کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 9
1. مطالعه اثر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی در ایران ( رویکرد مقایسه ای مدل خطی و غیر خطی)

دوره 12، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 85-106

مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد ابراهیم مداحی؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی


2. بررسی عملکرد بهره وری در رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 23)، پاییز 1393، صفحه 109-123

محمد نصراله نیا؛ محمد ابراهیم مداحی؛ فرزانه رحمانی زاده


3. تبیین نقش تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور ایران

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، زمستان 1392، صفحه 91-108

هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ ایمان جوکار تنگ کرمی


4. توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 63-82

مهدی تقوی؛ حسین امیری؛ عادل محمدیان


7. بررسی تاثیر نرخ سود بانک‌ها و نرخ بازده سرمایه‌گذاری بر روی رشد اقتصادی ایران

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1388، صفحه 29-50

دکتر سینا نعمتی زاده؛ مهدیه سیدالموسوی


8. توسعه مالی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1388، صفحه 51-64

دکتر مهدی تقوی