نویسنده = پروانه سموئی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل همکاری بین بانکی جهت احداث شعب به کمک فرایند تحلیل شبک های و برنامه ریزی آرمانی صفر و یک

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، زمستان 1390، صفحه 139-151

ناصر حمیدی؛ رضا کشاورز جهانی؛ پروانه سموئی