نویسنده = محمدنبی شهیکی تاش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معمای صرف ریسک سهام دراقتصاد ایران با استفاده از روش تخمینGMM در مدل S-CCAPM

دوره 9، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 15-34

اعظم محمدزاده؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ رضا روشن