نویسنده = Yegane Mousavi Jahromi
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای پیش‌گیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده*

دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، زمستان 1388، صفحه 1-24

دکتر یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد طهماسبی بلداجی؛ نرگس خاکی