نقش پراکندگی بازده در تفسیر ناهنجاری های اقلام تعهدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان،

چکیده

یکی از ناهنجاری های بازار سرمایه، ناهنجاری اقلام تعهدی است. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقلایی در تشریح این نابهنجاری معرفی شده است. در دیدگاه انتظارات عقلایی (دیدگاه مبتنی بر ریسک و رشد)، تغییرات نرخ تنزیل به عنوان یکی از معیارهای بروز ناهنجاری در اقلام تعهدی مطرح می شود. از طرفی پراکندگی بازده بالا نیز متاثر از نرخ تنزیل بالا بوده و بر رشد و سرمایه گذاری تاثیرگذار است. بنابراین این ادعا مطرح می گردد که از ریسک پراکندگی بازده می توان در تفسیر ناهنجاری های اقلام تعهدی بهره برد و شرط لازم برای تحقق این امر این است که پراکندگی مقطعی بازده، منجر به صرف ریسک مثبت و معناداری در سطح سهام و پرتفوی اقلام تعهدی شود.
از این رو، در این پژوهش، ضمن بررسی نقش پراکندگی بازده در تفسیر ناهنجاری اقلام تعهدی، به بررسی میزان تاثیر پراکندگی بازده بر صرف ریسک پرتفوهای با اقلام تعهدی بالا و پایین پرداخته شده است. بدین منظور، نمونه ای شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل قیمت‌گذاری  فاما و فرنچ استفاده شده است.
نتایج بدست آمده نشان داد که پراکندگی بازده/پراکندگی نسبی بازده، منجر به صرف ریسک مثبت و معناداری در سطح سهام و پرتفوی اقلام تعهدی می شود و میان تاثیر پراکندگی نسبی بازده بر صرف ریسک، در شرکت های با اقلام تعهدی کم و شرکت های با اقلام تعهدی بالا تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


*      چهارمحالی، زاهدی (1388). " بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اندازه‌گیری اجزای سود و ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 2، شماره 1، صص111-128

*      خانی، عبداله و صالحی، نسیبه (1391). "تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی بر اساس اجزای اقلام تعهدی در شرایط وجود ناهنجاری ارزشی – رشدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه حسابداری مالی، سال 4. ش 14. صص 1-26

*      فروغی، امیری (1391). "تاثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام". دانش حسابداری، سال سوم ش9 صص 101 تا 122

*      کرمی، غلامرضا و مهناز مرشدزاده (1393). " ناهنجاری ناشی از عایدات ناهنجاری ناشی از اقلام تعهدی و رابطه میان آن دو". دانش حسابداری، سال پنجم، ش 19، صص 26-7

*      مشایخی، بیتا. (1389). "مخارج سرمایه ای اقلام تعهدی و بازده سهام". مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، صص 77-92.

*      هاشمی، عباس و غلامحسین کیانی (1393). "بررسی دیدگاههای رفتاری و انتظارات عقلایی در تشریح ناهنجاری اقلام تعهدی". پژوهش های حسابداری مالی، سال ششم، ش 22 ، صص 54 -37

*      Cao, V. N., Chau, F., & Paudyal, K. (2013). “The Accruals Anomaly: An investigation from firm growth perspective”. Monash University, 900 Dandenong Road, Caulfield East, VIC 3145, Australia. Email: Viet. C

*      Chen,Y& X.Jiang ., 2012. "Book-to- Market decomposition and the accrual anomaly". American Accounting Association, Annual Meeting and

*      Chichernea, D. C., Holder, A. D., & Petkevich, A. (2015). Does return dispersion explain the accrual and investment anomalies?. Journal of Accounting and Economics.‏

*      Christie, W., Huang, R., 1994. The changing functional relation between stock returns and dividend yields. Journal of Empirical Finance 1, 161–191.

*      Cooper, M.J., H. Gulen, and , M.J. Schill. 2008. Asset growth and the cross-section of stock returns. The Journal of Finance, Vol.63, No.4, pp. 1609-1651.

*      Fairfield, P.M., Whisenant, J.S., Yohn, T.L., 2003. Accrued earnings and growth: implications for future profitability and market mispricing. The Accounting Review 78, 353–371.

*      Fama, E.F., MacBeth, J.D., 1973. Risk, return, and equilibrium: empirical tests. Journal of Political Economy 81, 607.

*      Frazzini, A., Pedersen, L.H., 2014. Betting against beta. Journal of Financial Economics 111, 1–25.

*      Gomes, J., Kogan, L., Zhang, L., 2003. Equilibrium cross section of returns. Journal of Political Economy 111, 693–732.

*      Guo, H.,Jiang,X.,2011. Accruals and conditional equity premium. Journal of Accounting Research 49, 187–221.

*      Hirshleifer, D, Hou, k, Teoh, S.H (2011).The accrual anomaly: Risk or mispricing? Management Science, 58(2), 320e335.

*      Jiang, X., 2010. Return dispersion and expected returns. Financial Markets and Portfolio Management 24, 107–135.

*      Khan, M., 2008. Are accruals mispriced? evidence from tests of an intertemporal capital asset pricing model. Journal of Accounting and Economics 45, 55–77.

*      Loungani, P., Rush, M., Tave, W., 1990. Stock market dispersion and unemployment. Journal of Monetary Economics 25, 367–388.

*      Sloan, R., 1996. Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? Accounting Review 71, 289–315.

*      Stivers, C., Sun, L., 2010. Cross-sectional return dispersion and time variation in value and momentum premiums. Journal of Financial and Quantitative Analysis 45, 987–1014.

*      Thomas, J.K, and H. Zhang (2002). “Inventory Changes And Future Returns”. Review of Accounting Studies, Vol 7, Pp 163 -187

*      Wu, J., Zhang, L., Zhang, X.F., (2010). The q-theory approach to understanding the accrual anomaly. Journal of Accounting Research 48, 177–223.

*       Wu, J. and Zhang, L. (2011). "Does risk explain anomalies? Evidence from expected return estimates".The National Bureau of Economic Research. No. W15950. pp. 1-46.

*      Xie, H., 2001. Are discretionary accruals mispriced? A reexamination. The Accounting Review, 76 (3), 357-373

*      Zhang, X., 2007. Accruals, investment, and the accrual anomaly. The Accounting Review 82, 1333–1363.