نویسنده = محمود معین الدین
تعداد مقالات: 2
1. سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 119-143

محمدحسین پوست فروش؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ محمود معین الدین


2. بررسی سودمندی راهبرد سرمایه گذاری معکوس برای کسب بازده و تحلیل حساسیت شاخص های مالی با استفاده از آزمون توکی در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 49-69

محمود معین الدین؛ شهناز نایب زاده؛ رسول زارع مهرجردی؛ علی فاضل یزدی