نویسنده = سکینه سلیمانی راد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 1-19

فرزین رضایی؛ سکینه سلیمانی راد