ارزیابی نقش باور های سرمایه گذاران بر جهت گیری قیمت و حجم معاملات در بازار سرمایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

افکار و عقاید سرمایه گذاران درخصوص آینده بازار سرمایه می تواند نقشی مؤثر بر روند قیمت و حجم معاملات بازار داشته باشد. افکار و عقاید سرمایه گذاران به دیدگاه آنان پیرامون وضعیت آینده بازار سرمایه اشاره دارد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر باورهای خوش بینانه و بدبینانه سرمایه گذاران بر روند قیمت بازار و روند معاملات بازار سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 50 شرکت که دارای بیشترین ارزش بازار در دوره پنج ساله 1393-1389 بوده اند، می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره و داده های سری زمانی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که باورهای خوش بینانه و بدبینانه سرمایه گذاران بر روند معاملات بازار به ترتیب تأثیر مثبت و منفی دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد که باورهای خوش بینانه و بدبینانه سرمایه گذاران بر روند قیمت بازار تأثیر معنی دار ندارد.

کلیدواژه‌ها


*      امیر اصلانی، حامی (1381). نقش اقتصادی حسابرسی در بازار های آزاد و تحت نظارت. نشریه 159 سازمان حسابرسی.

*      حیدر پور، فرزانه، تاری وردی، یداله و مریم محرابی.(1392). تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار تهران، 17: 13-1

*      سرلک، کبری، علی پور درویش، زهرا و حمید رضا وکیلی فرد . 1391. تأثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیر های تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 16: 12-1

*      سوری علی. 1393. اقتصاد سنجی(پیشرفته) همراه با کاربرد Stata12 و Eviews8. چاپ دوم. تهران: نشر فرهنگ شناسی.

*      وکیلی فرد، حمید رضا، سعیدی، علی و اکبر افتخاری علی ابادی.(1393). بررسی و تحلیل واکنش های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 9: 223-240.

*      Akerlof G، Shiller R.)2009(. Animal spirits. Princeton University Press.

*      Barberis N., Shleifer A., & Vishny R. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49, 307-343.

*      Baker, M., Stein, J. C. (2004). Investor sentiment and the cross-section of stock returns, NBER Working Paper # 10449

*      Beyer A., Guttman, I. (2011). The Effect of Trading Volume on Analysts’ Forecast Bias. The Accounting Review, 86(2), 451-481.

*      Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879-889.

*      Chen, S. (2013). Optimistic versus Pessimistic--Optimal Judgmental Bias with Reference Point. arXiv preprint arXiv:1310.2964.

*      Ciccone S. (2003). Does Analyst Optimism About Future Earnings Distort Stock Prices?, The Journal of Behavioral Finance,  4(2), 59-64.

*      Daniel K., Hirshleifer D. and Subrahmanyam A. (1998). Investor psychology and security market under- and overreactions. Journal of Finance, 53,1839-1886.

*      Dhaoui, A. (2015). Empirical Linkages between Trading Volume and Stock Markets Shocks: When Sentiments Drive Investors’ Behavior. Journal of Economic and Social Studies, 5(2), 105-126.

*      Dhaoui AB، Bourois S، Byacioglu M.(2013). The Impact of Investor Psychology on Stock Market: Evidence from France. Journal of Academic Research in Economic, 1, 35-59

*      Dhaoui AB، Nacer KH. (2014). Sensitivity of Trading Intensity to Optimistic and Pessimistic Beliefs. Arab Economics and Business Journal, 9, 115-132

*      Haruvy E., Stahl D.E. and Wilson P.W. (1999). Evidence for optimistic and pessimistic behavior in normal-form games. Economics Letters,  63, 255-259.

*      Hoffrage, U. (2004). Overconfidence. Westport, CT: Psychology Press.

*      Hoffmann, A. O.,Post, T. (2015). How return and risk experiences shape investor beliefs and preferences. Accounting & Finance. Forthcoming issue.

*      Hoffmann, A. O., Post, T., & Pennings , J. M. (2015). How investor perceptions drive actual trading and risk-taking behavior. Journal of Behavioral Finance, 16(1), 94-103.

*      Keynes J.M. (1936). The General Theory of Employment Interest and Money. McMillan London.

*      Kruger, J., Burrus, J. ( 2004). Egocentrism and focalism in unrealistic optimism (and pessimism). Journal of Experimental Social Psychology, 40, 332-340.

*      Lee, Charles, Andrei Shleifer, and Richard H. Thaler, (1991), Investor sentiment and the closed end fund puzzle, Journal of Finance 46, 75-109.

*      Otten, W. (1989). Optimism, University of Amesterdam.

*      Oprean C. 2014. Effect of behavioural factor on human finance decisions. Procedia Economic   and finance، 16, 458-463

*      Weinstein N.D, (1989). Optimistic biases about personal risk. Science, 246,1232-1233