نویسنده = تقی ترابی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه اثر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی در ایران ( رویکرد مقایسه ای مدل خطی و غیر خطی)

دوره 12، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 85-106

مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد ابراهیم مداحی؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی


3. صکوک منفعت و پوشش ریسکهای مترتب بر آن

دوره 7، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 63-77

تقی ترابی؛ سمانه طریقی؛ عبداله دریابر؛ پیمان تاتایی