تاثیر اطمینان بیش از حد بر رفتار سرمایه‌گذاران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مالی- دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده علوم مالی- دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

اطمینان بیش از حد در پایه‌ای‌ترین حالت خود، می‌تواند به عنوان اطمینان بی‌پشتوانه در استدلال‌ها، قضاوت‌ها و توانایی‌های شناختی تعریف شود. هدف این تحقیق بررسی اثرات این سوگیری مهم بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران است. در این پژوهش ضمن اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف اطمینان بیش از حد سرمایه‌گذاران (برآورد غلط، توهم کنترل، خوش‌بینی نسبت به آینده، اثر بهتر از متوسط، پیش‌بینی نوسانات آتی)، ارتباط آن با حجم معاملات، دفعات سفارش و بازده افراد حقیقی آزمون شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه و معیارهای عملکرد معاملات معامله‌گران حقیقی نشان می‌دهد که میان دفعات سفارش فرد و اطمینان بیش از حد در سطح اطمینان 99 درصد ضریب همبستگی 747/0 وجود دارد. هم‌چنین بین حجم سفارشات فرد و اطمینان بیش از حد در سطح اطمینان 99 درصد ضریب همبستگی 695/0 وجود دارد. ارتباط میان اطمینان بیش از حد و بازده در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا. طهرانی، اشرف. (1386). بررسی رابطه‌ی اعتماد بیش از حد سرمایه‌گذاران انفرادی و حجم معاملات آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه‌ی اقتصادی. سال دهم. شماره چهارم. 253-231

*      پمپین، میشل ام. (1388). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی، دکتر احمد بدری، چاپ اول، تهران: انتشارات کیهان.

*      جهانخانی، علی. نوفرستی، محمد. قراگزلو، فرهنگ. (1388). بررسی اطمینان بیش از اندازه سرمایه گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت. شماره 30. ص 123-105.

*      سعدی، رسول. قلیپور، آرین. قلیپور، فتانه. (1389). بررسی اثرات شخصیت سرمایه گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه گذاری آنها در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. دوره 12. شماره 29. ص 58-41.

*      سیف‌الهی، راضیه. کردلوئی، حمیدرضا. دشتی، نادر. (1394). بررسی عوامل رفتاری درسرمایه‌گذاری دارایی‌های مالی. فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری. شماره پانزدهم. 33-52.

*      Abbes, M.B., (2012). Does overconfidence bias explain volatility during the global financial crisis? , Transition Studies Review 19:3, p.291 312.

*      Akerlof, G.A., and Shiller, R.J., (2009). Animal spirits, Princeton, NJ: Princeton University Press

*      Bernstein, Peter L. (1998). Against the Gods: the remarkable story of risk. USA: John Wiley &Sons Inc.

*      Datta Gupta, N., Poulsen, A., &Villeval, M. C. (2013). Gender matching and competitiveness: Experimental evidence. Economic Inquiry, 51(1), 816–835.

*      De Grauwe, P., (2012). Booms and busts in economic activity: A behavioral explanation”, Journal of Economic Behavior & Organization 83:3, 484–501.

*      Deaves, Luders and Ying Luo. (2010). An Experimental test of the impact ofoverconfidence and Gender on Trading Activity. CoFE Discussion Paper 05-10,Center of Finance and Econometrics, University of Konstanz.

*      Glaser, M. Weber, M. (2007). Overconfidence and trading volume. Geneva Risk andInsurance Review 32, 1–36

*      Grou, B. Tabak, M. )2008(. Ambiguity Aversion and Illusion of Control:Experimental Evidence in an Emerging Market. The Journal of Behavioral Finance 9: 22 -29.

*      Kalambokidis, Laura. (2011). The Irrational Investor’s Risk Profile. A Thesis Submited to the Faculty of the Graduate School of the University of Minnesota.

*      Klayman, J, Soll, J.B., Gonzales-Valljo, C. Barlas, S. (1999): Overconfidence: it Depends on How, What, and Whom You Ask. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 79(3), 216–247.

*      Lichtenstein, S, Fischhoff, B, Phillips, L.D. )1982(: Calibration of Probabilities: TheState of the Art to 1980. in Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 306–334.

*      Menkhoff, Lukas. Schmeling, Maik. Schmadt, Ulrich. (2013). Overconfidence, experience and professionalism: An experimental study. Journal of Economic Behavior & Organization 86 92– 101.

*      Michailova, Julija. (2010). Development of the overcon_dence measurement instrument for the economic experiment. MPRA Paper No. 26384.

*      Nofsinger, John R. (2001). Investment madness: how psychology affects your investing – andwhat to do about it. USA: Pearson Education

*      Ors, E., Palomino, F., &Peyrache, E. (2013). Performance gender gap: Does competition matter? Journal of Labor Economics, 31(3), 443–499.

*      Shefrin, H., (2010). Behavioralizing finance, United States of America: Now Publishers Inc.

*      Shiller, R.J., (1999). Human behavior and the efficiency of the financial system. In: J. Taylor and M. Woodford (eds.), Handbook ofMacroeconomics, Amsterdam Elsevier.

*      Shiller, R.J., (2000). Irrational exuberance, Princeton, NJ: Princeton University Press.

*      Soll, J.B. Klayman, J. (2004): Overconfidence in Interval Estimates, Journal of Experimental

*      Svenson, Ola. (1981). "Are We All Less Risky and More Skillful Than Our Fellow Drivers?" (PDF). ActaPsychologica 47.

*      Taylor, S, Brown, J.(1988), Illusion and well being: A social psychology perspective on mental health, Psychological Bulletin 103, 193–210.

*      Thaler, Richard H. (1988). Anomalies: The Winner’s Curse. Journal of Economic Perspectives 2(1): 191 – 202