نویسنده = فرزین رضایی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه ناخالص بدهی و هزینه سهام عادی تعدیل شده شرکت ها

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 29-44

فرزین رضایی؛ ثریا ویسی حصار


3. تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 1-19

فرزین رضایی؛ سکینه سلیمانی راد