نویسنده = اعظم احمدیان
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی (رهیافت داده های ادغامی)

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، بهار 1393، صفحه 15-28

اعظم احمدیان؛ مهران کیانوند


3. بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 11-122

اعظم احمدیان؛ حسین امیری


4. اثر آزاد سازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1390، صفحه 187-200

اعظم احمدیان؛ مهدی تقوی