نویسنده = اسماعیل نادری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تابستان 1393، صفحه 77-91

علی اکبر نیکواقبال؛ نادیا گندلی علیخانی؛ اسماعیل نادری


2. بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 89-103

شمس اله شیرین بخش؛ اسماعیل نادری؛ نادیا گندلی علیخانی