نویسنده = عبدالمجید عبدالباقی
تعداد مقالات: 4
1. ناهمسانی شرطی نمایی) E-Garch ( در مدلسازی نوسانات مبتنی بر معاملات اختلال زا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

عبدالمجید عبدالباقی؛ سیاوش صبور؛ مریم باقری رفیع


2. ارزیابی نقش توأم احساسات سرمایهگذاران و ارزش ویژه برند بر عملکرد کوتاهمدت عرضههای اولیه سهام )شواهدی از بازار سرمایه ایران(

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

نوشین کفشی؛ عبدالمجید عبدالباقی


4. ناهمسانی شرطی نمایی(E-Garch) در مدل سازی نوسانات مبتنی بر معاملات اختلال زا

دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 23-35

عبدالمجید عبدالباقی؛ سیاوش صبور؛ مریم باقری رفیع