introduction to Clinical Psychology. Oxford: Oxford University Press.

*      Candiya Bongomin, G.O. Ntayi, J.M. Munene, J.C. Nkote Nabeta, I. (2016),"Social capital: mediator of financial literacy and financial inclusion in rural Uganda", Review of International Business and Strategy, Vol. 26 Iss 2 pp. 291 – 312.

*      Hussein A. Hassan Al-Tamimi Al Anood Bin Kalli, (2009),"Financial literacy and investment decisions of UAE investors", The Journal of Risk Finance, Vol. 10 Iss 5 pp. 500 – 516.

*      Jeanne, M. H., Sondra G. B., Hilgert, M. (2003). Patterns of Financial Behaviors: Implications for Community Educators and Policy Makers. Federal Reserve System Community Affairs Research Conference.

*      Meier, S. & Sprenger, C., (2012). "Discounting financial literacy: Time preference and participation in financial education programs" Journal of Economic Behavior & Organization, pp. 1-16.

*      Miller, M., 2009, “The case for financial literacy in developing countries”, World Bank Group, Washington, DC.

*      OECD , 2005, “Improving Financial Literacy”, OECD Publishing, Paris.

*      Paulson, A. & Townsend, R., (2003). entrepreneurship and financial constraints in Thailand, journal of corporate finance,10(4),pp.229-262.

*      Randoy, T. & Goel, s., (2003), ownership structure, founder Leadership, and performance in Norwegian SME: implication for financing entrepreneurial opportunities, journal of business venturing, 18(3), pp. 619-637.

*      Rooij, M., Lusardi, A. & Alessie, M., (2011). "Financial literacy and stock market participation " Journal of Economic Psychology, 101, pp. 449-472.

*      Schaefer, R,T (2003). Sociology matters. McGraw-Hill Publishing Co.-Senegal Ministry of Education (2008). National Guidelines in Senegal: Tenyear Education and Training Program (PDEF) 1999-2008.

*      Shefrin, H. M., & Thaler, R. H. (1988). The behavioral life-cycle hypothesis. Economic Inquiry, 26, 609–643.

*      Smelser, N. (1963). The Sociology of Economic Life. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

*      Sohn, S.H. Joo, S.H. Grable, J.E. Lee, S. Kim, M. (2012), Adolescents’ financial literacy: The role of financial socialization agents, financial experiences, and money attitudes in shaping financial literacy among South Korean youth, Journal of Adolescence 35: 969–980.

*      Stanley, T. (1994). Silly bubbles and the insensitivity of rationality testing: an experimental illustration. Journal of Economic Psychology, 15, 601–20.

*      Street, B (1984). Literacy in theory and practice. Cambridge: CUP.

*      Te’eni-Harari, T. (2016),"Financial literacy among children: the role of involvement in saving money", Young Consumers, Vol. 17 Iss 2 pp. 197 – 208.

*      Thaler, R. H., & Johnson, E. J. (1990). Gambling with the house money and trying to break even: The effects of prior outcomes on risky choice. Management Science, 36(6), 643–660.

*      Thurnwald, A. (1932). Money. London: Methuen.

*      University of Massachusetts Amherst -http://www.umass.edu/4

*      VanRooij, M. and Lusardi, A., 2011-a, “Financial literacy and stock market participation”, Journal of Financial Economics, No. 101,pp. 449–472.

*      Vlek, C. (1973). A fair betting game as an admissible procedure for assessment of subjective probabilities. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 26, 18–30.

*      Wertenbroch, K. (2003). Self-rationing: Self-control in consumer choice. In G. Loewenstein, D. Read, & R. Baumeister (Eds.), Time and decision: Economic and psychological perspectives on intertemporal choice (pp. 491–516). New York: Russell Sage Foundation.

*      Wiseman, T. (1974). The Money Motive. London: Hodder & Stoughton.

*      Zimmerer, W. & et al., (1996), entrepreneurship and the new formation, prentice Hallinter national edition.