ارتقای مدل قیمت گذاری سهام مبتنی بر عامل ریسک نقدشوندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی و مدیر گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در ادبیات مالی در تعریف مفهوم نقدشوندگی، چند بعد نظیر حجم، سرعت و هزینه مطرح شده است. در این تحقیق سعی شده است اثر مفهوم نقدشوندگی در مدل قیمت گذاری سهام در بورس تهران با توجه به ابعاد مختلف آن تبیین شود. شاخص حجم ریالی معاملات به عنوان نماینده ای از بعد حجم نقدشوندگی، شاخص نسبت گردش به عنوان نماینده ای از سرعت نقدشوندگی و شاخص آمیهود به عنوان نماینده ای از بعد هزینه و اثر قیمتی استفاده شده اند. دوره مورد مطالعه از ابتدای سال 90 تا انتهای سال 94 می باشد و داده ها به صورت ماهیانه برای60 ماه محاسبه شده‌اند. نتایج آن بود که مدل 4 عاملی مبتنی بر هر یک از شاخص‌های نقدشوندگی، در بررسی سبدهای سبکی سهام (ترکیب سبک‌های کوچک، بزرگ، ارزشی، رشدی، نقدشونده بالا، نقدشونده پایین) ارتقای معنی داری در ضریب تعیین تعدیل شده نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ ایجاد می کنند. این اثر در سبد سبک شرکت های با نقدشوندگی کمتر، بالاتر است. در بررسی تکی سهام، از میان 201 شرکت مورد مطالعه، در مجموع سه شاخص، در بیش از 50 شرکت ضریب عامل ریسک نقدشوندگی در سطح خطای زیر 5% معنی‌دار بوده و باعث بهبود مدل شد.

کلیدواژه‌ها


*      احمدی، محمدرمضان، حسین‌زاده، محمدحسین، راد، سیدحسین، نژادحسینی، سیدمحمد، (1392). "بررسی میزان رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در مدل توسعه یافته فاما و فرنچ"، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.

*      سیرانی، محمد، حجازی، رضوان، کشاورز، ملیحه، (1390). "مطالعه تاثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل موثر بر بازده های مقطعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش های حسابداری مالی، شماره 7، 113-124.

*      قالیباف اصل، حسن، ایزدی، محسن، (1393). "بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی"، اقتصاد پولی مالی، سال بیست و یکم، شماره 7، 84-104.

*      کریمی، مهدی، (1389). "بررسی قیمت گذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی.

*      هاشمی، سیدعباس، ﻗﺠﺎﻭﻧﺪ، ﺯﯾﺒﺎ، ﻗﺠﺎﻭﻧﺪ،سحر، (1392). "بررسی تاﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽﺑﺮﺻﺮﻑﺑﺎﺯﺩﻩﺳﻬﺎﻡﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﻣﺪﻝﭼﻬﺎﺭﻋﺎﻣﻠﯽﻓﺎﻣﺎﻭ فرنچ"، مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره 2، 69-86

*      یحیی زاده فر، محمود، خرمدین، جواد، (1387). "نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، 101-118.

*      یحیی زاده فر، محمود، شمس، شهاب الدین، لاریمی، سید جعفر، (1389). "بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان"، تحقیقات مالی، شماره 29، 111-128.

*      Acharya, V., Pedersen, L.H., (2005). “Asset pricing with liquidity risk”, Journal of Financial Economics, 77, 375–410.

*      Amihud, Y., (2002). “Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects”, Journal of Financial Markets 5, 31–56.

*      Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, (1992). “The cross-section of expected stock returns”, Journal of Finance, 47, 427–465.

*      Fama, Eugene F., French, Kenneth R.,(2015). “A Five-Factor Asset Pricing Model”, Journal of Financial Economics, Vol. 116, No. 1, 1-22.

*      Liu, W. (2006). “A liquidity augmented capital asset pricing model”, Journal of Financial Economics, 82(3), 631-671.

*      Pastor, L., Stambaugh, R., (2003). “Liquidity risk and expected stock returns”, Journal of Political Economy, 111, 642–685.

*      Sharpe, William F., (1964). “Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk”, Journal of Finance, 19, 425–442