سنجش تأخیر در انعکاس اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مالی، تحلیلگر ارشد، شرکت Cornerstone Research، بوستون، امریکا

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در یک بازار کارا، قیمت دارایی­ها منعکس­کننده­ ارزش ذاتی و دربردارنده کلیه اطلاعات موجود در بازار است. وجود اصطکاک­های مختلف در بازار می­تواند باعث ایجاد ناکارایی و فاصله گرفتن قیمت اوراق بهادار از ارزش ذاتی خود به دلیل عدم انعکاس فوری اطلاعات در قیمت­ها شود. در این پژوهش با معرفی معیاری برای اندازه­گیری میزان تأخیر در انعکاس اطلاعات، اثر این تأخیر بر بازده سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­شود. این معیار بر اساس میزان انعکاس فوری اطلاعات بازار در قیمت سهام و مقایسه آن با میزان انعکاس اطلاعات مربوط به دوره­های قبل بازار در قیمت ها محاسبه می­گردد. براساس نتایج بدست­آمده، شرکت­هایی که اطلاعات با تأخیر زیاد در قیمت سهام آن‌ها منعکس می­شود، صرف بازده­ای کسب می­کنند که آن­ را نمی­توان با استفاده از عوامل ریسک شناخته­شده توضیح داد.

کلیدواژه‌ها


*      اله­یاری، اکبر. (1387). بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، دوره 1(4)، 108-75.

*      تالانه، عبدالرضا.، هجران کش راد، حدیث. (1390). بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره 3(12)، 41-27

*      رحمانی، علی.، یوسفی، فرزانه.، رباط­میلی، مژگان. (1391). کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده­های آتی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 20، 137-157

*      سلیمی­فر، مصطفی.، شیرزور، زهرا. (1389). بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 17(31)، 29-57

*      فدایی نژاد، محمد اسماعیل. (1374). آزمون­های شکل ضعیف نظریه بازارکارای سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 5و6، 26-6

*      فلاح­پور، سعید.، اصغری­زاده، عزت­الله.، فراهانی، علیرضا. (1391). آزمون کارایی زیربخشهای بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 17، 5-22

*      نمازی، محمد.، شوشتریان، زکیه. (1374). بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران، فصلنامه تحقیقات مالی 1374، دوره 2 شماره 7.

*      نوربخش، عسگر.، عسگری، غلامرضا.، نصیری، روح­الله. (1389). کارایی در بازارهای در حال توسعه: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17(62)، 103-116

*      Barberis, N. & Thaler, R. (2003). A survey of behavioral finance. Handbook of the Economics of Finance, 1: 1053-1128.

*      Boehme, R. D., & Danielsen, B. R. (2007). Stock‐Split Post‐Announcement Returns: Underreaction or Market Friction?. Financial Review, 42(4), 485-506.

*      Brennan, M. j. (1970). Tax, market valuation, and corporate finance policy. National Tax Journal, 23(4): 417-427.

*      Callen, J. L., Khan, M., & Lu, H. (2013). Accounting quality, stock price delay, and future stock returns. Contemporary Accounting Research, 30(1), 269-295.

*      Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance, 52(1), 57-82.

*      Chung, K. H., & Yang, S. (2015). Reverse stock splits, institutional holdings, and share value. Financial Management, 44(1), 177-216.

*      Coval, J.D. & Moskowitz, T.j. (2001). the geography of investment: informed trading and asset prices. Journal of Political Economy, 109(4): 811-841.

*      Degennaro, R. & Robotti, C. (2005). Financial Market Frictions. Economic Review, Third Quarter 2007.

*      Fama, F. (1970). Efficient capital market: a review of empirical works. Journal of Finance, 25)2): 383-417.

*      Fama, F. & French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1): 3-56.

*      Fama, F. & MacBeth, J. D. (1973). "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests". Journal of Political Economy 81 (3): 607–636.

*      Hou, K. & Moskowitz, T.J. (2005). Market Friction, Price delay and the cross section of expected returns.  Review of Financial Studies, 18(3): 981-1020.

*      Hou, K. (2007). Industry information diffusion and the lead-lag effect in stock returns. Review of Financial Studies, 20 (4): 1113-1138.

*      Jegadeesh, N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. Journal of Finance, 45(3): 881-898.

*      Jegadeesh, N. and Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48(1): 65-91.

*      Lin, J. C., Singh, A. K., Sun, P. W. S., & Yu, W. (2014). Price delay premium and liquidity risk. Journal of Financial Markets, 17, 150-173.

*      Kumar, A. (2007). Do the diversification choices of individual investors influence stock returns? Journal of Financial Markets, 10(4), 362-390.

*      Mech, T. S. (1993). Portfolio Return Autocorrelation. Journal of Financial Economics, 34 (1993): 307-344.

*      Merton, R.C. (1970). A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. Journal of Finance, 42(3): 482-510.

*      Miller,E .M.,(1997). Risk, uncertainty, and divergence of opinion. Journal of Finance, 32(4): 1151-1168.

*      Pastor, L. & Stambaugh, R. (2003). Liquidity Risk and Expected Stock Returns. Journal of Political Economy, 111(3): 642-685.

*      Stoll, H.R. (2000). Presidential address: friction. Journal of Finance, 55(4):1479-1514.

*      Wurgler, J. (2000). Financial markets and the allocation of capital. Journal of Financial Economics, 58(1): 187-214.