ارزیابی عملکرد دانش‌محور(KPMS) نظام مالی بانکداری در چارچوب رویکرد منابع سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی تاریخچه­ی شکل­گیری نظام بانکی در ایران نشان می­دهد که بانکداری در ایران چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که در هر مرحله بنابر موقعیت سیاسی کشور، دارای ویژگی­ها و تفاوت­های خاصی بوده است که آنها را از هم متمایز می سازد. اما آنچه مسلم است پس از گذشت بیش از یکصد سال از راه اندازی اولین بانک ها در ایران هنوز بانکداری در ایران با نقاط ضعف بسیاری مواجه است. لذا ارزیابی عملکرد دانش محور نظام بانکداری در چارچوب رویکرد منابع انسانی جهت رفع نقاط ضعف آن کمک کرده و سودمند است.
در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه کمی منابع مورد نیاز جهت بهبود نقاط ضعف بانکداری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آزمون داده های به دست آمده از پرسشنامه نشان می دهد منابع انسانی، مالی و سازمانی مهمترین منابع مورد نیاز جهت بهبود نقاط ضعف بانکداری در ایران می باشند.

کلیدواژه‌ها


*      استعلامی، هومن و دیگران. (1392) "بازاریابی خدمات مالی". تهران، انتشارات سیمای شرق

*      پژویان، جمشید؛ شفیعی، افسانه. (1387)، "تحلیل ساختار در صنعت بانکداری ایران: کاربرد تجربی شاخصU دیویس". فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی‌های اقتصادی): زمستان 1387 , دوره  5 , شماره  4 پیاپی 19; از صفحه 81 تا صفحه 105 .

*      توکلان, مهدی; زهرایی,  بنفشه. (۱۳۸۷)، "کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی زمان– هزینه در مدیریت ساخت". چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه تهران

*      سپندارند.ص، (1394)، "تدوین چارچوب تغییر از مدل بانکداری تجاری به مدل بانکداری جامع" پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی

*      قندی‌نژاد, مرجانه. (1385)،" بررسی ساختار (اندازه‌گیری متمرکز) در صنعت بانکداری ایران و هزینه‌های اجتماعی انحصار"، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد

*      محمودی, محمد; متان, جتبی. (2012)، "تحلیل پوششی داده‌ها و متغیرهای مالی ارزیابی عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران". سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده‌ها

*      AngJun;and co-authors.(2011),” The Application of Fuzzy-AHP in the Risk Decision of Equipment Acquisition”.Journal of Institute of Command and Technology;2002-04

*      Bhattacharya,Sudipto; Thakor,Anjan V.(1993),”Contemprory Banking Theory”.Journal of Financial Intermediation,Volume 3, Issue 1, October 1993, Pages 2-50

*      Campbell,Tim S.; Kracaw,William A.(1980),”Information Production,MarketSignalling,and the Theory of Financial Intermediation”.The Journal of Finance,Vol. 35, No. 4 (Sep., 1980), pp. 863-882

*      Carmeli ,Daphna Birenbaum.(2001),” Between individualism and collectivism: the case of a middle class neighbourhood in Israel”. International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 21 Iss: 11/12, pp.1 – 25

*      Chang,Kai-Wei and Co-authors.(2010),” A Comparison of Optimization Methods and Software for Large-scale L1-regularized Linear Classification”.The Journal of Machine Learning Research, Pages 3183-3234

*      Diamond,Douglas W.(1984),”Financial Intermediation and Delegated Monitoring”,Chicago, The Review of Economic Studies Ltd.

*      DiamondDW, Dybvig PH (1983). "Bank runs, deposit insurance, and liquidity". Journal of Political Economy 91 (3): 401–419. doi:10.1086/261155. JSTOR 1837095. 

*      Fama ,Eugene F. (1985),” What's different about banks?”.Journal of Monetary Economics, 1985, vol. 15, issue 1, pages 29-39

*      GREENBAUM, Stuart I.; THAKOR ,Anjan V.(1986), “BANK FUNDING MODESSecuritization versusDeposits”.Journal of Banking & Finance,Volume 11, Issue 3, September 1987, Pages 379-401

*      Gurley,John G.;Shaw,Edward S.(1962),”Money in a theory of finance”,BrookingsInst

*      Kao, C.; Tai Liu ,S.(2000),”Data Envelopment Analysis with Missing Data: An Application to University Libraries in Taiwan”. The Journal of the Operational Research Society, Vol. 51, No. 8 (Aug., 2000), pp. 897-905

*      Lam ,Shui-fong and Co-authors.(2009),” Teacher and student intrinsic motivation in project-based learning”. Instructional Science,vol 37,Issue 6,Pages 565-578

*      Moon ,Chang-Youn; Park ,Se Young ; Choi ,HyoungJoon.(2009),” Dominant role of local-moment interactions in the magnetism in iron pnictides : comparative study of arsenides and antimonides from first-principles”. Phys. Rev. B 80, 054522 (2009)

*      Poorter,Hendrik;co-authors.(2011),”TRY-a global database of plant traits”. Global change biology,vol 17,Issue 9,Pages 2905-2935

*      Pyle,DavidH;Leland,Hayne E. (1977), “Information Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation”, Journal of Finance, Vol. 32, Issue 2, p. 371-387 1977

*      Ramakrishnan ,Ram T. S.; Thakor, Anjan V.(1984) ,” Information Reliability and a Theory of Financial Intermediation”, Review of Economic Studies(1984) 51 (3): 415-432.doi: 10.2307/2297431

*      Rothschild,Michael;Stiglitz,Joseph.(1976),”Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information”.The Quarterly Journal of Economics (1976) 90 (4): 629-649.doi: 10.2307/1885326

*      Scholes,Myron;Benston,GeorgeJ.;SmithJr.,Clifford.(1976),”A Transactions Cost Approach To The Theory Of Financial Intermediation”,The Journal Of Finance, vol. 31, issue 2, pages 215-31

*      Shapiro, JF.(1999),”On the connections among activity-based costing, mathematical programming models for analyzing strategic decisions, and the resource-based view of the firm”.European Journal of Operational Research118(2):295-314 · October 1999

*      Spasova, Elena Beleska; Glaister ,Keith W; Stride,Chris.(2012),” Resource determinants of strategy and performance: The case of British exporters”. Journal of World business, 2012,Vol. 47, Issue 4, pp. 635-647

*      Vargo ,Stephen L.;Lusch ,Robert F. (2004) “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing”.Journal of Marketing: January 2004, Vol. 68, No. 1, pp. 1-17