نویسنده = مجید زنجیردار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت

دوره 7، شماره 3(پیاپی 23)، پاییز 1393، صفحه 1-11

زهرا جعفرزاده؛ مجید زنجیردار؛ مهدی کریمی تبریزی


2. مطالعه تأثیر نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، بهار 1393، صفحه 1-14

مجید زنجیردار؛ پروانه خالقی کسبی