مومنتوم "زمان بندی بالاترین قیمت 52 هفته": شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم نوین مبتنی بر زمان وقوع بالاترین قیمت 52 هفته یعنی"زمان­بندی بالاترین قیمت52­هفته" و مقایسه آن با استراتژی شناخته‌شده"بالاترین قیمت52 هفته" است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای فروردین سال 1381 تا پایان اسفند 1393 مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای آزمون استراتژی‌های مذکور از دو رویکرد"تحلیل پرتفوی" و"مدل فاما-مک‌بث (1973)" استفاده می‌گردد. نتایج حاصله مؤید سودآوری استراتژی"زمان‌بندی بالاترین قیمت52­‌هفته" می‌باشد، حال ­آنکه پرتفوی برنده مبتنی بر استراتژی"بالاترین قیمت 52‌هفته" در مقایسه با همتای بازنده خود در استراتژی یادشده،نتوانست بازده بالاتری کسب نماید و لذا سودآوری استراتژی مذکور تایید نمی‌گردد. یافته‌های حاصله دال بر آن است که"زمان‌بندی بالاترین قیمت52­‌هفته" قادر است تغییرات بازده مقطعی را پیش‌بینی نماید اما این نکته در خصوص"بالاترین قیمت52هفته" صدق نمی‌کند. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد اثر متقابل دو استراتژی فوق، توان پیش‌بینی بازده سهم را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


*      دستگیر محسن؛ محمد کاظمی(1392)؛ "ارتباط بین بالاترین قیمت سهام در گذشته و بازده آن در سطوح مختلف شاخص بازار"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 17، 131-154.

*         فلاح‌پور سعید؛ رسول سعدی و غلامرضا ابوترابی (1392)؛ "رابطه بین بازده روزانه سهام انفرادی و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 22، 73-101.

 

*         Bhootra, A. &Hur, J. (2013).The timing of 52-Week high price and momentum.Journal of Banking & Finance, 37: 3773-3782.

*         Du, D . (2008). The 52-Week high and momentum investing in international stock indexes. The Quarterly Review of Economics and Finance, 489(1): 61-77.

*         Fama, E.F.&MacBeth, J. (1973). Risk, return, and equilibrium: empirical tests, Journal of Political Economy, 81: 607–636.

*         Goerge, T. & Hwang, C. (2004).The 52 week high and Momentum Investing.Journal of Finance, 59:2145-2176.

*         Hao, Y., Chu, H., Ho, K., Ko, K. (2016). The 52-week high and momentum in the Taiwan stock market:Anchoring or recency biases?. Journal of Banking & Finance,43: 121–138.

*         Heath, C., Huddart, S., Lang, M. (1999). Psychological factors and stock option exercise. Quarterly Journal of Economics, 114: 601–627.

*         Huddart, S., Lang, M., Yetman, M. (2009). Volume and price patterns around a stock’s 52-week highs and lows: theory and evidence. Management Science ,55: 16–31.

*         Jegadeesh, N. & Titman, S.(1993). Return to Buying Winners and Selling Losers: Implicationsfor Stock Market Efficiency.Journal of Finance, 48: 65-91.

*         Li, J.& Yu, J. (2012). Investor attention, psychological anchors, and stock return predictability. Journal of Financial Economics, 104: 401–419.

*         Li, B., Qiu, J., Wu, Y. (2010).Momentum and Seasonality in Chinese Stock Markets. Journal of Money, investment and Banking, 17: 24-36.

*         Malin, M.&Bornholt, G. (2010).Predictability of Future Index Returns Based on the 52-Week High Strategy.The Quarterly Review of Economics and Finance,50(4):501-508.

*         Marshall, B., Cahan, J., Cahan, R. (2006). Is the CRISMA technical trading system profitable?.Global Finance Journal, 17(2): ISSN 1836-8123.

*         Rouwenhorst, G. (1998).International Momentum Strategies.Journal of Finance, 53: 267-284.

*         16-Tversky, A.&Kahneman, D. (1974). Judgement under uncertainty: heuristics and biases, Science, 185: 1124–1131.