نویسنده = فاطمه شمس الاحرار فرد
تعداد مقالات: 1
1. اثر مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، زمستان 1390، صفحه 33-51

فاطمه شمس الاحرار فرد؛ اسفندیار جهانگرد