نویسنده = خسرو فغانی ماکرانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش خانوادگی بودن شرکت بر رابطه بین برخی از جنبه های اصول راهبری و گردش معاملات سهام

دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 127-139

احسان قدردان؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ پرستو کریمی نصرت